Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Planning/Inspraak

Pluimveebedrijf J. Lisabeth wenst zijn vergunning uit te breiden. Voorafgaand aan de vergunningsaanvraag werd een aanmeldingsdossier en ontwerp-MER opgesteld. Deze documenten worden voorgelegd aan een aantal adviesinstanties en worden ook ter inzage gelegd van de bevolking t.e.m. 29/07/2020.

De documenten zijn ter inzage op de Dienst Omgeving van de stad Deinze, Brielstraat 2, tijdens de openingsuren, of digitaal op deze website.

Eventuele inspraakreacties kunnen rechtstreeks aan het team Mer bezorgd worden (digitaal: via https//www.lne.be/digitaal-inspreken-op-een-kennisgevingsnota, per post: Departement Omgeving, Team Mer; Uitbreiding pluimveebedrijf J. Lisabeth te Deinze; Koning Albert II-laan 20, bus 8; 1000 Brussel) of aan de stad (digitaal: omgeving@deinze.be, per post: Dienstencentrum Leiespiegel, t.a.v. Dienst Omgeving, Brielstraat 2, 9800 Deinze, of via afgifte aan de balie). De ontvangen inspraakreacties worden gebundeld en mee opgenomen in het scopingsadvies van het team Mer.

Wat zijn nuttige inspraakreacties?

Dit kunnen opmerkingen zijn over de vorm en presentatie van het MER maar ook inhoudelijke opmerkingen zoals opmerkingen over het voorgenomen project zelf, over de alternatieven, over de beschrijving van de bestaande toestand, milieueffecten en milderende maatregelen, over de opvolging en evaluatie van de effecten, over de leemten in de kennis, ...