Gemeente Stad Deinze

Planning/Inspraak/Milieuvergunningen

BEKENDMAKING INZAKE PROGRAMMATISCHE AANPAK STIKSTOF (PAS)

Op 10 maart 2023 heeft de Vlaamse Regering de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) definitief vastgesteld. De PAS is opgevat als een omvattend, niet-reglementair, realisatiegericht programma, met als onderdelen: 

    • brongerichte maatregelen om de emissie en depositie van stikstof te verminderen;
    • een stikstofsaneringsplan met herstelmaatregelen voor de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu in SBZ-H;
    • kaders voor de beoordeling van de impact van activiteiten die NOx of ammoniak uitstoten;
    • een pakket flankerende maatregelen om sectorinspanningen te ondersteunen;
    • een systeem voor monitoring en borging van de programmadoelen.

De Programmatische Aanpak Stikstof en bijhorende verklaring over de milieu-effectrapportage kunnen worden geraadpleegd via:

Als u geen computer of internet hebt, kunt u gebruikmaken van een openbare computer bij de dienst omgeving van de stad Deinze, na het maken van een afspraak via het nummer 09/381.95.00 of mail naar omgeving@deinze.be .

Vragen

Contacteer het Departement omgeving:

Goedkeuring Lokaal Materialenplan 2023 – 2030

Op 26 mei 2023 keurde de Vlaamse Regering het Lokaal Materialenplan (LMP) goed. Dit gebeurde op basis van een goedgekeurd Milieueffectenrapport (MER). Het LMP geldt als uitvoeringsplan en preventieprogramma voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, zoals voorzien in artikels 17 en 18 van het Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.

Het Lokaal Materialenplan schenkt specifieke aandacht aan het lokale niveau en de rol van lokale besturen, in het bijzonder voor het beheer van het huishoudelijk afval. Het plan vormt het beleidskader waarbinnen lokale overheden die rol kunnen uitvoeren. Het bevat de visie en beleidsacties op Vlaams niveau, ideeën en instrumenten alsook een aantal verplichtingen voor lokale besturen.

Het LMP, het plan-MER en de andere bijhorende documenten kan je tegelijkertijd via volgende kanalen raadplegen:

Als je geen computer of internet hebt, kan je gebruikmaken van een openbare computer bij de dienst omgeving van de stad Deinze, na het maken van een afspraak via het nummer 09/381.95.00 of mail naar omgeving@deinze.be.

Bekendmaking vaststelling van de sectorale voorwaarden voor windturbines

Op 7 juli 2023 wijzigde de Vlaamse Regering haar besluit met algemene en sectorale bepalingen rond milieuhygiëne (VLAREM II) wat betreft de sectorale milieuvoorwaarden voor inrichtingen voor het opwekken van elektriciteit door middel van windenergie. Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 17 juli 2023.

Met dit besluit stelt de Vlaamse Regering sectorale voorwaarden voor windturbines vast om de mogelijke milieuhinder ervan voor omwonenden te voorkomen of te beperken. Concreet gaat het om de slagschaduw-, veiligheids-, en geluidsaspecten van de exploitatie van windturbines uit rubriek 20.1.6 van de indelingslijst bij VLAREM II.

In een plan-MER zijn de mogelijke effecten van deze sectorale voorwaarden voor windturbines op mens en milieu onderzocht. Team Omgevingseffecten keurde het plan-MER goed op 21 april 2023.

U kunt het besluit, het bijhorende plan-MER en de verklaring over de milieueffectrapportage op de volgende manieren raadplegen:

BEKENDMAKING MINISTERIEEL BESLUIT NA VERNIETIGINGSARREST VAN DE RAAD VAN STATE OVER EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG
voor exploitatie van een inrichting klasse 1
bvba VAN CROMBRUGGHE – VAN LEERNE CARLOS EN VC ENERGY gelegen te Moerstraat 30, 9800 DEINZE

De Burgemeester brengt ter kennis van het publiek:

het Ministerieel besluit van 6 september 2023 na vernietigingsarrest van de Raad van State over de beroepen tegen het besluit van de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen van 16 februari 2017 met nr. M03/44011/301/3/a/5/bl/cw, waarbij de vergunning werd verleend aan de bvba van Crombrugghe – Van Leerne Carlos en VC Energy voor de verandering van een co-vergistingsinstallatie gelegen te 9800 Deinze, Moerstraat 30.
De ontvankelijk bevonden beroepen worden gegrond verklaard.
Het bestreden besluit wordt opgeheven.
De gevraagde vergunning wordt geweigerd.

De beslissing ligt gedurende de periode van 26 september 2023 tot en met 25 oktober 2023 ter inzage van het publiek bij de dienst Omgeving, Brielstraat 2 9800 DEINZE. U dient vooraf een afspraak te maken via 09/381.95.00 of afspraken.deinze.be.

Overeenkomstig artikel 19 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State wordt uw bijzondere aandacht er op gevestigd dat u de mogelijkheid heeft om bij wijze van aangetekende brief een beroep tot nietigverklaring van voormeld besluit van de Vlaamse minister in te stellen bij de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak.

U beschikt in deze over een termijn van zestig dagen nadat het besluit van de Vlaamse minister werd betekend of bekendgemaakt (artikel 4 van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State).
Het verzoekschrift tot nietigverklaring dient te voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 1 tot en met artikel 3 van voormeld Regentbesluit van 23 augustus 1948. (zie http://www.raadvst-consetat.be/?page=about_law&lang=nl) .