Gemeente Stad Deinze

Openbaar onderzoek voorlopige vaststelling ontwerp RUP parkbosbegraafplaats

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Deinze brengt ter kennis dat, overeenkomstig art. 2.2.21. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “BACHTE - PARKBOSBEGRAAFPLAATS EN WOONUITBREIDINGSGEBIED” – door de gemeenteraad voorlopig werd vastgesteld in vergadering van 25 maart 2021.

Tijdens het openbaar onderzoek, dat wordt georganiseerd van vrijdag 23 april 2021 tot en met maandag 21 juni, liggen de documenten ter inzage van het publiek in het dienstencentrum Leiespiegel, Brielstraat 2 te 9800 Deinze - alle werkdagen van 9 tot 12 uur en op dinsdagnamiddag van 14 tot 18 uur (enkel op afspraak).

Eventuele opmerkingen en bezwaren kunnen binnen de termijn van het openbaar onderzoek toegezonden worden aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) per aangetekende brief of afgegeven worden tegen ontvangstbewijs – p/a dienstencentrum Leiespiegel – Brielstraat 2 – 9800 Deinze (dienst omgeving).