Gemeente Stad Deinze

Openbaarheid van bestuur

Actieve openbaarheid van bestuur

De stad Deinze informeert de burger zelf over het beleid van de stad (via het infomagazine, brochures, website, …). Verschillende bestuursdocumenten zijn reeds te raadplegen via deze website: de bekendmakingen en de verslagen van de gemeente- en OCMW-raad, besluiten van de burgemeester, de meerjarenplanning van de gemeente, ...

Passieve openbaarheid van bestuur

Een document kan, na een schriftelijke aanvraag, openbaar gemaakt worden. Elke burger kan dus zelf aan de stad vragen om een bestuursdocument in te kijken, er uitleg over te vragen of er een digitaal afschrift van te krijgen.

De aanvraag moet betrekking hebben op bestaande documenten.

Voor wie

Elke burger.

Hoe aanvragen

Je dient jouw aanvraag schriftelijk in via het online aanvraagformulier.

Opgelet: telefonische aanvragen kunnen niet behandeld worden.

Bedrag

De aanvraag is gratis.

Afhandeling

De dienst bestuurszaken registreert jouw verzoek in het register ‘aanvragen inzake openbaarheid van bestuur’ met vermelding van de datum van ontvangst.

Jouw aanvraag wordt aan de betrokken dienst voorgelegd en wordt zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 20 kalenderdagen na ontvangst, beantwoord.

De termijn van 20 kalenderdagen kan worden verlengd tot 40 kalenderdagen als de aanvraag onduidelijk of onvolledig is en indien er moeilijk tijdig kan worden getoetst aan de uitzonderingen zoals bepaald in het Bestuursdecreet. In voorkomend geval word je hiervan op de hoogte gebracht.

Beroep instellen

Wie met een weigering tot openbaarmaking of met een beslissing niet akkoord is, kan beroep instellen bij de beroepsinstantie inzake Openbaarheid van Bestuur, Havenlaan 88, bus 20 te 1000 Brussel of via e-mail naar openbaarheid@vlaanderen.be. Je beschikt over een termijn van 30 kalenderdagen om beroep aan te tekenen. De termijn begint te lopen op de dag nadat de beslissing is verstuurd.

Reglement

Jouw aanvraag zal worden beoordeeld overeenkomstig de bepalingen van het Bestuursdecreet van 7 december 2018, betreffende de openbaarheid van bestuur. Je kan dit raadplegen via www.vlaanderen.be/openbaarheid.