Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Voorstellen van burgers

Inwoners hebben het recht te verzoeken om voorstellen en vragen over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening op de agenda van de gemeenteraad in te schrijven en om deze agendapunten te komen toelichten in de gemeenteraad.

Deze voorstellen en vragen worden in een gemotiveerde nota nader omschreven. Bij de nota kunnen eventueel alle nuttige stukken toegevoegd worden die de gemeenteraad kunnen voorlichten.

Hoe aanvragen

Het verzoek wordt ingediend met een modelformulier en wordt per aangetekende brief gestuurd aan het college van burgemeester en schepenen, Brielstraat 2 te 9800 Deinze.

Het verzoek moet worden gesteund door ten minste 1% van het aantal inwoners ouder dan 16 jaar. Hun handtekeningen worden op het modelformulier aangebracht, samen met de naam, voornaam, geboortedatum en woonplaats.

Het verzoek moet minstens 20 dagen voor de dag van de vergadering van de gemeenteraad bij het college van burgemeester en schepenen ingediend worden om in de eerstvolgende gemeenteraad te kunnen worden behandeld, zo niet wordt het verzoek behandeld op de daaropvolgende vergadering van de raad.

De gemeenteraad doet vooraf uitspraak over zijn bevoegdheid ten aanzien van de in het verzoekschrift opgenomen voorstellen en vragen. Binnen zijn bevoegdheid bepaalt de gemeenteraad ook welk gevolg daaraan wordt gegeven en hoe dat wordt bekendgemaakt.