Gemeente Stad Deinze

Promotaks, belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen in het centrale winkelgebied van de stad Deinze en de grote handelszaken gelegen langs de N43 te Deinze

Voor de aanslagjaren 2021 tot en met 2025 heft de stad Deinze een jaarlijkse belasting op de voor het publiek toegankelijke commerciële oppervlakte van individuele vestigingen in het centrale winkelgebied en de grote handelszaken (> 500 m² winkelvloeroppervlakte = WVO) gelegen langs of met zichtlocatie op de N43 in de stad Deinze, genoemd promotaks.

De belastingplichtigen ontvangen vanwege het stadsbestuur een aangifteformulier dat door hen, behoorlijk ingevuld en ondertekend, binnen de vijftien dagen moet worden teruggestuurd. Hierbij geldt de postdatum als bewijs.

Zij die geen aangifte ontvangen hebben en belastingplichtig blijken te zijn, zijn niettemin verplicht voor 1 maart van het aanslagjaar spontaan de nodige gegevens aan het stadsbestuur te bezorgen om de aanslag te kunnen vaststellen.

Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, kan de belasting ambtshalve worden ingekohierd. Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting. De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen van de derde werkdag die volgt op de verzending van die betekening om zijn opmerkingen schriftelijk over te dragen.

De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 10 %. Het bedrag van deze verhoging wordt ook ingekohierd.

Bekendmaking reglement

De aanpassing van het reglement werd goedgekeurd op 22 april 2021 en bekendgemaakt op de website op 29 april 2021.

Relevante producten