Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Milieuvergunningen

BEKENDMAKING BESLISSING MILIEUVERGUNNING

voor exploitatie van een inrichting van klasse 2 - TRAPPEN VAN HOO 

De burgemeester en de secretaris van de stad DEINZE, verklaren in uitvoering van artikel 31 § 3 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunningen, dat de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 27/02/2018 i.v.m. de milieuvergunningsaanvraag van Trappen Van Hoo, De Tonne 74-78, 9800 Deinze, om op de percelen gelegen, De Tonne 74-78, 9800 Deinze, kadastraal bekend: DEINZE 3 AFD/PETEGEM-LEIE, sectie B, nr 0357T3 een inrichting te exploiteren met als voorwerp: schrijnwerkerij - trappenmaker, met volgende rubrieken:

Rubriek Omschrijving Einddatum Vlarebo
12.2.1° Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA. De transformatoren vallend onder de toepassing van rubriek 15.5 en rubriek 19.8, zijn niet ingedeeld in rubriek 12.2. (Totale eenheden: 250 kilovoltampère) 26/02/2038 nee
12.3.2° Accumulatoren: (deze vallend onder rubriek 15.5 en rubriek 19.8 zijn niet ingedeeld in deze rubriek) Vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 10 kW (Totale eenheden: 32 kilowatt) 26/02/2038 nee
15.1.1° Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 6 Stuks (aantal)) 26/02/2038 nee
16.3.1.1° Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 26 kilowatt) 26/02/2038 nee
17.3.2.1.1.1°b) Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 4500 liter) 26/02/2038 nee
17.4. Gevaarl. prod.: Opslagpl. vr gevaarl. vloeist. en vaste stoffen (m.u.v. rubriek 48) o.b.v. gevarenpictogram GHS01, in verpakk. met e. inhoudsvermogen v max. 30 liter of 30 kg, voor zover de max. opslag begrepen is tss 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 200 liter) 26/02/2038 nee
19.3.2°a) Hout: Inrichtingen voor mechanisch behandelen en vervaardigen van artikelen van hout e.d., andere dan in rubriek 19.8 met geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen is in industriegebied (Totale eenheden: 600 kilowatt) 26/02/2038 nee
19.6.1°a) Hout: Opslagplaatsen hout (schors, riet, vlas (houtachtige), stro of soortgelijke producten), m.u.v. rubriek 48 en 19.8, met capaciteit van meer dan 40 m³ t.e.m. 400 m³ in een lokaal, voor inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 400 kubieke meter) 26/02/2038 nee
43.1.1°a) Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 300 kW t.e.m. 2000 kW, voor inrichting volledig gelegen in industriegebied en gestookt met vloeibare brandstoffen of vloeibaar gemaakt gas (Totale eenheden: 900 kilowatt) 26/02/2038 nee

gedurende de periode van 17/03/2018 tot 16/04/2018, ter inzage ligt van het publiek, bij de milieudienst van de Stad Deinze, Brielstraat 2.

Het beroep kan worden ingediend door:

- elke natuurlijke of rechtspersoon die ten gevolge van de vestiging en de exploitatie van de inrichting rechtstreeks hinder kan ondervinden;
- elke rechtspersoon die zich de bescherming van het leefmilieu statutair tot doel heeft gesteld, ten minste vijf jaar rechtspersoonlijkheid bezit en in zijn statuten het grondgebied omschreven heeft tot waar zijn bedrijvigheid zich uitstrekt.

De uiterste datum voor indienen van het beroep is op 16/04/2018.

De volgende stavingsstukken dienen bij het beroep te worden gevoegd:

- een door het gemeentebestuur af te leveren attest waaruit de datum van de bekendmaking van de beslissing blijkt,
- een bewijs van de betaling van de dossiertaks (rekeninguittreksel, door gemachtigde van de bank getekende verklaring,...).


 

BEKENDMAKING VAN EEN BESLISSING OVER EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG

voor exploitatie van een inrichting van klasse 2 - GEVOO 

De burgemeester en de secretaris van de stad DEINZE, verklaren in uitvoering van artikel 31 § 3 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunningen, dat de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 27/02/2018 i.v.m. de milieuvergunningsaanvraag van Gevoo, Oudenaardsesteenweg 46, 9800 Deinze, om op de percelen gelegen, Gentsesteenweg 9, 9800 Deinze, kadastraal bekend: DEINZE 1 AFD/DEINZE, sectie B, nr 0392E en DEINZE 3 AFD/PETEGEM-LEIE, sectie A, nr 0485V een inrichting te exploiteren met als voorwerp: grootwarenhuis, met volgende rubrieken:

Rubriek Omschrijving Vlarebo
3.4.1°a) Lozen van bedrijfsafvalwater, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie met een debiet tot en met 2 m³/u: wanneer het bedrijfsafvalwater geen hogere concentratie gevaarlijke stoffen dan de voormelde concentraties bevat (Totale eenheden: 2400 m³ per jaar, 1,25 m³ per uur) nee
12.2.1° Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA. De transformatoren vallend onder de toepassing van rubriek 15.5 en rubriek 19.8, zijn niet ingedeeld in rubriek 12.2. (Totale eenheden: 400 kilovoltampère) nee
16.3.1.2° Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties met totale geïnstalleerde drijfkracht van meer dan 200 kW (Totale eenheden: 343 kilowatt) nee
17.1.2.2.1° Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, m.u.v. deze van drukvaten deel uitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen tot en met 3.000 liter (Totale eenheden: 1230 liter) nee
17.3.2.1.1.1°b) Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 6000 liter) nee
17.4. Gevaarl. prod.: Opslagpl. vr gevaarl. vloeist. en vaste stoffen (m.u.v. rubriek 48) o.b.v. gevarenpictogram GHS01, in verpakk. met e. inhoudsvermogen v max. 30 liter of 30 kg, voor zover de max. opslag begrepen is tss 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 400 liter) nee
45.4.c)1°b) Voedings/genotmiddelenindustrie: Inrichtingen voor behandelen andere producten dierlijke oorsprong: Werkplaatsen voor vis-/vleeswarenfabrieken met geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 100 kW, gelegen in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 21 kW) nee
45.4.d) Voedings/genotmiddelenindustrie: Inrichtingen voor behandelen andere producten dierlijke oorsprong: Verkooppunten producten dierlijke oorsprong (vlees, vis en gevogelte) alsook aan die verkoopspunten verbonden uitsnijderijen nee
45.4.e)1° Voedings/genotmiddelenindustrie: Inrichtingen voor behandelen andere producten dierlijke oorsprong: Opslagplaatsen producten van dierlijke oorsprong met uitz. van producten vermeld in rubriek 48, van 1 ton tot en met 50 ton (Totale eenheden: 25 Ton) nee

gedurende de periode van 17/03/2018 tot 16/04/2018, ter inzage ligt van het publiek, bij de milieudienst van de Stad Deinze, Brielstraat 2.

Het beroep kan worden ingediend door:

- elke natuurlijke of rechtspersoon die ten gevolge van de vestiging en de exploitatie van de inrichting rechtstreeks hinder kan ondervinden;
- elke rechtspersoon die zich de bescherming van het leefmilieu statutair tot doel heeft gesteld, ten minste vijf jaar rechtspersoonlijkheid bezit en in zijn statuten het grondgebied omschreven heeft tot waar zijn bedrijvigheid zich uitstrekt.

De uiterste datum voor indienen van het beroep is op 16/04/2018.

De volgende stavingsstukken dienen bij het beroep te worden gevoegd:

- een door het gemeentebestuur af te leveren attest waaruit de datum van de bekendmaking van de beslissing blijkt,
- een bewijs van de betaling van de dossiertaks (rekeninguittreksel, door gemachtigde van de bank getekende verklaring,...).


BEKENDMAKING VAN EEN BESLISSING OVER EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG

voor de exploitatie van een inrichting van klasse 2

De Smet  

De burgemeester en de secretaris van de stad DEINZE brengen ter algemene kennis van het publiek dat door het College van Burgemeester en Schepenen op 6 februari 2018 beslist werd de milieuvergunningsaanvraag van DE SMET, Staggestraat 12 9800 Deinze, om op de percelen gelegen, Staggestraat 12 9800 DEINZE, kadastraal bekend: DEINZE 8 AFD/VINKT, sectie A, nrs 0893S, 0893T en 0895C een inrichting te exploiteren met als voorwerp: metaalbewerking, met volgende rubrieken:

Rubriek Omschrijving Vlarebo
6.4.1° Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totaal: 560 l)  
15.1.1° Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 4 Stuks)  
16.3.1.1° Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 7,5 kilowatt)  
17.1.2.1.2° Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 1.000 liter tot en met 10.000 liter (Totale eenheden: 2000 liter)  
17.1.2.2.2° Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, m.u.v. deze drukvaten deel uitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 3.000 liter t.e.m. 10.000 liter (Totale eenheden: 6000 l)  
17.3.2.1.1.1°b) Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 2125 kilogram)  
17.3.6.1°b) Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg t.e.m. 2 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 200 kilogram)  
17.4. Gevaarl. prod.: Opslagpl. vr gevaarl. vloeist. en vaste stoffen (m.u.v. rubriek 48) o.b.v. gevarenpictogram GHS01, in verpakk. met e. inhoudsvermogen v max. 30 liter of 30 kg, voor zover de max. opslag begrepen is tss 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 350 l)  
29.5.2.2°b) Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen (muv rubriek 29.5.1), inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met totale geïnst drijfkracht van: > 100 kW tem 500 kW, wanneer volledig of gedeeltelijk gelegen in gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 206 kW) A

 

De beslissing met bijlagen, ligt gedurende de periode van 17 februari 2018 tot 19 maart 2018, ter inzage van het publiek bij de milieudienst van de Stad Deinze, Brielstraat 2, elke werkdag van 9-12 u en op dinsdagnamiddag van 14-18 uur.

Tegen deze beslissing is beroep mogelijk bij de Bestendige Deputatie van de provincieraad van Oost-Vlaanderen, overeenkomstig de bepalingen van het Algemeen Reglement betreffende de milieuvergunning.

Beroep kan enkel binnen de periode van deze aanplakking ingediend worden bij ter post aangetekend schrijven, door diegenen die louter aangewezen zijn op de kennisname via dit bericht en de inzage bij het Stadsbestuur.

Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroep gevoegd: een door het stadsbestuur af te leveren attest waaruit de datum van de bekendmaking van de beslissing blijkt en een bewijs van de betaling van de dossiertaks.

 


BEKENDMAKING VAN EEN BESLISSING OVER EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG

voor de exploitatie van een inrichting van klasse 2

Dekeukeleire Yannick 

De Burgemeester en de Secretaris brengen ter algemene kennis van het publiek dat door het College van Burgemeester en Schepenen aan DEKEUKELEIRE Yannick, Kruisbulckstraat 38 9800 Deinze, een milieuvergunning werd verleend tot 5 februari 2038, om op de percelen gelegen, Kruisbulckstraat 38 9800 Meigem (Deinze), kadastraal bekend : DEINZE 9 AFD/MEIGEM, sectie C, nr(s) 0058C, 0058D, 0059F; een inrichting te exploiteren met als voorwerp: loonwerk, transport landbouwproducten en werkplaats voertuigen.

met volgende rubrieken: 

Rubriek Product Einddatum Vergunde hoeveelheid vlarebo
3.4.1°a) Lozen van bedrijfsafvalwater, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie met een debiet tot en met 2 m³/u: wanneer het bedrijfsafvalwater geen hogere concentratie gevaarlijke stoffen dan de voormelde concentraties bevat 5/02/2038 3 m³/uur

7 m³/dag

606 m³/jaar

 
6.4.1° Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l 5/02/2038 2500 liter olie:

-1500 olie in tank -5 x 200 l olie in vaten

 
6.5.1° Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 2 verdeelslangen 5/02/2038 2 verdeelslangen  
15.1.2° Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: meer dan 25 autovoertuigen of aanhangwagens, andere dan personenwagens 5/02/2038 40 voertuigen  
15.2. Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Werkplaatsen voor het nazicht, het herstellen en het onderhouden van motorvoertuigen (miv carrosseriewerkzaamheden), andere dan deze bedoeld in rubriek 15.3 en 15.5 ( 5/02/2038 werkplaats met 1 smeerput A
15.4.2°a) Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Niet-huishoudelijke inrichtingen, voll. of ged. gelegen in gebied ander dan sub 1° vermelde industriegebied, waarin minder dan 10 voertuigen en aanhangwagens/dag worden gewassen 5/02/2038 maximaal 5 voertuigen per dag gewassen  
16.3.1.1° Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW 5/02/2038 compressor 11kW  
17.3.2.1.1.2° Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 500 ton 5/02/2038 bovengrondse dubbelwandige tank met:

-10.000liter rode mazout -50.000liter witte mazout

en 2290 liter stookolie in bovengrondse dubbelwandige tank

Totaal: 51,97 ton

A
17.3.6.2°b) Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton t.e.m. 100 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied 5/02/2038 Totaal 3,38 ton: -1,06ton ruitensproeivloeistof -2x1,06ton reinigingsmiddel -0,2ton koelvloeistof A
17.4. Gevaarl. prod.: Opslagpl. vr gevaarl. vloeist. en vaste stoffen (m.u.v. rubriek 48) o.b.v. gevarenpictogram GHS01, in verpakk. met e. inhoudsvermogen v max. 30 liter of 30 kg, voor zover de max. opslag begrepen is tss 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l 5/02/2038 500 kg/liter (o.a. ontvetter, velgenreiniger, verf, fytoproducten,…)  
29.5.2.1°b) Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen (muv rubriek 29.5.1), inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met totale geïnst drijfkracht van: 5 kW tem 100 kW, als de inrichting volledig of gedeelt. gelegen in gebied ander dan industriegebied 5/02/2038 10 kW metaalbewerking (verschillende toestellen) O
53.8.1°b) Winning v grondwater: Andere grondwaterwinningsputten dan 53.1 tem 53.7 en 53.12: waarv tot. opgep. debiet < of = 5000 m³/jaar en min. één put heeft met diepte > het locatie specif. Dieptecriter. zoals weergeg op de kaart in bijlage 2ter v dit besluit 5/02/2038 1 boorput met een diepte van 25 m bestemming van het grondwater: huishoudelijk gebruik

watervoerende laag: de Ieperiaan Aquifer (HCOV 0800) maximaal debiet: 1 m³ per dag en 120 m³ per jaar

 

De beslissing met bijlagen, ligt gedurende de periode van 17 februari 2018 tot 19 maart 2018, ter inzage van het publiek bij de milieudienst van de Stad Deinze, Brielstraat 2, elke werkdag van 9-12 u en op dinsdagnamiddag van 14-18 uur.

Tegen deze beslissing is beroep mogelijk bij de Bestendige Deputatie van de provincieraad van Oost-Vlaanderen, overeenkomstig de bepalingen van het Algemeen Reglement betreffende de milieuvergunning.

Beroep kan enkel binnen de periode van deze aanplakking ingediend worden bij ter post aangetekend schrijven, door diegenen die louter aangewezen zijn op de kennisname via dit bericht en de inzage bij het Stadsbestuur.

Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroep gevoegd: een door het stadsbestuur af te leveren attest waaruit de datum van de bekendmaking van de beslissing blijkt en een bewijs van de betaling van de dossiertaks.


BEKENDMAKING VAN EEN BESLISSING OVER EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG

voor de exploitatie van een inrichting van klasse 2

D.V.C. Heilig Hart

De Burgemeester en de Secretaris brengen ter algemene kennis van het publiek dat door het College van Burgemeester en Schepenen op 6 februari 2018 akte werd genomen van een melding van verandering van een inrichting, ingediend door v.z.w. M.P.I. Heilig Hart, gevestigd te Leernsesteenweg 53 9800 Deinze, om op het/de percelen gelegen, Leernsesteenweg 53 9800 DEINZE, kadastraal bekend: DEINZE 10 AFD/BACHTE-MARIA-LEERN, sectie C, nr(s) 0016L, 0024D, 0025D, 0025G; een inrichting te veranderen, omvattende: woon- en zorgcentrum voor personen met een beperking

Deze exploitatie omvat voortaan de volgende rubrieken:

Rubriek Omschrijving Vergund Vlarebo
3.2.2.a lozen huishoudelijk afvalwater niet van woongelegenheden, zonder zuiveringsinstallatie, debiet meer dan 600m³/jaar: lozingspunt in centraal gebied en/of collectief geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren buitengebied en/of uit zoneringsplan 25000 m³/ jaar nee
12.2.1 transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kva tot en met 1.000 kva 250 kilovoltampère nee
15.1.1 garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens 25 voertuigen en/of aanhangwagens nee
16.3.1.1° Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW 58 kilowatt airco’s, koelinstallaties en compressoren nee
17.1.2.2.2° Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, m.u.v. deze drukvaten deel uitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 3.000 liter t.e.m. 10.000 liter 9800 liter nee
17.3.2.1.1.1°b) Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a 4300 kg stookolie nee
17.3.4.1°b) Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg t.e.m. 2 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied 2300 kilogram producten voor de wasserij nee
17.3.6.1°b) Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg t.e.m. 2 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied 1000 kilogram producten voor de wasserij nee
17.3.8.1° Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevarenpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 2 ton 1000 kilogram producten voor de wasserij nee
17.4. Gevaarl. prod.: Opslagpl. vr gevaarl. vloeist. en vaste stoffen (m.u.v. rubriek 48) o.b.v. gevarenpictogram GHS01, in verpakk. met e. inhoudsvermogen v max. 30 liter of 30 kg, voor zover de max. opslag begrepen is tss 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l 750 liter en 430kg

schoonmaakproducten, medische producten, wasserijproducten, white spirit, thinner, benzine 2-takt, enz.

nee
19.3.1°b) Hout: Inrichtingen voor mechanisch behandelen en vervaardigen van artikelen van hout e.d., andere dan in rubriek 19.8 met geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW t.e.m. 100 kW, wanneer de inrichting gelegen is in gebied ander dan industriegebied 18,65 kilowatt zaagtafels, zaagmachines en mobiele machines nee
29.5.2.1°b) Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen (muv rubriek 29.5.1), inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met totale geïnst drijfkracht van: 5 kW tem 100 kW, als de inrichting volledig of gedeelt. gelegen in gebied ander dan industriegebied 9,25 kW metaalbewerkings-installaties O
43.1.2°b) Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 500 kW tot en met 5000 kW wanneer het een inrichting betreft als vermeld in 1°c) 2468 kilowatt van 7 stookinstallaties nee
46.1°b) Wasserijen: met geïnst totale drijfkracht v: 5 kW tem 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen in gebied ander dan industriegebied 68,74 kilowatt nee
53.8.2 winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar 2 putten 18m diep in de watervoerende laag ‘Pleistocene Afzettingen (HCOV 0160)’. Het maximaal debiet bedraagt: 60m³/dag en

16 000m³/jaar.

nee

 

De beslissing met bijlagen, ligt gedurende de periode van 17 februari 2018 tot 19 maart 2018, ter inzage van het publiek bij de milieudienst van de Stad Deinze, Brielstraat 2, elke werkdag van 9-12 u en op dinsdagnamiddag van 14-18 uur.

Tegen deze beslissing is beroep mogelijk bij de Bestendige Deputatie van de provincieraad van Oost-Vlaanderen, overeenkomstig de bepalingen van het Algemeen Reglement betreffende de milieuvergunning.

Beroep kan enkel binnen de periode van deze aanplakking ingediend worden bij ter post aangetekend schrijven, door diegenen die louter aangewezen zijn op de kennisname via dit bericht en de inzage bij het Stadsbestuur.

Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroep gevoegd: een door het stadsbestuur af te leveren attest waaruit de datum van de bekendmaking van de beslissing blijkt en een bewijs van de betaling van de dossiertaks.