Gemeente Stad Deinze

Planning/Inspraak/Milieuvergunningen

Bekendmaking conformiteit bodemsaneringsproject
Oude Brugsepoort 95-97, 9800 Deinze (BOFAS 7469)

Op 13 februari 2023 is het bodemsaneringsproject “Oude Brugsepoort 95-97 te Deinze (BOFAS 7469)” door de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM) conform verklaard. Dit bodemsaneringsproject heeft betrekking op de verontreiniging met minerale olie in het vaste deel van de aarde en in het grondwater te wijten aan voormalige tankstationactiviteiten, voormalige smeerput en voormalige opslag van huisbrandolie.

Geplande bodemsaneringswerken:

  • ontgraving van verontreinigde grond met ex-situ reiniging met in acht name van stabiliteitsmaatregelen
  • grondwaterverlaging d.m.v. tijdelijke bemaling met zuivering voorafgaand aan lozing

Het conformiteitsattest van het bodemsaneringsproject ligt ter inzage bij de dienst omgeving (Dienstencentrum Leiespiegel, Brielstraat 2, 9800 Deinze) en dit van 22 februari 2023 tot en met 23 maart 2023, na afspraak.

Het digitale rapport van het bodemsaneringsproject kan gedownload worden via volgende link (dossiernummer: 92692): https://services.ovam.be/webloket-bodem/bsd/publicViews/bsps.seam.

Op grond van artikel 61 van het Bodemdecreet kan elke belanghebbende tegen de beslissingen van de OVAM bij de Vlaamse Regering een beroep indienen. Het beroepsschrift moet verstuurd worden bij ter post aangetekende zending met ontvangstbewijs of afgegeven worden tegen ontvangstbewijs aan de Vlaamse Regering op volgend adres:

Vlaamse overheid
Departement Omgeving
Afdeling Beleidsontwikkeling en juridische ondersteuning
Koning Albert II-Iaan 20 bus 8
B - 1000 Brussel

Voor meer info kan u terecht bij dienst Omgeving (T 09 381 95 00, omgeving@deinze.be).