Gemeente Stad Deinze

Toegankelijkheidsverklaring website

Lokaal bestuur Deinze levert voortdurend inspanning om haar websites zo toegankelijk mogelijk te maken, overeenkomstig het Vlaams Bestuursdecreet dd. 7 december 2018 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad, en dit tot op niveau AA.

Onderstaande toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de websites www.deinze.be en www.mudel.be.

Nalevingsstatus

Deze websites voldoen gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA.

Niet-toegankelijke inhoud

1) Niet-naleving van het Vlaams Bestuursdecreet dd. 7 december 2018

De onderstaande inhoud is niet of slechts deels toegankelijk:

  • Een deel van de pdf-bestanden is nog niet toegankelijk. Wij werken aan het toegankelijk maken van onze pdf-documenten.
  • Niet-tekstuele content: We spannen ons in om relevante alternatieve teksten bij beelden te voorzien. Bij een aantal afbeeldingen kan de alternatieve tekst nog beter worden ingevuld.
  • Er is niet altijd transcriptie voorzien bij op tijd gebaseerde media (toegankelijkheidseisen 1.2.1. en 1.2.3.).
  • Kaarten en plannen met geo-informatie voldoen mogelijk niet aan alle toegankelijkheidseisen (toegankelijkheidseisen 1.1.1., 1.3.2., 1.4.1. en 2.1.1.)

2) Onevenredige last

Naast de bovenstaande uitzonderingen kunnen we als lokaal bestuur beslissen dat het een 'onevenredige last' is om bepaalde delen van onze website toegankelijk te maken. Deze beslissing is afhankelijk van de volgende criteria:

  • de omvang, de middelen en de aard van de overheidsdienst of -organisatie
  • de geraamde kosten en baten in verhouding tot de voordelen voor personen met een beperking
  • de frequentie en de duur van het gebruik van de specifieke website of mobiele applicatie

Op de website kan men audioverslagen van de gemeenteraadszittingen beluisteren. Er is hier geen uitgeschreven versie van.

De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf’s. Bepaalde informatie wordt aangeboden als PDF.

3) De inhoud valt buiten de werkingssfeer van de toepasselijke wetgeving

Op www.deinze.be en www.mudel.be linken we op verschillende pagina’s door naar externe websites, al dan niet via automatische integratie op de frontend. Niet alle informatie op deze sites voldoet aan de richtlijnen.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 22 september 2020.

We namen, samen met de webleverancier LCP, de volgende maatregelen om aan de toegankelijkheidseisen te voldoen.

  • integratie van een screeningstool ontwikkeld door onze websitehost LCP NV in het CMS. Via deze tool toetsen we onze volledige website op regelmatige basis.
  • aanpassing van de frontend met een hoogcontract switch knop
  • een zelfbeoordeling door de overheidsinstantie

Feedback en contactgegevens

Als je ondanks de maatregelen die we al namen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op www.deinze.be of www.mudel.be, neem dan contact op door te mailen naar communicatie@deinze.be.

De communicatiedienst is verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van de website en voor de verwerking van verzoeken die via het feedbackmechanisme worden verstuurd.