Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Site Brielmeersen

Provincie en Stad maken samen masterplan op voor site Brielmeersen

Om alle ruimtelijke ambities in het gebied tussen het Schipdonkkanaal, de Oude Leie, de Tweebruggenlaan en de Stadionlaan op elkaar af te stemmen, kiezen de Provincie Oost-Vlaanderen en de Stad Deinze ervoor om projectmatig een masterplan op te maken voor de site Brielmeersen. De Provincie en de Stad hebben hiervoor een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Het masterplan moet bepalen welke functies ruimtelijk haalbaar en wenselijk zijn en moet de bestaande en wenselijke functies op de site en deze in de omgeving harmonieus doen samengaan.

Ruimtelijke ambities

Het project kent in hoofdzaak drie grote ruimtelijke ambities:

  • Het recreatiedomein De Brielmeersen ontwikkelen als een provinciaal domein met groen-recreatieve functies op regionale schaal.
  • Het realiseren van een nieuw stadionproject voor voetbalclub K.M.S.K. Deinze.
  • De kern van het projectgebied beter verbinden met de omgeving en aan het stadscentrum.

Bedoeling is dat het masterplan een globaal antwoord biedt op de verschillende ruimtelijke ambities. De voorgestelde ontwikkelingen moeten complementair zijn met elkaar en elkaar zelfs versterken.

Inspraak voor inwoners

De projectpartners willen de bevolking en potentiële belanghebbenden inspraak geven in het planningsproces. In het voorjaar van 2017 hielden we een uitgebreide participatieronde om input te krijgen voor de ontwikkeling van het masterplan.

In de periode februari - mei 2017 werkten de projectpartners, samen met een extern studiebureau, een viertal scenario's uit op een participatieve manier. Zo waren er in deze fase een vijftal participatiemomenten met experten natuur en experten natuureducatie; leerkrachten, ouders en jeugdbewegingen; atletiek, voetbal, jachthaven en scholen; relevante administraties.

Op woensdag 26 april 2017 was er een interactieve bijeenkomst voor het grote publiek in dienstencentrum Leiespiegel.

Het project moet leiden tot een masterplan dat maatschappelijk gedragen is en ruimtelijk een duurzame ontwikkeling garandeert. De projectpartners besteden hierbij bijzondere aandacht aan de integratie van en de wisselwerking tussen de sociale, de ecologische en de economische dimensie van het project.
Daarnaast zullen de Provincie Oost-Vlaanderen en de Stad Deinze gezamenlijk aan een voorstel tot vervolgprojectstructuur werken om het masterplan te realiseren en het beheer ervan te voorzien.

De studiebureaus hebben alle input verwerkt en werkten samen met de stad en de provincie een viertal scenario’s uit. Daarna werden deze scenario’s getoetst aan een externe milieu- en mobiliteitsstudie, een externe economische studie en aan de resultaten van het participatief traject. In het voorjaar van 2018 hebben de projectpartners een voorkeurscenario verder uitgewerkt.

Verder verloop

Om het masterplan te kunnen uitvoeren, is de opmaak van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) nodig.

Momenteel ligt de startnota voor dit PRUP voor. We raadplegen de bevolking over die startnota in de periode van 28 mei tot en met 26 juli 2018. Op dinsdag 29 mei 2018 vindt een participatiemarkt plaats. Daarop lichten we de inhoud van de startnota interactief toe aan de hand van een infotentoonstelling. De participatiemarkt vindt plaats in de raadzaal (DC Leiespiegel, Brielstraat 2) en is doorlopend open van 16 tot 20 uur. Iedereen is welkom!