Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Sociale premie water, gas en elektriciteit voor gezinnen

Deze toelage is een tussenkomst van de stad Deinze in de kosten voor het verbruik van elektriciteit, gas en water.

Voor wie

Alle gezinshoofden die op 1 januari van ieder jaar ten minste 1 jaar in Deinze zijn gedomicilieerd en aan één van onderstaande voorwaarden voldoen:

  • éénoudergezinnen die ten minste 2 kinderen ten laste hebben
  • echtparen of samenwonenden die ten minste 3 kinderen ten laste hebben.

Een kind ten laste is een kind waarvoor op 1 januari van het aanvraagjaar kinderbijslag wordt uitbetaald.

In de gezinnen waar één of meer gezinsleden een erkenning als persoon met een handicap hebben worden deze leden gelijkgesteld met 2 kinderen ten laste.

Hoe aanvragen

De aanvraag moet elk jaar worden ingediend uiterlijk op 31 december.

Voeg volgende documenten bij de aanvraag:

  • voor personen met een handicap: een attest van de FOD Sociale Zekerheid 
  • voor de kinderen ten laste van 18 t.e.m. 25 jaar: een bewijs van het kinderbijslagfonds waaruit blijkt dat voor het kind op 1 januari van het aanvraagjaar kinderbijslag betaald werd.

Bedrag

  • Eénoudergezinnen: 20 euro te verhogen met 3,70 euro voor ieder kind ten laste boven de twee kinderen.
  • Echtparen of samenwonenden: 20 euro te verhogen met 3,70 euro voor ieder kind ten laste boven de drie kinderen