Gemeente Stad Deinze

Subsidie voor het nemen van maatregelen voor het behoud van erfgoedwaarden en inventarisitems

Om de ruimtelijke identiteit en leesbaarheid van de historische gemeente te bevorderen, steunt Stad Deinze eigenaars van panden die op de inventaris bouwkundig erfgoed staan met een subsidie. De werkzaamheden dienen voor het behoud, de instandhouding, het herstel en de herwaardering van de erfgoedwaarden en -kenmerken van het inventarisitem.

Voor wie

De aanvraag kan ingediend worden door de eigenaar, vruchtgebruiker of opstalhouder van het inventarisitem. Hij/zij moet dit aantonen aan de hand van een notariële akte of onderhandse koopovereenkomst.

Voorwaarden

Het inventarisitem komt enkel in aanmerking als het:

  • niet als monument beschermd is;
  • voorkomt op de vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed of op de gemeentelijke erfgoedlijst zoals vastgesteld door de gemeenteraad. De in de inventaris beschreven erfgoedwaarden zijn op het moment van de aanvraag nog steeds aanwezig en blijven behouden of de voorgestelde werken brengen de beschreven erfgoedwaarden van het bouwkundig object terug.
  • niet geniet van andere subsidies voor hetzelfde werk;
  • stedenbouwkundig vergund is en in overeenstemming is met de stedenbouwkundige voorschriften en omgevingswetgeving.

De werkzaamheden, waarvoor deze subsidie wordt aangevraagd, aan het inventarisitem mogen nog niet gestart zijn voor de toekenning van deze subsidie.

Tijdens de uitvoering mag geen wijziging aangebracht worden in de lijst van goedgekeurde werken, tenzij met de goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen.

De werkzaamheden dienen voor het behoud, de instandhouding, het herstel en de herwaardering van de erfgoedwaarden en -kenmerken van het inventarisitem. Werken komen enkel in aanmerking voor subsidiëring voor zover ze in de mate van het mogelijke uitgevoerd worden met authentieke materialen en ze bijdragen tot een zo authentiek mogelijke restauratie van het inventarisitem. De werken worden vakkundig uitgevoerd met respect voor de erfgoedwaarde van het inventarisitem. De begunstigde is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uit te voeren werken.

Onderstaande werken worden uitgesloten van subsidiëring:

  • verlichting (zonder erfgoedwaarden)
  • schilder- en behangwerken binnen in het pand
  • aankoop en installatie van roerende goederen die niet onroerend worden door bestemming
  • werken die niet verricht zijn aan het inventarisitem zelf
  • stabiliteit
  • erelonen en studiekosten

Hoe aanvragen

De subsidie kan enkel aangevraagd worden via het daartoe voorziene aanvraagformulier (zie onderaan deze pagina).

Bedrag

Maximum 40% van de aantoonbare kosten zonder rekening te houden met de btw, met een maximum van 12.000 euro.