Gemeente Stad Deinze

verhuur gemeenteschool De Vaart

Verschillende lokalen in gemeenteschool De Vaart (Vaart Links 23, Nevele, www.gbsnevele.be staan ter beschikking om te huren.

Hoe aanvragen

Alle aanvragen moeten gericht worden aan de directeur van gemeenteschool De Vaart, Isabelle de Kriek, via directiedevaart@deinze.be.

Reglement

Gebruiksreglement

Artikel 1
Reserveren kan vanaf 1 juni voor het komende schooljaar en tot uiterlijk 3 weken voor aanvang van de activiteit. Aanvragen van personeelsleden (cat. 2) en verenigingen (cat. 1) krijgen voorrang op aanvragen van privépersonen (cat. 3). De vroegste aanvrager binnen dezelfde categorie krijgt voorrang.

Artikel 2
Aanvragen gebeuren via e-mail: directiedevaart@deinze.be

De e-mail bevat de datum en uren van gebruik, het doel van het gebruik, de naam en contactgegevens van de gebruiker.

De vergunning wordt toegekend na goedkeuring door de directeur van de school.

Artikel 3
De zalen worden verhuurd per dag. De gebruiksperiode start en eindigt om 9u ’s morgens, tenzij de maximale huurperiode bereikt is (zie retributiereglement). De voorbereiding en opkuis van de activiteit moet in de gevraagde huurperiode inbegrepen zijn.

Artikel 4
De vergunning kan enkel schriftelijk geannuleerd worden, ten laatste 14 dagen voor de activiteit. In geval van verkiezingen kan de vergunning door het stadsbestuur steeds opgezegd worden. Schadevergoeding is dan uitgesloten, aangezien dit een geval van overmacht is.

Artikel 5
Openen en sluiten van de gehuurde zalen wordt geregeld via afspraak met de zaalverantwoordelijke. Iedere gebruiker moet rekening houden met de onderrichtingen van de zaalverantwoordelijke.

Artikel 6
Iedere gebruiker is aansprakelijk voor alle aangebrachte schade. Schade moet gemeld worden zodat een schadevergoeding kan vastgesteld worden.

Vermits de stad als eigenaar van het gebouw in haar brandverzekeringspolis een clausule heeft opgenomen ‘afstand van verhaal’ is de gebruiker enkel verantwoordelijk voor de verzekering van de eigen inboedel.

Artikel 7
Wanneer er meubilair (tafels, stoelen, ...) gebruikt wordt in de turnzaal, moet de vloer volledig beschermd worden met matten. Dergelijke matten kunnen desgewenst aangevraagd worden bij de stedelijke uitleendienst, ze zijn niet standaard ter beschikking op school.

Artikel 8
De gebruiker laat de zaal achter volgens het ter beschikking gestelde plan. Er wordt extra aandacht besteedt aan glasscherven en ander zwerfvuil op de speelplaats en in de zandbak.

Al het materiaal moet weg zijn voor de start (8u) van de schooldag.

Artikel 9
Er is steeds een absoluut rookverbod in de gebouwen van de school en op de speelplaats. De gebruiker dient toe te zien op het naleven van dit rookverbod.

Artikel 10
Het gebruik van vuur en van andere pyrotechnische effecten is niet toegelaten in de school.

Op vlak van brandveiligheid dienen gebruikers zich te houden aan het reglement inzake publiek toegankelijke inrichtingen in het algemeen politiereglement en andere reglementen ter zake.

De gebruiker verbindt er zich toe om enkel te werken met gekeurd en goed onderhouden cateringmateriaal. Het gebruik van gasflessen en frituurinstallaties in de school is verboden.

Artikel 11
Het maximaal aantal toegelaten personen mag niet overschreden worden:

  • turnzaal: 680 personen
  • Refter, incl. polyvalente hal: 300 personen
Artikel 12
De aanvrager dient steeds zelf de hoofdorganisator te zijn van de activiteiten in de school. Onderverhuring is niet toegestaan.
 

Retributiereglement

Periode

Artikel 1
Er wordt voor een termijn aanvangend op 1 juni 2020 en eindigend op 31 december 2025 een retributiereglement geheven op de verhuur van gemeenteschool De Vaart:

  1. De turnzaal (met inbegrip van de polyvalente zaal en toiletten)
  2. De refter en keuken (met inbegrip van de polyvalente zaal en toiletten)
  3. De speelplaats (met inbegrip van de toiletten)

Artikel 2
De huur is enkel mogelijk 's weekends vanaf vrijdag 16u tot zondag 22u en tijdens vakanties, tenzij de school of het stadsbestuur (bijvoorbeeld speelpleinwerking) activiteiten heeft. In uitzonderlijke gevallen kan van deze bepaling afgeweken worden na overleg met en goedkeuring door de schooldirectie.

Schuldenaar

Artikel 3
De retributie is verschuldigd door de aanvrager. Aanvragen worden ingedeeld in volgende categorieën:

  1. verenigingen, instellingen en scholen (non-profit) uit Deinze
  2. personeel van de school
  3. privépersonen uit Deinze

Tarieven

Artikel 4
De retributie wordt als volgt vastgesteld (tarieven per dag):

  A. Turnzaal B. Refter en keuken C. Speelplaats A+B+C Alles samen
Categorie 1 € 50,- € 50,- € 50,- € 120,-
Categorie 2 € 50,- € 50,- € 50,- € 120,-
Categorie 3 € 200,- € 200,- € 100,- € 400,-

Vrijstellingen

Artikel 5
Gebruik door AGB Stad Deinze, O.C.M.W. Deinze, lokale politie Deinze-Zulte-Lievegem, Brandweerzone Centrum, Civiele Bescherming Deinze, Rode Kruis-afdelingen uit Deinze en door het lokale feestcomité ter gelegenheid van de plaatselijke kermis: gratis.

Wijze van betaling

Artikel 6
Aan de gebruiker wordt een factuur met het verschuldigde bedrag toegezonden. Het verschuldigde bedrag wordt betaald binnen dertig dagen vanaf de verzending van de factuur.

Artikel 7
Er kan een waarborg tussen € 150,- en € 300,- gevraagd worden.

Maatregelen bij het niet naleven van het retributie- en gebruiksreglement

Artikel 8
Gebruikers die de zalen of speelplaats onvoldoende gepoetst achterlaten, worden een poetsvergoeding aangerekend. Deze vergoeding bedraagt € 40,- per uur poetswerk.

Artikel 9
Er wordt een schadevergoeding aangerekend om alle aangebrachte schade aan zaal en materiaal te herstellen. De schadevergoeding is gelijk aan de som van alle gemaakte kosten voor de herstelling + € 40,- per uur werk door eigen personeel bij de uitvoering van deze herstellingen.

Artikel 10
Inbreuken op het reglement kunnen leiden tot een verbod om gedurende een vastgestelde periode nog gebruik te maken van de school.

Maatregelen bij weigering van betaling

Artikel 11
Bij weigering of nalatigheid om de retributie te betalen, geschiedt de invordering volgens de regels van de burgerlijke rechtspleging voor het betwiste gedeelte.

Voor het niet-betwiste gedeelte van de niet-fiscale vorderingen geschiedt de invordering overeenkomstig artikel 177 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.