Gemeente Stad Deinze

Reclameborden, belasting

Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een belasting gevestigd op de reclameborden, geplaatst op het grondgebied van de stad, langs de openbare weg of een plaats in de openlucht, die zichtbaar is vanaf de openbare weg.

De belastingenplichten moeten uiterlijk op 1 april van het aanslagjaar aangifte doen bij het gemeentebestuur voor die reclameborden die zich voor 31 maart van het aanslagjaar op het grondgebied van de stad Deinze bevinden. Voor elk belastbaar voorwerp dient vermeld te worden: de ligging of plaatsing, elke verplaatsing, wijziging, vergroting of verkleining en de nauwkeurige oppervlakte of de nieuwe oppervlakte. De reclameborden geplaatst, aangewend of in gebruik genomen na 31 maart van het aanslagjaar moeten binnen de 14 dagen na plaatsing, aanwending of ingebruikneming aangegeven worden.

Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, kan de belasting ambtshalve worden ingekohierd. Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting. De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen van de derde werkdag die volgt op de verzending van die betekening om zijn opmerkingen schriftelijk over te dragen.

De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 25 %. Het bedrag van deze verhoging wordt ook ingekohierd.

Bekendmaking reglement

Het reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 januari 2020 en werd op 28 januari 2020 bekendgemaakt op de website.