Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Subsidiereglement voor het aanleggen, heraanleggen of onderhouden van poelen

Deinze en Nevele vormen vanaf 1 januari 2019 de fusiestad Deinze. Subsidiereglementen worden op elkaar afgestemd. Zo lang de fusiestad de oude reglementen niet opheft, blijven deze geldig op het grondgebied waarvoor ze gestemd waren.
Dit reglement is van toepassing op het grondgebied van 'Nevele voor de fusie'.

Het gemeentebestuur geeft een subsidie voor het aanleggen, heraanleggen of onderhouden van poelen op het grondgebied van de gemeente. Onder een poel wordt verstaan: een klein, ondiep water met weinig of geen stroming, waarin waterplanten zich in principe over de hele oppervlakte kunnen vestigen. Een poel is meestal door de mens gegraven of onder menselijke invloed ontstaan (veedrinkput, kleine klei- of zandput en andere kleine uitgravingen). Het doelgericht menselijk gebruik van een poel beperkt zich tot het drenken van vee. Serreputten, visvijvers, tuinvijvers, zwem­baden, bluswatervoorraden en andere wateren met een uitgesproken menselijke gebruiksfunctie worden niet als poel aangezien.

Om de subsidie te verkrijgen gelden een aantal technische bepalingen en algemene voorwaarden (zie verder onder het subsidiereglement)

Voor wie

Personen, bedrijven of verenigingen die de gronden bezitten of gebruiken waarop de poel zich bevindt of zal bevinden.

Hoe aanvragen

De aanvraag gebeurt door middel van een aanvraagformulier (zie verder). De aanvraag wordt ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Wanneer de aanvraag ontvankelijk is, sluit het college van burgemeester en schepe­nen een overeenkomst met de aanvrager van de subsidie.

Voor het aanleggen of heraanleggen van een poel:

 • de aanvrager voegt bij de aanvraag een kopie van de vereiste bouwvergunning;
 • naargelang nodig, voegt de aanvrager bij de aanvraag:
  • een kopie van de toegekende afwijking op het verbod om de aanwezige vegetatie of de aanwezige kleine landschapselementen te wijzigen;
  • een kopie van de vereiste natuurvergunning voor het wijzigen van vegetatie of van kleine landschapselementen;
  • het vereiste natuurmeldingsformulier voor het wijzigen van vegetatie of van kleine landschapselementen.
 • gedurende vijf jaar na het aanleggen of heraanleggen van de poel onderhoudt de aanvrager de poel volgens de technische bepalingen van het artikel 5.

Voor het onderhouden van een poel:

 • de poel is ten minste vijf jaar voor de aanvraag aangelegd of heraangelegd;
 • de vorige schoningsbeurt is ten minste twee jaar voorbij en de vorige baggerbeurt is ten minste vijf jaar voorbij;
 • de verbintenis voor het onderhouden van de poel duurt tien jaar.

Bedrag

De eenmalige subsidie voor het aanleggen of heraanleggen van een poel bedraagt:

 • € 247,00 voor een poel van 25 tot 50 m² (5 jaar onderhoud inbegrepen) ;
 • € 371,00 voor een poel van 51 tot 100 m² (5 jaar onderhoud inbegrepen) ;
 • € 496,00 voor een poel van 101 tot 150 m² (5 jaar onderhoud inbegrepen) ;

De subsidie voor het onderhouden van een poel bedraagt € 12,5/poel/jaar geduren­de tien jaar.

Na de aanleg-, heraanleg- of onderhoudswerken meldt de aanvrager dat de werken beëindigd zijn door middel van een meldingsformulier gevoegd bij de beheersovereenkomst. De milieuambtenaar controleert of de werken correct zijn uitgevoerd. Op basis van een positief verslag van de milieuambtenaar beslist het college van burgemeester en schepenen over de uitbetaling van de subsidie.