Gemeente Stad Deinze

Planning/Inspraak/Bodemsanering

Bekendmaking inzake programmatische aanpak stikstof (PAS)

Op 10 maart 2023 heeft de Vlaamse Regering de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) definitief vastgesteld. De PAS is opgevat als een omvattend, niet-reglementair, realisatiegericht programma, met als onderdelen: 

    • brongerichte maatregelen om de emissie en depositie van stikstof te verminderen;
    • een stikstofsaneringsplan met herstelmaatregelen voor de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu in SBZ-H;
    • kaders voor de beoordeling van de impact van activiteiten die NOx of ammoniak uitstoten;
    • een pakket flankerende maatregelen om sectorinspanningen te ondersteunen;
    • een systeem voor monitoring en borging van de programmadoelen.

De Programmatische Aanpak Stikstof en bijhorende verklaring over de milieu-effectrapportage kunnen worden geraadpleegd via:

Als u geen computer of internet hebt, kunt u gebruikmaken van een openbare computer bij de dienst omgeving van de stad Deinze, na het maken van een afspraak via het nummer 09/381.95.00 of mail naar omgeving@deinze.be .

Vragen

Contacteer het Departement omgeving:


Goedkeuring Lokaal Materialenplan 2023 – 2030

Op 26 mei 2023 keurde de Vlaamse Regering het Lokaal Materialenplan (LMP) goed. Dit gebeurde op basis van een goedgekeurd Milieueffectenrapport (MER). Het LMP geldt als uitvoeringsplan en preventieprogramma voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, zoals voorzien in artikels 17 en 18 van het Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.

Het Lokaal Materialenplan schenkt specifieke aandacht aan het lokale niveau en de rol van lokale besturen, in het bijzonder voor het beheer van het huishoudelijk afval. Het plan vormt het beleidskader waarbinnen lokale overheden die rol kunnen uitvoeren. Het bevat de visie en beleidsacties op Vlaams niveau, ideeën en instrumenten alsook een aantal verplichtingen voor lokale besturen.

Het LMP, het plan-MER en de andere bijhorende documenten kan je tegelijkertijd via volgende kanalen raadplegen:

Als je geen computer of internet hebt, kan je gebruikmaken van een openbare computer bij de dienst omgeving van de stad Deinze, na het maken van een afspraak via het nummer 09/381.95.00 of mail naar omgeving@deinze.be.


Bekendmaking vaststelling van de sectorale voorwaarden voor windturbines

Op 7 juli 2023 wijzigde de Vlaamse Regering haar besluit met algemene en sectorale bepalingen rond milieuhygiëne (VLAREM II) wat betreft de sectorale milieuvoorwaarden voor inrichtingen voor het opwekken van elektriciteit door middel van windenergie. Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 17 juli 2023.

Met dit besluit stelt de Vlaamse Regering sectorale voorwaarden voor windturbines vast om de mogelijke milieuhinder ervan voor omwonenden te voorkomen of te beperken. Concreet gaat het om de slagschaduw-, veiligheids-, en geluidsaspecten van de exploitatie van windturbines uit rubriek 20.1.6 van de indelingslijst bij VLAREM II.

In een plan-MER zijn de mogelijke effecten van deze sectorale voorwaarden voor windturbines op mens en milieu onderzocht. Team Omgevingseffecten keurde het plan-MER goed op 21 april 2023.

U kunt het besluit, het bijhorende plan-MER en de verklaring over de milieueffectrapportage op de volgende manieren raadplegen:

Publieke inspraak over de kennisgeving van het plan-MER voor het Besluit van de Vlaamse Regering over extern salderen

van 5 april 2024 tot en met 3 juni 2024

Met het decreet over de programmatische aanpak stikstof (het ‘Stikstofdecreet’) legde het Vlaams Parlement eind januari 2024 onder meer de rechtsgrond vast voor specifieke emissie-reducerende maatregelen die vervat zijn in de PAS, en voor beoordelingskaders voor de stikstofimpact van vergunningsplichtige activiteiten. Het Stikstofdecreet trad op 23 februari 2024 in werking.

Het Stikstofdecreet verwijst naar de mogelijkheid tot extern salderen in het kader van de individuele passende beoordeling. Extern salderen houdt in dat een vergunningsplichtig project – de saldonemer – voor het terugdringen van zijn stikstofemissies beroep kan doen op emissies die door een ander project – de saldogever – worden stopgezet. Het Stikstofdecreet voorziet dat de Vlaamse Regering de voorwaarden voor extern salderen vaststelt via een op te maken Besluit (‘BVR extern salderen’).

De Vlaamse Regering onderzoekt door middel van een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) en de bijhorende passende beoordeling onder welke voorwaarden extern salderen mogelijk is in het kader van het Stikstofdecreet, en onderzoekt de mogelijke effecten van extern salderen op mens en milieu. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vindt u onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure.
Van 5 april tot en met 3 juni 2024 kunt u de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. U kunt de milieueffecten aangeven die volgens u onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor alternatieven.

De kennisgeving kan geraadpleegd worden:
• in de dossierdatabank op www.mervlaanderen.be (onder het nummer PL0311)
• op de website https://www.vlaanderen.be/stikstof 
• bij de dienst omgeving van de stad Deinze, na het maken van een afspraak via het nummer 09/381.95.00, via https://deinze.mijnafspraakmaken.be / of mail naar omgeving@deinze.be 

PL0311 Kennisgeving BVR extern salderen.pdf

Tot en met 3 juni 2024 kunt u uw opmerkingen bezorgen aan het Team Omgevingseffecten van het Departement Omgeving. U doet dat bij voorkeur via het digitaal inspraakformulier (www.omgeving.vlaanderen.be/digitaal-inspreken-op-een-kennisgevingsnota). U kunt uw reactie ook via mail bezorgen aan mer@vlaanderen.be , ter plekke overmaken aan het Team Omgevingseffecten in Brussel of met de post versturen naar onderstaand adres:

Departement Omgeving
Team Omgevingseffecten
Milieueffectrapportage
Plan-MER BVR Extern Salderen (PL0311)
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel
Meer informatie over milieueffectrapportage vindt u op omgeving.vlaanderen.be/milieueffectrapportage of telefonisch via het gratis nummer 1700.