Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Verspreiding niet-geadresseerd drukwerk, belasting - tot 30 april 2019

Deinze en Nevele vormen vanaf 1 januari 2019 de fusiestad Deinze. Belastingreglementen worden op elkaar afgestemd. Zo lang de fusiestad de oude reglementen niet opheft, blijven deze geldig op het grondgebied waarvoor ze gestemd waren. Hierdoor zijn er in 2019 verschillen tussen tarieven voor het grondgebied van "Deinze voor de fusie" en "Nevele voor de fusie" mogelijk. 

Het belastingreglement op deze pagina is geldig op het grondgebied van Deinze voor de fusie.

Belasting op niet-geadresseerd drukwerk

Voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 wordt een belasting geheven op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken.

Als belastingplichtige moet je binnen de veertien dagen na de verspreiding aangifte doen bij het gemeentebestuur. Deze aangifte bevat alle noodzakelijke inlichtingen voor het vestigen van de aanslag en een specimen van het verspreide drukwerk.

Ingeval van periodieke verspreidingen kan een aangifte binnen de veertien dagen na de eerste verspreiding ook gelden voor de daaropvolgende verspreidingen tijdens hetzelfde aanslagjaar. In dit geval kan de belastingplichtige tussen 1 en 15 december een regularisatie-aangifte voor het ganse aanslagjaar indienen.

Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, kan de belasting ambtshalve worden ingekohierd. Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting. De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen van de derde werkdag die volgt op de verzending van die betekening om zijn opmerkingen schriftelijk over te dragen.

De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 25 %. Het bedrag van deze verhoging wordt ook ingekohierd.

Bekendmaking reglement

Het reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 19 december 2013 en werd op 24 december 2013 bekendgemaakt op de website.

Op 27 maart 2014 werd een wijziging aan dit reglement goedgekeurd. Deze wijziging werd op 31 maart 2014 bekendgemaakt op de website.

Relevante producten