Gemeente Stad Deinze

Planning/Inspraak/Milieuvergunningen

Openbaar onderzoek van het ontwerp-besluit van de Vlaamse Regering en het bijhorende plan-MER voor de sectorale voorwaarden voor windturbines van 22 november 2022 t.e.m. 20 januari 2023.

De Vlaamse overheid heeft het ontwerpbesluit voor de sectorale voorwaarden voor windturbines voor een eerste keer principieel goedgekeurd op 28 oktober 2022. Concreet gaat het om de slagschaduw-, veiligheids-, en geluidsaspecten van de exploitatie van windturbines uit rubriek 20.1.6 van de VLAREM-indelingslijst. Om de mogelijke effecten van de sectorale voorwaarden voor windturbines op mens en milieu te onderzoeken, werd een plan-MER opgesteld.

Er wordt van 22 november 2022 tot en met 20 januari 2023 een openbaar onderzoek georganiseerd over dit ontwerpbesluit en het bijhorende ontwerp-plan-MER.

U kan het ontwerpbesluit, het bijhorende ontwerp-plan-MER en de richtlijnen vanaf 22 november tot en met 20 januari inkijken:

Van 22 november 2022 tot en met 20 januari 2023 kan u uw opmerkingen of bezwaren indienen op volgende manieren:

Bekendmaking openbaar onderzoek bodemsaneringsproject - Markizaat nv
Tolpoortstraat 40, 9800 Deinze

Op vraag van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM), en overeenkomstig artikel 86 van het Vlarebo, wordt een openbaar onderzoek ingesteld over het gefaseerd bodemsaneringsproject voor de grond gelegen aan de Tolpoortstraat 40 te 9800 Deinze. Dit gefaseerd bodemsaneringsproject heeft betrekking op de verontreiniging met minerale olie in het vaste deel van de aarde en in het grondwater te wijten aan een calamiteit ter hoogte van een voormalige dieselpomp.

Het bodemsaneringsproject omvat volgende inrichtingen of activiteiten die, overeenkomstig het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, vergunningsplichtig zijn:

  • Rubriek 3.6.3.2°: afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van het effluentwater van >5 m3/h tot en met 50 m³/h als het effluentwater een of meer gevaarlijke stoffen in een hogere concentratie dan het indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)
  • Rubriek 53.8.2°: grondwateronttrekking met een debiet >5.000 m³/jaar en < of gelijk aan 30.000 m³/jaar.

Het bodemsaneringsproject ligt ter inzage bij de dienst omgeving (Dienstencentrum Leiespiegel, Brielstraat 2, 9800 Deinze) en dit van 9 november 2022 tot en met 9 december 2022, na afspraak. Het digitale rapport van het bodemsaneringsproject kan gedownload worden via volgende link (dossiernummer: 88529): https://services.ovam.be/webloket-bodem/bsd/publicViews/bsps.seam.

Gedurende die periode kunnen er standpunten opmerkingen of bezwaren worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

  • via e-mail naar omgeving@deinze.be met vermelding van ‘Gefaseerd bodemsaneringsproject, Markizaat nv, Tolpoortstraat 40 te 9800 Deinze’ in het onderwerp;
  • analoog per brief t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Brielstraat 2, 9800 Deinze;
  • op afspraak binnenbrengen bij de dienst Omgeving (Dienstencentrum Leiespiegel, Brielstraat 2, 9800 Deinze) tegen ontvangstbewijs.

Voor meer info kan u terecht bij dienst Omgeving (omgeving@deinze.be)