Gemeente Stad Deinze

Subsidie voor de terugbetaling van sociaal tolken op school en op het CLB

Een goed contact tussen ouders en school is onontbeerlijk voor een positieve schoolloopbaan. Met anderstaligen is dat contact niet evident.

Scholen gebruiken diverse hulpmiddelen om te communiceren met anderstalige ouders. In sommige gevallen is het aangewezen dat een gesprek vertaald wordt door een erkende tolk. Scholen kunnen daarvoor een beroep doen op de dienst sociaal tolken van het Agentschap Integratie en Inburgering. Die dienst is niet gratis.

De Stad stimuleert scholen om alle ouders maximaal bij het schoolgebeuren te betrekken. Met een subsidie wil de Stad de financiële drempel voor het inschakelen van sociaal tolken wegwerken. 

Voor wie

Deinse scholen en CLB's kunnen een terugbetaling aanvragen voor tolkbeurten bij leerlingen die in Deinze gedomicilieerd zijn.

Voorwaarden

 • De tolkopdracht wordt uitgevoerd door de dienst sociaal tolken van het Agentschap Integratie en Inburgering.
 • De betrokken leerling is ingeschreven of heeft de intentie zich in te schrijven in het kleuteronderwijs, basisonderwijs of secundair onderwijs in een school in Deinze.
 • Het betrokken gezin heeft geen financiële vergoeding gegeven voor de tolkopdracht.
 • De tolkopdracht wordt terugbetaald aan school of het CLB: de initiële factuur van het Agentschap Inburgering en Integratie wordt betaald door de school of het CLB.
 • De tolkopdracht wordt volledig terugbetaald zolang het voorziene budget het toelaat.
 • De terugbetaling gebeurt één keer per kalenderjaar.

Hoe aanvragen

 • De aanvraag tot terugbetaling gebeurt via het online formulier Aanvraag terugbetaling tolken.
 • De aanvraag moet gebeuren voor 15 juli van het lopende schooljaar.
 • De aanvraag kan enkel gebeuren voor tolkopdrachten die in het voorbije schooljaar plaatsvonden.
 • De aanvraag omvat:
  • het moment en de plaats waarop de tolkopdracht plaatsvond
  • de factuur van het Agentschap Inburgering en Integratie.
 • Als het aantal aanvragen het beschikbare budget overschrijdt, wordt het budget verdeeld over alle aanvragen, op basis van de verhouding van het aangevraagde bedrag t.o.v. het totale aangevraagde bedrag.

Meer info

Een tolkbeurt is soms niet haalbaar of nodig. Er zijn talloze hulpmiddelen om met anderstaligen te communiceren, waaronder: