Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Site Brielmeersen

Provincie en Stad maken samen masterplan op voor site Brielmeersen

Om alle ruimtelijke ambities in het gebied tussen het Schipdonkkanaal, de Oude Leie, de Tweebruggenlaan en de Stadionlaan op elkaar af te stemmen, kiezen de Provincie Oost-Vlaanderen en de Stad Deinze ervoor om projectmatig een masterplan op te maken voor de site Brielmeersen. De Provincie en de Stad hebben hiervoor een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Het masterplan moet bepalen welke functies ruimtelijk haalbaar en wenselijk zijn en moet de bestaande en wenselijke functies op de site en deze in de omgeving harmonieus doen samengaan.

Ruimtelijke ambities

Het project kent in hoofdzaak drie grote ruimtelijke ambities:

  • Het recreatiedomein De Brielmeersen ontwikkelen als een provinciaal domein met groen-recreatieve functies op regionale schaal.
  • Het realiseren van een nieuw stadionproject voor voetbalclub K.M.S.K. Deinze.
  • De kern van het projectgebied linken aan andere functies in de omgeving en aan het stadscentrum.

Bedoeling is dat het masterplan een globaal antwoord biedt op de verschillende ruimtelijke ambities. De voorgestelde ontwikkelingen moeten complementair zijn met elkaar en elkaar zelfs versterken.

Inspraak voor inwoners

De projectpartners willen de bevolking en potentiële belanghebbenden inspraak geven in het planningsproces.

In de periode februari - mei werken de projectpartners, samen met een extern studiebureau, een viertal scenario's uit op een participatieve manier. Zo voorzien de partners in deze fase een vijftal participatiemomenten met experten natuur en experten natuureducatie; leerkrachten, ouders en jeugdbewegingen; atletiek, voetbal, jachthaven en scholen; relevante administraties.

Op woensdag 26 april was er een interactieve bijeenkomst voor het grote publiek in dienstencentrum Leiespiegel.

Het project moet leiden tot een masterplan dat maatschappelijk gedragen is en ruimtelijk een duurzame ontwikkeling garandeert. De projectpartners besteden hierbij bijzondere aandacht aan de integratie van en de wisselwerking tussen de sociale, de ecologische en de economische dimensie van het project.
Daarnaast zullen de Provincie Oost-Vlaanderen en de Stad Deinze gezamenlijk aan een voorstel tot vervolgprojectstructuur werken om het masterplan te realiseren en het beheer ervan te voorzien.

Verder verloop

De studiebureaus verwerken alle input en werken samen met de stad en de provincie een viertal scenario’s uit. Daarna worden deze scenario’s getoetst aan een externe milieu- en mobiliteitsstudie, een externe economische studie en aan de resultaten van het participatief traject. Eind 2017 kiezen de projectpartners een voorkeurscenario, dat in de eerste helft van 2018 verder uitgewerkt wordt. Het afgewerkte masterplan en het voorstel tot vervolgstructuur worden midden 2018 verwacht.