Gemeente Stad Deinze

Spoorwerken Hansbeke + rondweg

Infrabel is bezig met het aanleggen van een derde en vierde spoor in het baanvak tussen Landegem en Aalter. Dit kadert in een aanleg van vier sporen tussen Gent en Brugge. Dit project is een samenwerking tussen Infrabel, AWV, NMBS, Aquafin, TMVW, aannemer Van Laere en stad Deinze. Meer info: www.infrabel.be

Inhoud van de werken

Infomarkt: het project, de fasering en de impact van de werken werden voorgesteld tijdens een infomarkt op donderdag 6 juni 2019. Onderaan deze pagina kan je de informatiepanelen downloaden van deze infomarkt. 

Overzicht van de werken (uitgevoerd, in uitvoering en gepland):

 • Voorbereidende werken en nutswerken, sloopwerken (uitgevoerd).
 • Archeologisch onderzoek aan beide zijden van de spoorlijn en in het tracé van de rondweg (uitgevoerd).
 • Het aanleggen van de beddingswerken in functie van het derde en vierde spoor tussen station Landegem en station Aalter, inclusief de renovatie en het verlengen van bestaande duikers, alle bijhorende kunstwerken, hydraulica (in uitvoering).
 • Het verplaatsen en het heraanleggen van volgende wegen en indien nodig verplaatsing van de langsgrachten (in uitvoering):
  • het verplaatsen van een gedeelte van de Lambroekstraat ter hoogte van de Merendreestraat;
  • het aanleggen van een dubbelrichtingsfietspad langs de reeds verplaatste Merendreestraat;
  • het verder verplaatsen van een gedeelte van de Merendreestraat en het verder aanleggen van het dubbelrichtingsfietspad, inclusief DWA- en RWA-leiding in de nieuwe rijweg;
  • het heraanleggen van de Zandestraat en het verplaatsen van de Reibroekstraat, inclusief DWA- en RWA-leiding in de nieuwe rijwegen;
  • het verplaatsen van de Borluutlaan langsheen de spoorlijn;
  • het verplaatsen van een gedeelte van de Kerkakkerstraat, inclusief DWA- en RWA-leiding in de nieuwe rijwegen;
  • het aanleggen van een nieuwe fietsinfrastructuur, ten noorden van het spoor vanaf de kruising met de Kerkakkerstraat tot en met de gemeentegrens met Aalter (Ijzerenwegwegel);
  • het aanleggen van een dienstweg ten zuiden van het spoor (Dorpsmolenweg);
  • het verplaatsen van de Kippendonkstraat.
 • Het opbreken van bestaande spooronderdoorgang ter hoogte van de Melkerijstraat.
 • Het bouwen van de rondwegtunnel Hansbeke (uitgevoerd): de ondertunneling van bestaande en nieuwe sporen, Zandestraat en Merendreestraat. De nieuwe weg verlaat de Nevelestraat (N437) aan de Rostraat (via een nieuwe rotonde) en sluit iets voorbij de Voordestraat terug aan op Hansbekedorp-Vaartstraat (N461). Naast de rondweg komt er een dubbelrichtingsfietspad tussen de Rostraat en de Zandestraat.
 • Het sluiten van de overweg (op 18 september 2020) en het vernieuwen van het station te Hansbeke (in uitvoering):
  • het bouwen van een nieuwe voetgangers- en fietserstunnel aan het station Hansbeke
  • het aanleggen van trappen en toegangshellingen naar de perrons
  • het aanleggen van perrons
  • het aanleggen van een stationsplein aan de noordzijde van het spoor
  • het aanleggen van bijhorende parkingzone in de Merendreestraat en Zandestraat
  • het plaatsen van nieuwe fietsenstallingen.
 • Het afsluiten van het spoorwegdomein met een draadafsluiting of met geluidsmuren.
 • Het aanplanten van straatbomen en struikgewas langs de rondweg, het aanplanten van klimplanten bij de geluidsmuren.
 • Aanleg rotonde Nevelestraat (uitgevoerd).

Voltooiing van de rondweg en de verkeerstunnel
In augustus 2019 is gestart met het bouwen van de verkeerstunnel die deel uitmaakt van de rondweg. Deze nieuwe weg verbindt de N437 met de N461 en kreeg de naam Julius Nieuwlandweg.
Het doorgaande verkeer rijdt sinds 18 september 2020 niet meer door het dorpscentrum, maar via de nieuwe rondweg omheen Hansbeke en met een tunnel onder de 4 sporen en de naastliggende wegen (Zandestraat en Merendreestraat). De nieuwe weg start aan de Nevelestraat (N437) ter hoogte van de Rostraat en sluit iets voorbij de Voordestraat terug aan op de Vaartstraat (N461). Het dorpscentrum van Hansbeke blijft voor voertuigen bereikbaar via:

 • de nieuwe aansluitingen in de vorm van de rotonde aan de Nevelestraat
 • de ventwegen naast de verkeerstunnel van de rondweg tot de Merendreestraat
 • de kruispunten Vaartstraat-rondweg-Voordestraat.

Fietsen langs de rondweg is beperkt mogelijk. Fietsen in de tunnel en op de rondweg is niet toegelaten. Het dubbelrichtingsfietspad langsheen de Nevelestraat kent een vervolg langs de rondweg vanaf de nieuwe rotonde en sluit aan op de Zandestraat. In dit deel is er een fietsaantakking aangelegd vanuit de Cardijnlaan en is er een fietsoversteek tussen de Grote Merestraat en de Brugseheirweg. Een tweede fietsoversteek is er ter hoogte van de Doornbosstraat. In het deel van de rondweg tussen de Voordestraat en de Vaartstraat liggen er opnieuw fietspaden die verbindingen maken met de bestaande enkelrichtingsfietspaden van de Vaartstraat. Alle nieuwe fietspaden en oversteken zijn ook voor voetgangers bruikbaar.

Er is nieuwe verlichting aan beide rotondes, alle kruispunten en de oversteekplaatsen. De tunnel werd afgewerkt met een houten bekleding onder de dakplaten en met groenblijvende klimplanten in de open gedeelten.

Groenvoorziening

In het najaar van 2021 gebeuren de aanplantingen van bomen en struiken. Langsheen de rondweg komt er een bomenrij (haagbeukbomen) in het deel tussen de Grote Merestraat/Brugseheirweg en de rotonde Nevelestraat. Ook worden enkele olmen en esdoornen aangeplant in groenzones nabij de Nevelestraat en Brugseheirweg/Cardijnlaan. In het deel van de rondweg tussen de Vaartstraat en de Merendreestraat zijn enkele straatbomen voorzien (linden) ter hoogte van de aansluiting Vaartstraat-rondweg en ter hoogte van de keerrotonde + enkele op het naastliggend terrein. De ruimte (met de baangrachten) naast de rondweg is te beperkt in de zone tussen Vaartstraat en Doornbosstraat om er bomen of struiken aan te planten. Struikgewas wordt op enkele restpercelen voorzien in het deel voorbij de keerrotonde en de ventwegen.
Met het in gebruik nemen van de rondweg op 18 september 2020 verdwijnt de laatste overweg op de spoorlijn tussen Gent en Brugge. De aannemer gaat nu van start met het bouwen van de stationstunnel. Tijdens deze bouwwerken zijn voetgangers- en fietsverplaatsingen alleen mogelijk via de oude tunnel in de Reibroekstraat-Melkerijstraat.

Verkeershinder

Bouwen van de stationstunnel ter hoogte van de huidige overweg.

De inrichting van de werfzones startte op 20 april 2020.

De overweg werd definitief gesloten voor alle weggebruikers op vrijdag 18 september 2020, onmiddellijk na de opening van de rondweg. De gemotoriseerde voertuigen namen vanaf dan de rondweg en de zwakke weggebruikers maken gebruik van de tunnel ter hoogte van de Melkerijstraat of Palestraat.

Infrabel zal ruim een jaar bouwen aan de stationstunnel.

Vanaf 15 november gaan de nieuwe perrons in dienst. De nieuwe onderdoorgang wordt in januari 2022 opengesteld. Tot die datum zijn de nieuwe perrons te bereiken via de huidige tijdelijke perrons.

Tijdens het bouwen van de onderdoorgang gelden volgende verkeersmaatregelen:

 • De Zandestraat blijft ook afgesloten tijdens het bouwen van de stationstunnel en gedurende de herinrichting van de straat.
 • De Reibroekstraat is afgesloten tussen de Molenhuisstraat en de Nevelestraat. Fietsers en voetgangers hebben doorgang via een voetweg tussen beide straten.
 • Hansbekedorp (ter hoogte van 't Pestelijntje en Bloemen Lilium) is afgesloten, fietsers en voetgangers hebben doorgang.
 • De parkings in de Zandestraat (rechtover frituur 't Routje) en aan Hansbekedorp (rechtover de handelszaken 't Pestelijntje en bloemen Lilium) zijn buiten gebruik.
 • Tijdens de rioleringswerken in de Merendreestraat is de parking beperkt of niet toegankelijk.
 • De wekelijkse markt vindt sinds dinsdag 17 augustus plaats op het kerkplein.

Spoorbeddingswerken en de langswegen

Merendreestraat (deel rondweg richting Merendree) en Lambroekstraat

De werken aan de spoorbedding zijn gestart op 5 mei 2020.

De nieuwe Merendreestraat wordt in verschillende fasen aangelegd met elk hun specifieke verkeersmaatregelen en wegomleggingen. De werken startten op 23 november 2020. De aansluitingen van de ventwegen op de Merendreestraat zijn definitief afgewerkt en ook de rijweg richting Merendree.

Fietsers kunnen sinds eind juni 2021 het nieuwe dubbelrichtingsfietspad langsheen de Merendreestraat gebruiken.

Een deel van de Lambroekstraat werd verplaatst en is opnieuw in gebruik sinds begin juli 2021.

Merendreestraat - Hansbekedorp

De Merendreestraat is ook naar Hansbekedorp toe te verplaatsen. De uitvoering verloopt in verschillende fasen en duurt tot begin 2022. Aansluitend start in Hansbekedorp de omgevingsaanleg nabij de nieuwe stationstunnel.

Sedert eind april 2021 is de aannemer aan de slag met het bouwen van de toegangshelling tot de nieuwe stationstunnel die gericht is naar de Merendreestraat. Ook werden rioleringswerken uitgevoerd en is al het rijweggedeelte in asfalt afgewerkt. De straat is hierbij afgesloten tussen de ventweg en Hansbekedorp.

Voor de bewoners, fietsers, voetgangers en treinreizigers wordt een tijdelijke wegverharding aangelegd.

Vervolg riolerings- en wegeniswerken in de Merendreestraat

Kruispunt Hansbekedorp-Merendreestraat-Kerkakkerstraat
Op 10 augustus 2021 startten nieuwe rioleringswerken op dit kruispunt. Dit is het vertrekpunt om nieuwe riolen aan te leggen in de richting van de Merendreestraat en in de richting van het station. Vanaf 21 augustus ligt het kruispunt dicht met een tijdelijke verharding.

Merendreestraat
Na het kruispunt volgt het aanleggen van de riolering in de Merendreestraat ter hoogte van woningen 1 tot en met 5. Na de rioleringswerken worden de wegeniswerken opgestart en verder tot het nieuwe weggedeelte in asfalt (riolering 23 aug tot 13 sept. – wegenis vanaf 18 okt 2021).

Hansbekedorp (tot het cultuurhuis) is alleen te bereiken via de Vaartstraat. Hansbekedorp uitrijden gebeurt via de Voordestraat. Om de Merendreestraat te bereiken rij je via de rondweg en neem je de afslag. Naar het dorp toe is enkel plaatselijk verkeer toegelaten. Vanuit Merendree is Hansbekedorp bereikbaar via de Julius Nieuwlandweg (= de rondweg).

Hansbekedorp-stationsomgeving is te bereiken via de Merendreestraat, enkel voor plaatselijk verkeer. De parking zal beperkt of niet toegankelijk zijn.

Lijn 86 rijdt niet meer door Hansbekedorp. Om van en naar Merendree te rijden maken de bussen gebruik van de rondweg.

Kerkakkerstraat
De verplaatste rijweg is afgewerkt.

Borluutlaan-Reibroekstraat-Zandestraat

Borluutlaan: rioleringswerken en aanleg wegenis: maart – juli 2021, afwerking toplaag samen met de asfalteringswerken in de Reibroekstraat.

Reibroekstraat van Molensteenstraat tot en met Tien Gemeten:
Rioleringswerken en funderingslaag van de rijweg: april – juni 2021,
Aanleg wegenis: 16 sept. – 15 nov. 2021, deels in asfalt, deels in tweesporenbeton. Tijdens de wegenisaanleg is Tien Gemeten bereikbaar via een tijdelijke wegverbinding met de Nevelestraat (vanaf half september).

Reibroekstraat van Tien Gemeten tot Nevelestraat:
rioleringswerken: 1- 15 sept. 2021
wegeniswerken (aanleg van tweesporenbeton): 15 nov. - voorjaar 2022. De aanleg start op na ingebruikname van de nieuwe wegenis in de Reibroekstraat tussen Molensteenstraat en Tien Gemeten.

Zandestraat en kruispunt met Nevelestraat:

rioleringswerken: 16 sept. - 15 nov. 2021
wegeniswerken: 15 nov. - voorjaar 2022.

De voetgangerstunnel blijft bereikbaar via de bestaande, tijdelijke, of nieuwe verhardingen in de Reibroekstraat/Borluutlaan.

Tijdelijke fietsenstallingen staan opgesteld aan het cultuurhuis en in de Melkerijstraat, ook werden in de Melkerijstraat parkeerplaatsen op de rijweg aangeduid.

De glasbollen en de kledijcontainers staan tijdelijk opgesteld in de Molensteenstraat. De containers staan op de verharde wegberm in de buurt van de Molensteen.
Deze plaats geldt ook als verzamelpunt voor vuilnis voor de woningen die niet bereikbaar zijn met de vuilniswagen.

Kippendonkstraat

In de Kippendonkstraat startten de werken op 10 augustus 2020. De straat is afgesloten. De bestaande rijweg moet plaats maken om de beddingswerken uit te voeren. Gelijktijdig wordt een nieuwe rijweg aangelegd. Deze ging in gebruik op 16 juli 2021.

Ijzerenwegwegel en Dorpsmolenweg

Aan beide zijden van de sporen wordt de nieuwe spoorbedding aangelegd op de bestaande grindwegen. Deze wegen zijn afgesloten tot na de heraanleg. De Dorpsmolenweg wordt nieuw aangelegd als fietsweg/dienstweg in tweesporenbeton.

De Ijzerenwegwegel zal deel uitmaken van de fietssnelweg en wordt in asfalt aangelegd. De werken aan beide wegen duren nog tot het najaar 2021/voorjaar 2022.

Alle data zijn onder voorbehoud van werf- en weersomstandigheden.