Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Omgevingsvergunning

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

SUIN BVBA heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen voor
“het slopen van een varkensstal en een mestsilo.”
De aanvraag heeft als adres Pontweg 4, kadastraal gekend als 6e afd, sectie A, 266K.

De deputatie van Oost-Vlaanderen heeft op 13/07/2017. volgende beslissing genomen:
de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres:
Stadsbestuur Deinze
Brielstraat 2
9800 Deinze

U kunt de beslissing en het eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze beslissing of als u een belang hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.

U zendt hiertoe een beroepschrift per aangetekende brief (of tegen ontvangstbewijs) naar de Vlaamse Regering, op het volgende adres:

Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze beslissing of als u een belang hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.
u zendt hiertoe een beroepschrift per aangetekende brief ( of tegen ontvangstbewijs) naar de Vlaamse Regering. U kunt ook een beroep installen via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be .

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de Vlaamse Regering bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk verklaren.

Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing.

Bezorg gelijktijdig bij beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket) een afschrift van uw beroepschrift aan de vergunningsaanvrager en de deputatie van Oost-vlaanderen. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
- uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
- de volgende referentie: 2017001564
- de redenen waarom u beroep aantekent;
- een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingvergunning.
- of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031). Het ingescande bewijs van betaling voeg je toe als bijlage bij het beroep.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27/11/2015.

 

FILLIERS DISTILLERY heeft een aanvraag ingediend voor: de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

De deputatie heeft op 26/10/2017 de omgevingsvergunning verleend aan FILLIERS DISTILLERY, Leernsesteenweg 5, 9800 Deinze, om op de percelen gelegen, Leernsesteenweg 5, 9800 DEINZE, kadastraal bekend als DEINZE 10 AFD/BACHTE-MARIA-LEERN, sectie C, nrs 0076P2 en 0076S2, een inrichting te exploiteren met als voorwerp: uitbreiding grondwaterwinning, graansilo, filter en vermindering tanks giftige stoffen voor graanstokerij.

Met volgende rubrieken van toepassing op de verandering: 10.1.2.a, 17.3.5.3, 45.14.1.b en 53.8.2. Na de verandering is de globaal vergunde toestand:

Rubriek omschrijving
3.4.1.b) lozing bedrijfsafvalwater (max. 20 m3/dag - 4.500 m3/jaar) in de openbare riolering
10.1.2.a) Een inrichting voor het bereiden van alcoholische dranken of likeuren met bijhorende bottelarij, met een totaal geïnstalleerd vermogen van 319,27 kW
12.2.1 Een transformator met een nominaal vermogen van 250 kVA.
12.3.2 6 batterijladers met een totaal vermogen: 71,96 kW
15.1.1 Het stallen van 5 vrachtwagens, andere dan personenwagens, nl. 2 vrachtwagens, een heftruck, een kuismachine en stapelaar.
16.3.1.1 3 koelinstallaties, 2 airco's en een compressor met bijhorende droger, totaal: 23,02 kW
17.3.2.1.1.1.b) De opslag van 16,6 ton of 20.000l stookolie in een bovengrondse, enkelwandige ingekuipte tank (Q2).
17.3.2.1.2.3 De opslag van 974,07 ton of 1.233.0001 alcoholische producten
17.3.2.2.2.b) De opslag van 8,69 ton alcohol 96%vol in 1 opslagtank (A10) van 11.000 l.
17.4 De opslag van max. 875l diverse gevaarlijke producten in kleine recipiënten.
24.2 2 laboratoria voor kwaliteitsonderzoek.
33.4.1°a De opslag van max. 60 ton papier en karton in een lokaal
39.1.2 Een stoomketel met een waterinhoud van 1.850l
39.1.3 Een stoomketel met een waterinhoud van 5.510l
43.1.2.a 2 stookinstallaties met een thermisch vermengen van resp. 1.180 kW en 1.799 kW (totaal rubriek: 2.979 kW)
45.14.1°b 6 silo's voor de opslag van losse granen met een inhoud van resp. 1 x 8 m³, 2 x 15 m³ en 3 x 55 m³ (totaal: 203 m³ of 175 ton).
53.8.2 Een grondwaterwinning uit 4 putten met een diepte van 20m aan een debiet van max. 133 m³/dag en 29.950 m³/jaar (HCOV: 0100 - Quartair).

De beslissing ligt gedurende de periode van 18 november 2017 tot 18 december 2017 ter inzage van het publiek bij de dienst omgeving van de Stad Deinze, Brielstraat 2, elke werkdag van 9u-12u en op dinsdagnamiddag van 14u-18u.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden. Bezorg hiertoe een beroepschrift via http://www.omgevingsloket.be/, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPARTEMENT OMGEVING

Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP)

Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 Brussel

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de Vlaamse Regering bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren. Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op 18 november 2017, deze dag is niet inbegrepen.

Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs een afschrift van uw beroepschrift aan:

  • de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
  • het college van burgemeester en schepenen van de Stad Deinze, Brielstraat 2, 9800 Deinze.
  • de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent.
  • Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
  • uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
  • de volgende referentie: vergunning van 26/10/2017 aan FILLIERS DISTILLERY met OMV-nummer: 2017004880;
  • de redenen waarom u beroep aantekent;
  • een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
  • of u gehoord wenst te worden.De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.
  • Stort een dossiertaks van 100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning 2017004880" en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.