Gemeente Stad Deinze

Subsidie voor het nemen van maatregelen voor het behoud van erfgoedwaarden en inventarisitems

Om de ruimtelijke identiteit en leesbaarheid van de historische gemeente te bevorderen, wenst de stad eigenaars van panden die op de inventaris bouwkundig erfgoed staan met een subsidie te ondersteunen. De werkzaamheden dienen voor het behoud, de instandhouding, het herstel en de herwaardering van de erfgoedwaarden en -kenmerken van het inventarisitem.

Voor wie

De aanvraag kan ingediend worden door diegene die kan aantonen door aflevering van een notariële akte of onderhandse koopovereenkomst dat hij/zij eigenaar, vruchtgebruiker of opstalhouder is van het inventarisitem.

Elke bouwkundig object met erfgoedwaarde, dat niet als monument is beschermd en gelegen is op het grondgebied Deinze kan in aanmerking komen voor deze subsidie. Deze objecten moeten ofwel voorkomen op de vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed ofwel op de gemeentelijke erfgoedlijst zoals vastgesteld door de gemeenteraad. De in de inventaris beschreven erfgoedwaarden zijn op het moment van de aanvraag nog steeds aanwezig en blijven behouden of de voorgestelde werken brengen de beschreven erfgoedwaarden van het bouwkundig object terug.

Voorwaarden

Het inventarisitem komt enkel in aanmerking indien het:

  • niet als monument beschermd is
  • niet geniet van andere subsidies voor hetzelfde werk
  • stedenbouwkundig vergund is en in overeenstemming is met de stedenbouwkundige voorschriften en omgevingswetgeving.

De werkzaamheden, waarvoor deze subsidie wordt aangevraagd, aan het inventarisitem mogen nog niet gestart zijn voor de toekenning van deze subsidie.

Tijdens de uitvoering mag geen wijziging aangebracht worden in de lijst van goedgekeurde werken, tenzij met de goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen.

De werkzaamheden dienen voor het behoud, de instandhouding, het herstel en de herwaardering van de erfgoedwaarden en -kenmerken van het inventarisitem. Werken komen enkel in aanmerking voor subsidiëring voor zover ze in de mate van het mogelijke uitgevoerd worden met authentieke materialen en ze bijdragen tot een zo authentiek mogelijke restauratie van het inventarisitem. De werken worden vakkundig uitgevoerd met respect voor de erfgoedwaarde van het inventarisitem. De begunstigde is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uit te voeren werken.

Onderstaande werken worden uitgesloten van subsidiëring:

  • verlichting (zonder erfgoedwaarden)
  • schilder- en behangwerken binnen in het pand
  • aankoop en installatie van roerende goederen die niet onroerend worden door bestemming
  • werken die niet verricht zijn aan het inventarisitem zelf
  • stabiliteit
  • erelonen en studiekosten

Hoe aanvragen

De subsidie kan enkel aangevraagd worden via het daartoe voorziene aanvraagformulier (zie onderaan deze pagina).

Bedrag

De stad Deinze verleent een toelage van maximum 40% van de aantoonbare kosten zonder rekening te houden met de BTW, met een maximum van € 12 000 aan diegene die maatregelen neemt om een inventarisitem op het grondgebied van Deinze in zijn erfgoedwaarden te bestendigen.

De toekenning van de subsidies gebeurt in volgorde van het ontvangen van een ontvankelijk dossier. Wanneer het budget uitgeput is, wordt de aanvrager hiervan op de hoogte gesteld en kan, mits akkoord van de begunstigde, het dossier worden meegenomen naar het volgende begrotingsjaar.

Voor eenzelfde inventarisitem kunnen geen nieuwe subsidieaanvragen worden ingediend in de periode van 10 jaar volgend op de eerste subsidieaanvraag, tenzij indien de voor de eerste aanvraag toegekende subsidie het plafondbedrag niet werd overschreden. In dat laatste geval kan de subsidie enkel aangevraagd worden tot belope van het maximaal verschil tussen enerzijds het plafondbedrag en de reeds uitbetaalde subsidiebedragen.