Gemeente Stad Deinze

Openbaarheid van bestuur

Actieve openbaarheid van bestuur

Stad Deinze informeert de burger zelf over het beleid van de Stad (via het infomagazine, brochures, website, …). Verschillende bestuursdocumenten zijn te raadplegen via deze website: de bekendmakingen en de verslagen van de gemeente- en OCMW-raad, besluiten van de burgemeester, de meerjarenplanning van de Stad, ...

Passieve openbaarheid van bestuur

Een document kan, na een schriftelijke aanvraag, openbaar gemaakt worden. Elke burger kan dus zelf aan de Stad vragen om een bestuursdocument in te kijken, er uitleg over te vragen of er een digitaal afschrift van te krijgen.

De aanvraag moet betrekking hebben op bestaande documenten.

Voor wie

Elke burger.

Hoe aanvragen

Dien je aanvraag in via het online aanvraagformulier.

Telefonische aanvragen worden niet behandeld.

Bedrag

De aanvraag is gratis.

Afhandeling

De dienst Bestuurszaken registreert je verzoek in het register ‘aanvragen inzake openbaarheid van bestuur’ met vermelding van de datum van ontvangst.

Je aanvraag wordt aan de betrokken dienst voorgelegd. Je krijgt zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 20 kalenderdagen na ontvangst, een antwoord.

De termijn van 20 kalenderdagen kan worden verlengd tot 40 kalenderdagen als

  • de aanvraag onduidelijk of onvolledig is
  • als er moeilijk tijdig kan worden getoetst aan de uitzonderingen zoals bepaald in het Bestuursdecreet.

In dat geval word je hiervan op de hoogte gebracht.

Beroep instellen

Ga je niet akkoord met een weigering tot openbaarmaking of met een beslissing, dan kan je beroep instellen bij de beroepsinstantie inzake Openbaarheid van Bestuur:

  • per brief: Beroepsinstantie inzake Openbaarheid van Bestuur, Koning Albert II laan 15 bus 207, 1210 Brussel
  • via e-mail naar openbaarheid@vlaanderen.be.

Je moet beroep aantekenen binnen een termijn van 30 kalenderdagen. De termijn begint te lopen op de dag nadat de beslissing is verstuurd.

Reglement

Je aanvraag wordt beoordeeld volgens de bepalingen van het Bestuursdecreet van 7 december 2018, over de openbaarheid van bestuur. Je kan dit raadplegen via www.vlaanderen.be/openbaarheid.