Gemeente Stad Deinze

Pop-up horecazaak

In Deinze wordt het uitbaten van een pop-up horecazaak toegelaten worden mits toestemming van het college van burgemeester en schepenen en het indienen van een horecadossier. De aanvraag kan je indienen via het e-loket onderaan deze pagina.

Voorwaarden

Voor de uitbating van een pop-up bar op privaat domein met openbaar karakter is een omgevingsvergunning noodzakelijk, tenzij het vrijstellingsbesluit kan ingeroepen worden.
Bij elke aanvraag moet worden nagegaan of een omgevingsvergunning nodig is en welke.

Gezien de inplanting op privaat terrein wordt geen vergoeding aangerekend. De uitbaters van de pop-up betalen uitbatingskosten en/of huurlasten aan de eigenaar.

De aanvragen worden geval per geval behandeld en worden verleend onder de voorwaarden van het Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is:

Vrijstellingsbesluit

Artikel 7.2.

Een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is niet nodig voor de tijdelijke plaatsing van constructies, met uitzondering van publiciteitsinrichtingen, op voorwaarde dat aan de volgende voorwaarden voldaan is:

1° op hetzelfde goed wordt een maximale duur van vier periodes van dertig aaneengesloten dagen per kalenderjaar niet overschreden. Op de eerste dag van de plaatsing van de constructie begint de periode van dertig dagen te lopen, ongeacht of de constructie de volle dertig dagen geplaatst blijft. De periodes van dertig dagen kunnen aaneengesloten zijn, maar overlappen elkaar niet;

2° de plaatsing gebeurt niet in een ruimtelijk kwetsbaar gebied, met uitzondering van parkgebied

3° de constructies brengen de verwezenlijking van de algemene bestemming van het gebied niet in het gedrang;

4° de plaatsing gaat niet gepaard met een ontbossing, een wijziging van vegetatie of kleine landschapselementen, een aanmerkelijke reliëfwijziging of een wijziging van waterlichamen.

Hoe aanvragen

Een aanvraag voor toestemming te verkrijgen tot het uitbaten van een horecazaak bij het college van burgemeester en schepenen kan ingediend worden door een aanvraag via mail in te dienen bij de dienst lokale economie ten laatste vier weken voor de gewenste openingsdatum. Deze aanvraag moet vergezeld worden van een concept bestaande uit het volgende:

 • Toelichting concept
 • Commerciële naam pop-up
 • Gegevens natuurlijke of rechtspersoon (naam, adres)
 • Ondernemersnummer in KBO voor horeca
 • Contactpersoon: naam, adres, e-mail, gsm
 • Adres en contactgegevens eigenaar
 • Begin- en einddatum
 • Openings- en sluitingsuren
 • Sluitingsdagen
 • Start opbouw en afbouw
 • Grondplan
 • Aangeboden assortiment
 • Plannen rond optredens, evenement, etc. gedurende de pop-up
 • Mogelijke geluidshinder
 • Parkeerruimte (fiets en auto)

Naast de goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen moet er nog een horecadossier ingediend worden voor een pop-up mag geopend worden. De volgende bewijsstukken moeten toegevoegd worden aan het horecadossier:

 • Kopie identiteitskaart van de exploitant
 • Grondplan van de horeca inrichting met aanduiding van de oppervlakte en afmetingen
 • Uittrekstel uit de Kruispuntbank van Ondernemingen
 • Kopie van de aanvraag tot toelating of registratie van het FAVV
 • Uittreksel strafregister voor personen die niet in Deinze wonen
 • Ivm brandveiligheid:
  • - melding gedaan op: ….../……../……….
  • - brandveiligheidsattest aangevraagd op: ……/……/……….
 • Kopie verzekering BA
 • Kopie huurovereenkomst (indien van toepassing)