Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Verkavelingsvergunningen

 

Ligging  Kadaster Omschrijving werken Startdatum O.O. Einddatum O.O.

Machelenbinnenweg 22

 

3de. Afd. – sct. A – nr. 118 E

 

Verkaveling in 2 loten

 

12-09-2017

 

11-10-2017

 

Pontstraat 75

 

2de. Afd. – sct. A – nr. 835 h

 

Wijziging verkavelingsvoorschriften

 

12-09-2017

11-10-2017