Gemeente Stad Deinze

Gemeentelijke volksraadpleging

De gemeenteraad kan, op eigen initiatief of op verzoek van de inwoners van Deinze, beslissen om de inwoners te raadplegen over bepaalde aangelegenheden.

Hoe aanvragen

Elk verzoek tot het houden van een volksraadpleging dient gericht te worden aan het college van burgemeester en schepenen. Het verzoek wordt met een aangetekende brief of door afgifte tegen ontvangstbewijs ingediend. 

Voeg de onderstaande stukken bij jouw verzoekschrift:

Het initiatief dat uitgaat van de inwoners van de stad moet worden gesteund door ten minste 10% van de inwoners.