Gemeente Stad Deinze

Planning/Inspraak/Milieuvergunningen

Terinzagelegging kennisgeving plan-MER voor sectorale voorwaarden voor windturbines VLAREM II

Om mogelijke effecten van sectorale voorwaarden voor windturbines op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) opgestart. Het plan dat onderzocht wordt, bevat de huidige sectorale geluids- en slagschaduwvoorwaarden voor windturbines en de voorwaarden voor veiligheid.

Meer informatie vindt u op https://omgeving.vlaanderen.be/plan-mer-windturbines

Van 15 december 2021 tot en met 12 februari 2022 ligt deze kennisgeving ter inzage:

De bevolking kan tot en met 12 februari 2022 opmerkingen bezorgen:

 Departement Omgeving
 Team Mer
 Plan-MER sectorale voorwaarden windturbines (PL277)
 Koning Albert II-laan 20 bus 8
 1000 BRUSSEL

Voor meer informatie over milieueffectrapportage kunt u surfen naar https://omgeving.vlaanderen.be/milieueffectrapportage of bellen naar het gratis nummer 1700.

Openbaar onderzoek over het ontwerp van plan-MER en het ontwerp van het Vlaams Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023 – 2027

Het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) voor de periode 2023 – 2027 voorzien in financiering ter ondersteuning van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Unie. De wettelijke basis hiervoor is Verordening (EU) 2021/2115. De opmaak van het Vlaams GLB Strategisch Plan wordt gecoördineerd door het Departement Landbouw en Visserij.

Voor het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027 kan worden goedgekeurd, moet een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) uitgevoerd worden. Daarin worden de effecten van het ontwerp GLB Strategisch Plan op het leefmilieu en de omgeving onderzocht.

Van 14 januari tot en met 14 maart 2022 ligt het ontwerp van het plan-MER en het ontwerp van het Vlaams Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023 – 2027 ter inzage:

 • Via de website van het Team Mer:

https://omgeving.vlaanderen.be/omgevingsvergunning/milieueffectrapportage

 • bij de initiatienemer, Dept. Landbouw en Visserij op hun website:

www.vlaanderen.be/landbouw/GLB-plan-MER

 • ter plekke op elk gemeente- of stadhuis en via hun respectievelijke websites.

De bevolking kan tot en met 14 maart 2022 opmerkingen bezorgen.

 • Persoonlijk via afgifte of via een brief gericht aan:
  • Departement Landbouw en Visserij - Secretariaat-generaal
   Plan-MER PL0272 – GLB
   Koning Albert II-laan 35 bus 40, 1030 Brussel,
 • per e-mail aan: departement@lv.vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak OO Plan-MER PL0272 – GLB’ in de titel);
 • of via afgifte van de opmerking in het gemeentehuis of stadhuis.

Voor meer informatie over milieueffectrapportage kunt u surfen naar https://omgevingvlaanderen.be/milieueffectrapportage of bellen naar het gratis nummer 1700.

Openbaar onderzoek over het ontwerp van plan-MER en over het ontwerp van het Vlaams gedeelte van het Belgisch Programma van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur (EFMZVA) 2021 – 2027

Het Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur (EFMZVA) voor de periode 2021 – 2027 voorziet in financiering ter ondersteuning van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) en het maritiem beleid van de Unie. De wettelijke basis hiervoor is Verordening (EU) 2021/1139. De opmaak van het Belgisch Programma werd gecoördineerd door het Departement Landbouw en Visserij.

Voor het Programma EFMZVA 2021 – 2027 kan worden goedgekeurd, moet een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) uitgevoerd worden. Daarin worden de effecten van het ontwerp Programma op het leefmilieu en omgeving onderzocht.

Van 14 januari tot en met 14 maart 2022 ligt het ontwerp van het plan-MER en het ontwerp van het Vlaams gedeelte van het Belgisch Programma EFMZVA 2021 – 2027 ter inzage:

 • Via de website van het Team Mer:

https://omgeving.vlaanderen.be/omgevingsvergunning/milieueffectrapportage

 • bij de initiatienemer, Dept. Landbouw en Visserij op hun website:

www.vlaanderen.be/visserij/EFMZVA-plan-MER

 • ter plekke op elk gemeente- of stadhuis en via hun respectievelijke websites.

De bevolking kan tot en met 14 maart 2022 opmerkingen bezorgen.

 • Persoonlijk via afgifte of via een brief gericht aan:
  • Departement Landbouw en Visserij - Dienst Visserij
   Plan-MER 0269 – EFMZVA
   Koning Albert II-laan 35 bus 40, 1030 Brussel,
 • per e-mail aan: departement@lv.vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak OO plan-MER 0269 EFMZVA’ in de titel),
 • of via afgifte van de opmerking in het gemeentehuis of stadhuis.

Voor meer informatie over milieueffectrapportage kunt u surfen naar https://omgevingvlaanderen.be/milieueffectrapportage of bellen naar het gratis nummer 1700.