Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Eroshuizen, belasting

Deinze en Nevele vormen vanaf 1 januari 2019 de fusiestad Deinze. Belastingreglementen worden op elkaar afgestemd. Zo lang de fusiestad de oude reglementen niet opheft, blijven deze geldig op het grondgebied waarvoor ze gestemd waren. Hierdoor zijn er in 2019 verschillen tussen tarieven voor het grondgebied van "Deinze voor de fusie" en "Nevele voor de fusie" mogelijk. 

Het belastingreglement op deze pagina is geldig op het grondgebied van Deinze voor de fusie.

Belasting eroshuizen

Voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 wordt een belasting geheven op de eroshuizen.

De belastingplichtige ontvangt vanwege het stadsbestuur een aangifteformulier dat door hem/haar behoorlijk ingevuld en ondertekend, voor de erin vermelde vervaldatum, moet worden teruggestuurd. De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden uiterlijk op 30 juni van het aanslagjaar, aan het gemeentebestuur de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen.

Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, kan de belasting ambtshalve worden ingekohierd. Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting. De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen van de derde werkdag die volgt op de verzending van die betekening om zijn opmerkingen schriftelijk over te dragen.

De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 25 %. Het bedrag van deze verhoging wordt ook ingekohierd.

Bekendmaking reglement

Het reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 19 december 2013 en werd op 24 december 2013 bekendgemaakt op de website.

Relevante producten