Gemeente Stad Deinze

RUP stationsbuurt noord Deinze

Met de opmaak van dit RUP wenst de stad de ruimtelijke beleidsvisie juridisch vast te leggen in een bestemmingsplan ter hoogte van de stationsbuurt noord. Het betrokken gebied ligt vlak aan het station en ligt binnen de stadskern van Deinze. De stationsomgeving is een strategische locatie, niet alleen voor de stadskern maar voor een veel ruimere regio. In de toekomst zal het vervoersknooppunt verder aan belang winnen, waardoor dit geldt als een strategische ontwikkellocatie. 

De stationsomgeving wordt gezien als een multifunctioneel knooppunt waar het versterken van de stedelijke dynamiek een doelstelling is. Dit gaat samen met het stimuleren van ondersteunende functies (diensten, horeca, ...) en een opwaardering van de publieke ruimte. De stationsbuurt noord beantwoordt aan heel wat criteria die een verdichting zinvol maken: de wijk ligt in het stadscentrum, nabij stedelijke voorzieningen en bij het multimodaal regionaal vervoersknooppunt station Deinze. 

De stad wil bovendien met de wijziging van de bestemming van een deel van het gebied, ter hoogte van de site voormalige bedrijvigheid Pericles/Romeca, de mogelijkheid creëren om het gebied om te vormen van een verouderde industriebuurt naar een bruisend stadsdeel met mogelijkheid tot de omvorming van KMO naar wonen in verweving met handel, horeca en diensten en groen. Deze transformatie van dit verouderd weefsel komt de volledige stationsbuurt ten goede waarbij de poort naar de stad vanaf het station opgewaardeerd kan worden.

Inzage startnota

In deze eerste fase werden een start- en procesnota voor dit project opgemaakt. Vanaf 5 april 2021 tot en met 3 juni 2021 kan je op de startnota van dit project reageren. De reacties op de startnota moeten aangetekend verstuurd worden naar of tegen ontvangstbewijs afgegeven worden in dienstencentrum Leiespiegel, dienst omgeving, Brielstraat 2, 9800 Deinze of digitaal overgemaakt te worden aan omgeving@deinze.be, uiterlijk op 3 juni 2021.

De startnota en de procesnota liggen gedurende deze periode ter inzage bij de dienst omgeving (enkel op afspraakdienst geopend van maandag tot en met vrijdag tussen 9 en 12 u. en op dinsdag bijkomend tussen 14 en 18 u.). Ze zijn ook raadpleegbaar onderaan deze pagina.

Infomarkt

Alle bewoners werden tijdens deze fase uitgenodigd voor een openlucht infomarkt op 22 april 2021. Het verslag van het participatiemoment kan je onderaan deze pagina lezen. 

Scopingnota

De scopingnota bouwt voort op de startnota en bevat minstens dezelfde onderdelen als de startnota. De scopingnota bepaalt de te onderzoeken ruimtelijke aspecten en de effectbeoordelingen die al dan niet moeten worden uitgevoerd, en – indien van toepassing – de methode ervan. Door het opmaken van de scopingnota wordt er richting gegeven aan het onderzoek voor wat betreft het plan zelf en de effecten.

In deze fase werden de adviezen en inspraakreacties verwerkt en werd aangegeven welke overwegingen hierbij hebben meegespeeld. De scopingnota (inclusief verwerking van adviezen en inspraak) wordt vervolgens overgemaakt aan Team Omgevingseffecten voor de beslissing over de plan-MER plicht.