Gemeente Stad Deinze

Werkingssubsidies oudervereniging basisonderwijs

Per schooljaar kunnen de ouderverenigingen in het basisonderwijs een werkingssubsidie krijgen. Daarmee wil het stadsbestuur in het kader van een flankerend onderwijsbeleid de ouderparticipatie bevorderen.

Voor wie

Ouderverenigingen van de Deinse basisscholen.

Per basisschool kan één oudervereniging een aanvraag indienen.

Hoe aanvragen

De aanvraag kan enkel via het digitale formulier. Aanvragen voor schooljaar 2023-2024 dienden uiterlijk zondag 7 juli ingediend te worden.

Reglement

Periode

Artikel 1
Er wordt voor een termijn aanvangend op 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 een subsidiereglement gevestigd voor het toekennen van een werkingssubsidie aan erkende ouderraden van de basisscholen.

Doel

Artikel 2
De werkingssubsidie dient aangewend te worden voor de werking van de ouderraad en wil zo een kwalitatieve werking faciliteren.

Erkenning - Voorwaarden voor het bekomen van de werkingssubsidie

Artikel 3
Om erkend te worden dient de ouderraad verbonden te zijn aan een vestiging van een erkende onderwijsinstelling voor basisonderwijs op het grondgebied van de stad Deinze.

Artikel 4

  • De ouderraad dient een actieve werking te hebben tijdens het volledige schooljaar waarvoor de werkingssubsidie aangevraagd wordt.
  • De ouderraad mag geen commerciële, handels- of winstdoeleinden nastreven.
  • De erkenning gebeurt door het college van burgemeester en schepenen van Deinze, na advies van de onderwijsraad.
  • Er kan maximaal 1 ouderraad per vestiging erkend worden.
  • De erkenningsaanvraag dient eenmalig te gebeuren via het daartoe bestemde correct en volledig ingevulde formulier.
  • Eventuele wijzigingen dienen onverwijld gemeld te worden.

Bedrag van de subsidie

Artikel 5
Het bedrag van de subsidie bedraagt 125 euro per ouderraad en per schooljaar.

Procedure (Aanvraag, uitbetaling, staving)

Aanvraag van de subsidie

Artikel 6
Het aanvraagformulier wordt jaarlijks door het stadsbestuur ter beschikking gesteld via de website www.deinze.be.

Artikel 7
Alleen correct en volledig ingevulde aanvraagformulieren worden weerhouden.

Uitbetaling

Artikel 8
De subsidie wordt gestort op het opgegeven rekeningnummer van de ouderraad.

Staving

Artikel 9
De ouderraad houdt het stadsbestuur op de hoogte van haar activiteiten via email.

Artikel 10
Het stadsbestuur kan een ouderraad vragen haar werking bijkomend te staven.

Betwistingen

Artikel 11
Alle betwistingen over de toepassing van onderhavig reglement worden beslecht door het college van burgemeester en schepenen.