Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Planning/Inspraak

Aankondiging openbaar onderzoek over de ontwerplijst zwemwateren

Sinds 24 maart 2006 is de nieuwe Europese zwemwaterrichtlijn van kracht. De richtlijn is van toepassing op alle zwemwateren in vijvers, meren en rivieren waar een groot aantal mensen zwemt. Zwemmen mag er niet permanent verboden zijn. De richtlijn slaat ook op de badzones aan de kust. Ze is niet van toepassing op zwembaden.

Europa heeft met de zwemwaterrichtlijn twee doelstellingen. Enerzijds streeft zij ernaar de kwaliteit van het milieu te behouden, te beschermen en te verbeteren, anderzijds wil zij de gezondheid van de baders beschermen.

In de zwemwaterrichtlijn staat dat jaarlijks een ontwerplijst van zwemwateren moet voorgelegd worden aan het publiek met het oog op inspraak. Van 19 december 2019 tot en met 18 januari 2020 kan iedereen voorstellen doen en opmerkingen of klachten formuleren over deze lijst.

Dit kan gebeuren op volgende manieren:

 • per e-mail naar info@vmm.be met vermelding van het onderwerp "inspraak zwemwater"
 • per brief naar:
  • Inspraak zwemwater
   p/a Vlaamse Milieumaatschappij
   Dokter De Moorstraat 24-26
   9300 Aalst

Meer informatie en de volledige ontwerplijst kunt u vinden op www.kwaliteitzwemwater.be

In uw gemeente bevinden zich badzones die voorkopen op de ontwerplijst:

Gemeente Oppervlaktewater (vergund als zwemzone)
Deinze Vosselare Put (Bachte-Maria-Leerne)

Het voorgestelde badseizoen loopt van 1 mei 2020 tot en met 15 september 2020.
Informatie over de zwemwater(en) kan verkregen worden via info@vmm.be

kaart_OO.pdf

Beslissing plan-MER-plicht over het onderzoek tot milieueffectrapportage van de aanvraag tot planologisch attest voor Transport Cools NV in Deinze

Het Team Mer heeft beslist dat er aangetoond is dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is.

De screeningsnota en de beslissing kunnen door het publiek geraadpleegd worden:

 • op de website van het departement Omgeving - Milieueffectrapportage (www.lne.be/mer-dossierdatabank) via het dossiernummer SCRPL18032.
 •  bij de Dienst Omgeving van de Stad Deinze, Brielstraat 2, 9800 Deinze, tijdens de openingsuren.