Gemeente Stad Deinze

Uittreksel uit adoptieakte

De adoptieakte vermeldt de gegevens van de adoptieouders en het kind dat werd geadopteerd. De adoptieakte wordt opgesteld door een notaris of een vrederechter. Je kan een uittreksel aanvragen uit deze akte.

Voor wie

 • de persoon op wie de akte betrekking heeft
 • de adoptieouder(s)
 • de wettelijke vertegenwoordiger
 • de echtgenoot of overlevende echtgenoot
 • bloedverwanten in opgaande en neerdalende lijn

Hoe aanvragen

Je kan een uittreksel uit de adoptieakte aanvragen in de woonplaats waar de adoptant(en) woonde(n) op het ogenblik van de adoptie.

In Deinze kan je het afschrift aanvragen:

 • via het e-loket
  Het uittreksel wordt opgestuurd naar het adres van de aanvrager.
 • aan het loket burgerzaken in dienstencentrum Leiespiegel. Je krijgt het uittreksel onmiddellijk mee.
 • per brief of e-mail.¬†Het uittreksel wordt opgestuurd naar het adres van de aanvrager.

 Vermeld in de brief of e-mail:

 • de naam, voornaam, geboortedatum en adres van de persoon van wie je een afschrift van de adoptieakte wenst,
 • je persoonlijke identiteitsgegevens (naam, voornaam, adres),
 • de reden waarom je het afschrift van de adoptieakte vraagt,
 • je hoedanigheid (ten persoonlijke titel, wettelijke vertegenwoordiger, advocaat, notaris).

Bedrag

Gratis

Wat meebrengen

Jouw identiteitskaart

Relevante producten