Gemeente Stad Deinze

Planning/Inspraak

Aankondiging openbaar onderzoek over de ontwerplijst zwemwateren

Sinds 24 maart 2006 is de nieuwe Europese zwemwaterrichtlijn van kracht. De richtlijn is van toepassing op alle zwemwateren in vijvers, meren en rivieren waar een groot aantal mensen zwemt. Zwemmen mag er niet permanent verboden zijn. De richtlijn slaat ook op de badzones aan de kust. De richtlijn slaat op op de badzones aan de kust. Ze is niet van toepassing op zwembaden.

Europa heeft met de zwemwaterrichtlijn twee doelstellingen. Enerzijds streeft zij ernaar de kwalteit van het milieu te behouden, te beschermen en te verbeteren, anderzijds wil zij de gezondheid van de baders beschermen.

In de zwemwaterrichtlijn staat dat jaarlijks een ontwerplijst van zwemwateren moet voorgelegd worden aan het publiek met het oog op inspraak. Van 18 december 2020 tot en met 17 januari 2021 kan iedereen voorstellen doen en opmerkingen of klachten formuleren over deze lijst.

Dit kan gebeuren op volgende manieren:

 • per e-mail naar info@vmm.be met vermelding van het onderwerp "Inspraak zwemwater"
 • per brief naar:

 Inspraak zwemwater
 p/a Vlaamse Milieumaatschappij
 Dokter De Moorstraat 24-26
 9300 Aalst

Meer informatie en de volledig ontwerplijst kunt u vinden op www.kwaliteitzwemwater.be

In uw gemeente bevinden zich badzones die voorkomen op de ontwerplijst:

Gemeente Oppervlaktewater (vergund als zwemzone)
Deinze Vosselare Put (Bachte-Maria-Leerne)

Het voorgestelde badseizoen loopt van 1 mei 2021 tot en met 15 september 2021.

Informatie over de zwemwater(en) kan verkregen worden via info@vmm.be

Bekendmaking openbaar onderzoek bodemsaneringsproject BOFAS Nevele (nr. 7352) Graaf Van Hoornsestraat 23 te 9850 Deinze (Nevele)

Op vraag van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM), en overeenkomstig artikel 86 van het Vlarebo, wordt een openbaar onderzoek ingesteld over het bodemsaneringsproject “BOFAS Nevele (nr. 7352), Graaf Van Hoornsestraat 23 te 9850 Deinze (Nevele)”.

Het bodemsaneringsproject omvat volgende inrichtingen of activiteiten die, overeenkomstig het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, vergunningsplichtig zijn:

 • Rubriek 3.6.3.1°: afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van het effluentwater tot en met 5 m3/h als het effluentwater een of meer gevaarlijke stoffen in een hogere concentratie dan het indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)
 • Rubriek 53.8.1°a): grondwateronttrekking incl. drijflaagverwijdering met een debiet <5.000 m³/jaar waarbij de diepte van alle onttrekkingsfilters het lokale dieptecriterium niet overschrijdenHet bodemsaneringsproject ligt ter inzage bij de dienst omgeving (Dienstencentrum Leiespiegel, Brielstraat 2, 9800 Deinze) en dit van 6 april 2021 tot en met 6 mei 2021, na afspraak. Het digitale rapport van het bodemsaneringsproject kan gedownload worden via volgende link (dossiernummer: 88529): https://services.ovam.be/webloket-bodem/bsd/publicViews/bsps.seam.Gedurende die periode kunnen er standpunten opmerkingen of bezwaren worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:
 • via e-mail naar omgeving@deinze.be met vermelding van ‘Bodemsaneringsproject, BOFAS Nevele (nr. 7352), Graaf Van Hoornsestraat 23 te 9850 Deinze (Nevele)’ in het onderwerp;
 • analoog per brief t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Brielstraat 2, 9800 Deinze;
 • op afspraak binnenbrengen bij de dienst Omgeving (Dienstencentrum Leiespiegel, Brielstraat 2, 9800 Deinze) tegen ontvangstbewijs.

 

Voor meer info kan u terecht bij dienst Omgeving (omgeving@deinze.be)

Bekendmaking van het conformiteitsattest beperkt bodemsaneringsproject
Tomatenkwekerij - Nieuwe Kerkstraat +8 te 9850 Deinze

De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM) op 31 maart 2021 het beperkt bodemsaneringsproject met als titel ‘Beperkt bodemsaneringsproject: Tomatenkwekerij, Nieuwe Kerkstraat +8 te 9800 Deinze’, betreffende de percelen kadastraal gekend als Deinze, 13de afdeling, Poesele, sectie B, perceelnummer 85C2 conform heeft verklaard aan de bepalingen van het bodemdecreet.

Het project werd opgesteld onder leiding van de erkend bodemsaneringsdeskundige Artemis Milieu BV in opdracht van Julien Vlaemynck & Zonen LV.

Het conformiteitsattest van het beperkt bodemsaneringsproject ligt ter inzage bij de dienst omgeving (Dienstencentrum Leiespiegel, Brielstraat 2, 9800 Deinze) en dit van 8 april 2021 tot en met 8 mei 2021, na afspraak. Het digitale rapport van het bodemsaneringsproject kan gedownload worden via volgende link (dossiernummer: 88529): https://services.ovam.be/webloket-bodem/bsd/publicViews/bsps.seam.

 Gedurende bovenvermelde periode kunt u op grond van artikel 61 van het Bodemdecreet beroep aantekenen bij de Vlaamse Regering tegen dit besluit, overeenkomstig artikel 146 tot en met 152 van het bodemdecreet.

Om ontvankelijk te zijn, moet het beroepsschrift:

 • binnen een termijn van 30 dagen ingediend te worden na ontvangst van de brief waartegen men in beroep wenst te gaan;
 • een kopie van de brief bevatten waartegen men in beroep wenst te gaan;
 • verstuurd worden bij ter post aangetekende zending met ontvangstbewijs of afgegeven worden tegen ontvangstbewijs aan de Vlaamse Regering op volgend adres:
  Vlaamse Overheid
  Departement Omgeving
  Afdeling Beleidsontwikkeling en juridische ondersteuning
  Koning Albert II-laan 20 bus 8
  B-1000 Brussel