Gemeente Stad Deinze

Planning/Inspraak/Milieuvergunningen

Bekendmaking openbaar onderzoek ingevolge de gemeenteraadsbeslissing van 26/08/2021 houdende voorlopige vaststelling van het innemingsplan Lagestraat en innemingsplan Meirstraat in het kader van het rioleringsproject “sanering Damstraat”, zoals opgemaakt 15/06/2021 door ontwerpbureau NV Plantec

Dit dossier ligt ter inzage op afspraak in dienstencentrum Leiespiegel (Brielstraat 2, 9800 Deinze) - dienst omgeving (derde verdieping)
vanaf 1 september 2021 tot en met 30 september 2021, elke werkdag van 9 u. tot 12 u. en op dinsdagnamiddag van 14 u. tot 18 u.
Bezwaren of opmerkingen dienen per aangetekende brief gericht te worden aan het college van burgemeester en schepenen, Brielstraat 2, 9800 Deinze vóór datum van sluiting van het openbaar onderzoek.

Bekendmaking openbaar onderzoek houdende aanvraag van NV Aquafin te Aarstelaar om ministerieel besluit tot verklaring van openbaar nut van haar project 22852 “Deinze-Vosselare – sanering Damstraat”

Dit dossier ligt ter inzage op afspraak in dienstencentrum Leiespiegel (Brielstraat 2, 9800 Deinze) - dienst omgeving (derde verdieping)
vanaf 1 september 2021 tot en met 30 september 2021, elke werkdag van 9 u. tot 12 u. en op dinsdagnamiddag van 14 u. tot 18 u.
Bezwaren of opmerkingen dienen per aangetekende brief gericht te worden aan het college van burgemeester en schepenen, Brielstraat 2, 9800 Deinze vóór datum van sluiting van het openbaar onderzoek.

Bekendmaking openbaar onderzoek bodemsaneringsproject
Ex-benzineopslag Alleman
Guido Gezellelaan +104 te 9800 Deinze

Op vraag van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM), en overeenkomstig artikel 86 van het Vlarebo, wordt een openbaar onderzoek ingesteld over het bodemsaneringsproject “Ex-benzineopslag Alleman, Guido Gezellelaan +104 te 9800 Deinze”.

Het bodemsaneringsproject omvat volgende inrichtingen of activiteiten die, overeenkomstig het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, vergunningsplichtig zijn:

 • Rubriek 3.6.3.1°: afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van het effluentwater tot en met 5 m3/h als het effluentwater een of meer gevaarlijke stoffen in een hogere concentratie dan het indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)
 • Rubriek 53.8.2: grondwateronttrekking incl. drijflaagverwijdering met een debiet tussen 5.000 m³/jaar en 30.000 m³/jaar

Het bodemsaneringsproject ligt ter inzage bij de dienst omgevings (Dienstencentrum Leiespiegel, Brielstraat 2, 9800 Deinze) en dit van 13 augustus 2021 tot en met 11 september 2021, na afspraak. Het digitale rapport van het bodemsaneringsproject kan gedownload worden via volgende link (dossiernummer: 95535): https://services.ovam.be/webloket-bodem/bsd/publicViews/bsps.seam.

Gedurende deze periode kunnen er standpunten opmerkingen of bezwaren worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

 • via e-mail naar omgeving@deinze.be met vermelding van bodemsaneringsproject “Ex-benzineopslag Alleman, Guido Gezellelaan +104 te 9800 Deinze”;
 • analoog per brief t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Brielstraat 2, 9800 Deinze;
 • op afspraak binnenbrengen bij de dienst Omgeving (Dienstencentrum Leiespiegel, Brielstraat 2, 9800 Deinze) tegen ontvangstbewijs.

Voor meer info kan u terecht bij de dienst Omgeving g (omgeving@deinze.be)

Terinzagelegging kennisgeving plan-MER voor het ‘Belgisch Programma in kader van Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij 2021-2027’ - dossiernummer ‘Plan-MER 0629’

Het Team Mer verklaarde de kennisgeving van dit dossier volledig op 22 juli 2021.

Van 16 augustus tot en met 14 september 2021 ligt deze kennisgeving ter inzage:

 • Via de website van het Team Mer:

https://omgeving.vlaanderen.be/omgevingsvergunning/milieueffectrapportage

 • Bij de initiatiefnemer (Departement Landbouw en Visserij)

en op de website van de initiatiefnemer:

https://lv.vlaanderen.be/nl

 • Ter plekke op elk gemeente- of stadhuis en via hun respectievelijke websites.

De bevolking kan tot en met 14 september 2021 opmerkingen bezorgen:

 • Online via een digitaal inspraakformulier
 • Persoonlijk via afgifte of via een brief gericht aan:
  Departement Omgeving
  Team Mer, Plan-MER 0269
  Koning Albert II-laan 20 bus 8
  1000 Brussel
 • Via een e-mail naar mer@vlaanderen.be
  (met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER 0269 EFMZV in de titel);
 • Via afgifte van de opmerking in het gemeentehuis of stadhuis.

Openbaar onderzoek nieuw ontwerp-beleidsprogramma ‘Op weg naar circulair bouwen’ van 16 augustus 2021 tot en met 15 oktober 2021

De omschakeling naar een circulaire bouweconomie in Vlaanderen is nodig en niet alleen om de uitdagingen van de klimaatsverandering aan te gaan. We moeten ook efficiënter met grondstoffen omgaan en onze impact op het milieu moet verminderen.

Het nieuw ontwerp-beleidsprogramma ‘Op weg naar circulair bouwen’ geeft vorm aan deze circulaire ambities voor de Vlaamse bouwsector, en dit voor de periode 2022 tot 2030.

De doelstellingen voor circulair bouwen in het nieuw beleidsprogramma dragen dan ook bij aan de maatschappelijke uitdagingen die gekoppeld zijn aan het inzetten van materialen en hulpstoffen. De grootste focus ligt op het circulaire beheer van materialen die zich in bestaande bouwwerken bevinden en op de circulaire keuzes bij het ontwerpen en (ver)bouwen van nieuwe of te vernieuwen bouwwerken.

Dit beleidsprogramma vormt het nieuwe kader voor de overheid en de bouwsector om vanaf 2022 tot 2030 samen stappen vooruit te zetten richting een circulaire bouweconomie. Vele betrokken sectororganisaties, overheden, onderzoeksinstellingen, VVSG, gemeenten, bedrijven,… hebben actief meegewerkt aan dit ontwerp-beleidsprogramma.

Voor de Vlaamse Regering dit ontwerp-beleidsprogramma ‘Op weg naar circulair bouwen’ kan goedkeuren, loopt er vanaf 16 augustus tot en met 15 oktober 2021 een openbaar onderzoek.

Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen bezwaren of opmerkingen overmaken per e-mail via beleidsplanbouw@ovam.be of per post naar de OVAM, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.

Het nieuw ontwerp-beleidsprogramma kan geraadpleegd worden via de website van de OVAM (https://www.ovam.be/nieuw-ontwerp-beleidsprogramma-op-weg-naar-circulair-bouwen).