Gemeente Stad Deinze

Subsidie voor klasbezoeken in functie van herinneringseducatie

Heel wat mensen zijn wereldwijd op de vlucht voor oorlog en geweld. De gruwelijkheden herinneren ons aan de gebeurtenissen tijdens WO II die ook in onze stad plaatsvonden. Die herinnering helpt ons om te blijven bouwen aan een vredevolle samenleving.

Ook voor de jongeren uit onze stad kan de herinnering aan het verzet tijdens WO II en de holocaust een stimulans zijn om na te denken over en te werken aan vrede. De scholen hebben een belangrijke taak om de herinnering levendig te houden.

Het stadsbestuur wil de Deinze scholen financieel ondersteunen om deze taak op te nemen.

Voor wie

Scholen secundair onderwijs in Deinze.

Hoe aanvragen

Aanvragen kunnen ingediend worden via dit formulier.

Reglement

Periode

Artikel 1
Er wordt voor een termijn aanvangend op 1 september 2023 en eindigend op 31 december 2025 een subsidiereglement gevestigd voor het toekennen van een subsidie voor de organisatie van een schoolbezoek in functie van herinneringseducatie.

Begunstigden

Artikel 2
De subsidie kan toegekend worden aan Deinse secundaire scholen die met leerlingen een bezoek brengen aan de Dossin kazerne in Mechelen of Fort Breendonk in Willebroek.

Bedrag van de subsidie

Artikel 3
De subsidie bedraagt € 5 per leerling die met de school een gegidst bezoek brengt aan de Dossin kazerne of aan Fort Breendonk.

Procedure (aanvraag, beslissing, staving)

Aanvraag van de subsidie

Artikel 4
De subsidie kan enkel aangevraagd worden na het bezoek via het daartoe bestemde online formulier, te vinden op www.deinze.be/onderwijs (hieronder).

Artikel 5
De school betaalt het bezoek. Op het einde van het schooljaar wordt de subsidie na goedkeuring door het schepencollege uitbetaald aan de school.

Artikel 6
De factuur van het bezoek geldt als bewijsstuk en wordt ter inzage gegeven wanneer het stadsbestuur daarom verzoekt.

Betwistingen

Artikel 7
Alle betwistingen over de toepassing van onderhavig reglement worden beslecht door het college van burgemeester en schepenen.