Gemeente Stad Deinze

Herziening RUP Molens van Deinze

Stad Deinze voert als bevoegde overheid een herziening van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Molens van Deinze (goedgekeurd op 13 januari 2011) door. Dit is mogelijk aan de hand van een vereenvoudigde procedure (voorzien in artikel 7.4.4/1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO)).

Het betreft een kleine herziening van slechts drie verordende stedenbouwkundige voorschriften van het RUP Molens van Deinze.

Waarom een herziening van het RUP?

1. Aanpassing aantal parkeerplaatsen per woonentiteit

Ten eerste wendt het RUP Molens van Deinze, dat werd goedgekeurd op 13 januari 2011, een achterhaalde parkeernorm aan van 1,5 parkeerplaats per woning (zone stedelijk ontwikkelingsgebied) (artikel 1.15. van de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP Molens van Deinze) en een achterhaalde parkeernorm van 1 parkeerplaats per woning (zone stedelijk woongebied) (artikel 3.9. van de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP Molens van Deinze).

De recentere algemene bouwverordening (definitief vastgesteld in juni 2022) hanteert een parkeernorm van 0,75 parkeerplaatsen per woonentiteit (artikel 8.4. van de algemene bouwverordening) bij nieuwe ontwikkelingen in het autoluw verblijfsgebied rond het vervoersknooppunt station DEINZE (regionaal karakter).

Kortom, het RUP voorziet voor het stedelijk ontwikkelings- en woongebied in een gedateerde parkeernorm die niet in lijn ligt met de beleidsopties van stad Deinze. In lijn met de modal shift en de visie van Stad Deinze op mobiliteit is het niet meer opportuun om 1 of 1,5 parkeerplaatsen per woning te voorzien, dit noodzaakt een herziening van artikel 1.15. en artikel 3.9.

2. Aanpassing definitie voor de berekening van de vloerindex (enkel V) van de bestaande gebouwen in het kader van de renovatie met oog voor de erfgoedwaarde

Ten tweede dringt een herziening van het artikel 1.5. van de stedenbouwkundige voorschriften uit het RUP Molens van Deinze zich op. In dit ruimtelijk uitvoeringsplan werden de bestaande gebouwen als ‘overdruk’ (zie bestemmingsplan RUP Molens van Deinze) en als te behouden aangeduid wegens hun erfgoedwaarde. Deze erfgoedwaarde werd verankerd op 20 juni 2023 binnen de inventaris bouwkundig erfgoed onder de noemer ‘Molens van Deinze en Antwerpen’.

Echter, worden sommige bestaande bedrijfsgebouwen binnen deze ‘overdruk’ gekenmerkt door een specifieke typologie (zoals erg dikke muren, een beperkte hoogte tussen vloeren, schuine vlakken, siloconstructies etc.) als resultaat van de voormalige bedrijfsvoering. Meer specifiek gaat het over gebouwen aangeduid met nummers 2, 3 en 4 op het bestemmingsplan van het RUP Molens van Deinze.

Om deze bestaande gebouwen optimaal en functioneel te behouden en te hergebruiken hebben ze nood aan een grondige, energetische en efficiënte renovatie met oog voor hun erfgoedwaarde. De zorgplicht legt aan administratieve overheden op dat ze zo veel mogelijk zorg in acht moeten nemen voor vastgestelde inventarisitems. Om zorg te dragen voor deze inventarisitems, wenst stad Deinze een optimale renovatie en hergebruik van de constructie met passende functie. Om dit mogelijk te maken en de verhouding tussen de bruikbare ruimte en het aanwezige volume met elkaar in balans te brengen en zo het behoud van de structuur van de bedrijfsgebouwen mogelijk te maken, moet er rekening worden gehouden met hun specifieke typologie. Deze bestaande gebouwen kunnen niet vergeleken worden met de typologie van nieuwbouw. Bijgevolg wordt de definitie voor de berekening van de vloerindex (enkel V) van de bestaande gebouwen bijgewerkt.

De wijziging van het RUP Molens van Deinze bewaakt, te allen tijde, de ruimtelijke kwaliteit van deze site.

De overige detailinfo wordt verduidelijkt in de motiveringsnota. De procesnota is een louter toelichtend document wat het volledige verloop van het planningsproces beschrijft. De plan-m.e.r. screening omvat het onderzoek tot milieueffectrapportage.

Inzage?

Openbaar onderzoek van 5 februari 2024 tot en met 5 maart 2024

Tijdens het openbaar onderzoek (gedurende 30 dagen) ligt de voorgenomen herziening van het RUP Molens van Deinze ter inzage bij de dienst omgeving, dienstencentrum Leiespiegel, Brielstraat 2, 9800 Deinze. Je dient vooraf een afspraak te maken. Dat kan via http://afspraken.deinze.be of 09 381 95 00.

De reacties op de voorgenomen herziening van het RUP Molens van Deinze moeten aangetekend verstuurd worden naar of tegen ontvangstbewijs afgegeven worden in dienstencentrum Leiespiegel, dienst omgeving, Brielstraat 2, 9800 Deinze of digitaal overgemaakt worden aan omgeving@deinze.be, uiterlijk op 5 maart 2024.

Onderaan deze pagina zijn enerzijds het bestemmingsplan en de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP Molens van Deinze uit 2011 raadpleegbaar en anderzijds de motiverings- en procesnota en de plan-m.e.r. screening (incl. beslissing omtrent plan-m.e.r. plicht) van de voorgenomen herziening.