Gemeente Stad Deinze

Subsidies voor socioculturele verenigingen

Socioculturele verenigingen kunnen een subsidie aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen. Het subsidiereglement is te vinden bij de bijlagen.

Het aanvraagdossier voor het voorbije werkjaar moet ingediend worden tussen 1 januari en 1 maart van het daarop volgende jaar.

Wat moet je doen vooraleer in te dienen via het e-loket?

Lees eerst het subsidiereglement. Je kan daarna de formulieren die je nodig hebt onderaan downloaden en invullen ter voorbereiding.

Verzamel vooraf de nodige gegevens over je vereniging:

  • contactgegevens + website
  • aantal leden
  • statuut en ondernemingsnummer (indien van toepassing)
  • rekeningnummer
  • samenstelling bestuur

Verplichte documenten bij het indienen:

  • Vul de tabel aan in het formulier 'basissubsidies' en sla het op in word- of pdf-formaat.
  • Zorg voor een (digitaal) bewijsstuk van de bankrekening op naam van de vereniging. Scan het bankattest of kopie van het rekeninguittreksel waarbij de naam van de vereniging duidelijk staat vermeld als rekeninghouder.

Niet-verplichte documenten bij het indienen:

  • Vul de tabel aan in het formulier 'werkingssubsidies' als je activiteiten hebt georganiseerd uit de lijst in artikel 12 van het subsidiereglement.
  • Scan het promotiemateriaal voor deze activiteiten in (eventueel in delen, maximaal 25 MB per bestand).

Als het promotiemateriaal niet kan gescand worden, kan dit ook (voor 1 maart) op papier afgegeven worden aan de balie van Leietheater.

Indienen

Heb je alle documenten klaar, dan kan je vanaf 1 januari indienen via het e-loket

Dit webformulier is alleen beschikbaar tussen 1 januari en 1 maart.

Enkel digitaal aanvragen via het webformulier is toegestaan. Je kan geen dossier of documenten indienen via e-mail. Enkel het promotiemateriaal kan na het invullen van het webformulier nog op papier worden ingediend.

Lukt het toch niet om digitaal in te dienen? Dat kan je tot 1 maart hulp vragen bij de dienst Cultuur en Leietheater, maak hiervoor een afspraak via cultuur@deinze.be. Gebruik bij het indienen van bijlagen op papier bij voorkeur het afgiftebewijs onderaan. Alles moet ingediend worden voor 1 maart!

Toelating doorgegeven contactgegevens van de vereniging aan derden

Stad Deinze ontvangt vragen naar de contactgegevens van de plaatselijke socioculturele verenigingen. Dit zijn vragen vanuit verenigingen zelf, privépersonen of commerciële organisaties. Omwille van de privacywetgeving worden geen gegevens doorgegeven zonder expliciete toelating. Stad Deinze kan na het doorgeven van de gegevens niet controleren door wie en waarvoor deze zullen worden gebruikt.

Na het invullen van de gegevens voor de subsidieaanvraag zal je de vraag krijgen of jouw vereniging al dan niet contactgegevens wil delen. De gevraagde gegevens zullen worden opgenomen op de lijst die ter beschikking wordt gesteld aan derden. Je kan kiezen welke gegevens je al dan niet invult. Wens je niets te delen, laat dan alle velden blanco staan.

De toelating heeft een maximumduur van 1 jaar en kan steeds ingetrokken worden. Er zal jaarlijks toelating gevraagd worden om de contactgegevens op te nemen op de lijst die gedeeld wordt met derden.

Feestcomité?

Voor de subsidies voor erkende feest- en kermiscomités is er een aparte procedure. Zie www.deinze.be/subsidies-voor-erkende-feestcomités