Gemeente Stad Deinze

Subsidie voor nieuwe handelszaken in de Tolpoortstraat

Stad Deinze wil zich verder profileren als winkelstad. Vooral de Tolpoortstraat moet worden aangepakt. 

Voorwaarden

De subsidie kan aangevraagd worden door een natuurlijke persoon of een rechtspersoon die uitbater wordt van een nieuwe handelszaak in het doelgebied op voorwaarde dat:

 • het een nieuwe handelszaak betreft of een commerciële onderneming in het doelgebied die na een overname opnieuw uitgebaat wordt of een handelszaak in het doelgebied die wegens economische groei genoodzaakt is uit te wijken naar een ander leegstand pand in het doelgebied met een minimum uitbreiding van 25% commerciële oppervlakte;
 • de nieuwe handelszaak minstens 5 dagen per week geopend is;
 • de uitbater in orde is met alle vereiste vergunningen betreffende de nieuwe handelszaak en het handelspand;
 • voldaan is aan de wettelijke verplichtingen voor de uitoefening van een nieuwe handelszaak;
 • de ondernemer een ondernemings- of businessplan kan voorleggen dat minimum volgende onderdelen bevat:
 1. een projectvoorstel
 2. een commerciële nota
 3. een financiële nota
 • de aanvrager zich ertoe verbindt de handelszaak gedurende ten minste 3 achtereenvolgende jaren in stand te houden. De termijn van 3 jaar begint te lopen de dag na de toekenning van de subsidie door het college van burgemeester en schepenen;
 • de aanvrager van de subsidie een attest kan voorleggen dat hij geen achterstal heeft bij btw/belastingen/RSZ.

Hoe aanvragen

De aanvraag moet schriftelijk ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, t.a.v. Dienstencentrum Leiespiegel - dienst omgeving - afdeling lokale economie, Brielstraat 2, 9800 Deinze door middel van het aanvraagformulier (zie onderaan deze pagina). De aanvraag kan maximum 3 maanden na de opening van de nieuwe handelszaak ingediend worden.

Bij het aanvraagformulier zijn volgende documenten verplicht toe te voegen in bijlage:

 • Een kopie van inschrijving in de Kruispuntbank der Ondernemingen;
 • Een bewijs van inschrijving bij een sociale verzekeringskas voor een zelfstandig hoofdberoep;
 • Een kopie van de huurovereenkomst/notariële koopakte van het handelspand waarvoor de subsidie aangevraagd wordt;
 • Bewijsstukken (facturen, contracten, …) tot staving van een investering in de nieuwe handelszaak of handelspand ten bedrage van:

a) minimum 5.000 euro (exclusief btw) voor elke nieuwe commerciële onderneming 
 waarvoor een inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) vereist
 is en die gelegen is op het gelijkvloers;

b) minimum 2.500 euro (exclusief btw) voor elke commerciële onderneming die na een overname opnieuw uitgebaat wordt en die gelegen is op het gelijkvloers;

 • Een ondernemings- of businessplan, bestaande uit een projectvoorstel, een commerciële nota en een financiële nota;
 • Een attest waaruit blijkt dat er geen achterstal is bij btw/belastingen/RSZ.

Bedrag

 • Subsidie voor een nieuwe commerciële vestiging waarvoor een inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) vereist is en die gelegen is op het gelijkvloers: 10.000 euro
 • Subsidie voor een commerciële onderneming die na een overname opnieuw uitgebaat wordt en die gelegen is op het gelijkvloers: 2.500 euro.
 • Subsidie voor handelszaken, die door economische groei genoodzaakt zijn om uit te wijken naar een ander leegstaand pand binnen het doelgebied met een minimum uitbreiding van 25% commerciële oppervlakte: 10.000 euro.