Gemeente Stad Deinze

Vergunning tot het kappen van bomen

Als algemeen principe geldt een vergunningsplicht. Voor het vellen van hoogstammige bomen, alleenstaand, in groeps- of lijnverband is een stedenbouwkundige vergunning nodig, als ze geen deel uitmaken van een bos. Als hoogstammige boom wordt beschouwd elke boom die op een hoogte van 1m boven het maaiveld een stamomtrek van 1m heeft. Onder bepaalde voorwaarden zijn vrijstellingen mogelijk.

Voor ontbossen is een stedenbouwkundige vergunning nodig. Hier gelden geen uitzonderingen op. Er is zelfs een bijzondere compensatieregeling van toepassing. Deze wordt niet opgelegd in de regelgeving inzake ruimtelijke ordening, maar in het bosdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten.

Vrijstellingen

Voor het vellen van hoogstammige bomen is geen stedenbouwkundige vergunning vereist, mits aan alle van de volgende vereisten voldaan is:

  • ze maken geen deel uit van een bos, zoals bedoeld in het bosdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten;
  • ze zijn gelegen in een woongebied of in een industriegebied, of in een daarmee vergelijkbaar gebied, en niet in een woonparkgebied of in een daarmee vergelijkbaar gebied;
  • ze bevinden zich op huiskavels van een vergunde woning of vergund bedrijfsgebouw;
  • ze zijn gelegen binnen een straal van maximaal 15 m rondom de vergunde woning of het bedrijfsgebouw.

Er is ook geen vergunning vereist als er geveld wordt omwille van acuut gevaar en mits voorafgaandelijke schriftelijke instemming van de burgemeester. Bovendien moet men ook geen stedenbouwkundige vergunning hebben als het vellen van de hoogstammige bomen als activiteit in een goedgekeurd beheersplan of beheersvisie is opgenomen.

Hoe aanvragen?

Kappen van bomen is een stedenbouwkundige vergunning en moet worden aangevraagd bij de dienst omgeving.