Gemeente Stad Deinze

Subsidie particulieren voor de zuivering van grondwater voor huishoudelijk gebruik

In Deinze zijn er tot op vandaag woningen die niet aangesloten zijn op het openbaar drinkwaternet. Deze gezinnen maken (uit kostenoverweging) gebruik van (ondiep) grondwater als enige waterbron. Wanneer de kwaliteit van het grondwater onvoldoende is en/of indien de beschikbaarheid onvoldoende adviseren we om aan te schakelen op het openbaar drinkwaternet. In een aantal uitzonderingen is er geen drinkwaternet in de nabijheid van een woning of is de installatie van een drinkwaterleiding specifiek voor één woning technisch niet haalbaar.


De kwaliteit van grondwater is soms onvoldoende voor huishoudelijke doeleinden. Het grondwater kan verontreinigd zijn met polluenten (mest, metalen, organische polluenten, e.a.) of het kan microbiologisch niet van goede kwaliteit zijn. In een aantal gevallen zijn er van nature stoffen in het grondwater aanwezig die direct huishoudelijk gebruik belemmeren. Het meest voorkomende voorbeeld hiervan is de aanwezigheid van ijzer. Wanneer grondwater in contact komt met lucht oxideert het ijzer tot roest, wat aanleiding geeft tot neerslag in leidingen en een bruine verkleuring.


De stad Deinze heeft zich geëngageerd om de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties in het beleid te implementeren. Dit zijn duurzaamheidsdoelstellingen. Eén van de thema’s betreft ‘schoon water en sanitair’, en meer concreet: tegen 2030 komen tot een universele en gelijke toegang tot veilig en betaalbaar drinkwater voor iedereen.
Daarom verstrekt de stad een subsidie aan particulieren die genoodzaakt zijn tot gebruik van grondwater als enige waterbron, maar waarbij er een voorbehandeling of zuivering van (ondiep) grondwater noodzakelijk is om een kwaliteit te bekomen die volstaat voor huishoudelijk gebruik.

Voor wie

Deze subsidie is bestemd voor particulieren die niet aansluitbaar zijn op het openbaar drinkwaternet, en waarvoor een zuivering van (grond)water vereist is om een kwaliteit te bekomen die volstaat voor huishoudelijk gebruik.


De subsidie wordt toegekend aan de eigenaar van de woongelegenheid. Desgevallend kan de subsidie uitgekeerd worden aan de huurder. In dat geval dient de huurder een schriftelijke verklaring voor te leggen waaruit blijkt dat de eigenaar van de woongelegenheid zijn rechten hiertoe overdraagt aan de huurder.

Hoe aanvragen

De subsidieaanvraag gebeurt aan de hand van het aanvraagformulier.

Bedrag

Bij noodzaak tot voorbehandeling of zuivering van grondwater wordt een onderscheid gemaakt in 3 kostenposten: aankoop, plaatsing en exploitatie + onderhoud.


De stad wenst de aankoop en plaatsing van een voorbehandelings -of zuiveringsinstallatie te subsidiëren voor 75% van deze kost, met een maximum van € 6.000. Exploitatiekosten, onderhoudskosten en vervanging van onderdelen vormen geen voorwerp van deze subsidie.
Deze subsidie kan slechts één maal per 30 jaar aangevraagd worden.

Relevante producten