Gemeente Stad Deinze

Omgevingsvergunning milieu

Als je in Vlaanderen een bedrijf wil starten, moet je nagaan of je een omgevingsvergunning nodig hebt. Dat hangt af van het feit of jouw bedrijf behoort tot klasse 1, 2 of 3 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Ook als je geen bedrijf bent, maar je wil een activiteit uitoefenen die op lijst staat van bijlage 1 van Vlarem II dan moet je een melding doen of een milieuvergunning aanvragen. Voorbeelden zijn: een grote fuif organiseren, een grondwaterwinning, een propaangastank, een (tijdelijk) danscafé, een school, het houden van honden, een viswinkel, (tijdelijk) gebruik maakt van een stroomgroep van meer dan 150kVA, een stookolietank, enz.

  • Een bedrijf of een exploitant in klasse 1 en 2 heeft een omgevingsvergunning nodig.
  • Een bedrijf of een exploitant in klasse 3 moet een melding indienen.

Je moet zelf nagaan tot welke klasse jouw activiteit behoort.

De klassen 1, 2 en 3 duiden op de graad van mogelijke hinder van jouw bedrijf voor mens en milieu. Volgende factoren spelen een rol bij de indeling in een klasse: grootte van de opslag, vermogen van de machines en het gebruik van gevaarlijke producten of grondstoffen.

Hoe aanvragen

Ga eerst zelf na in welke klasse jouw bedrijf hoort op basis van de meest recente lijst van het VLAREM 2. Een hulpmiddel bij het bepalen van de klasse waartoe jouw bedrijf behoort, is de Milieuvergunningenwegwijzer.

Afhankelijk van deze klasse, heb je een andere omgevingsvergunning milieu nodig.

Via het digitale milieuvergunningenwegwijzer, kan je jouw aanvraag of melding online voorbereiden

Enkel activiteiten die uitsluitend tot klasse 3 behoren mogen nog analoog ingediend worden, met de aanvraagformulieren die op www.omgevingsloketvlaanderen.be ter beschikking gesteld worden.

Beroep

Als jouw vergunning geweigerd wordt, kun je in beroep gaan tegen deze beslissing.

  • Bedrijven van klasse 1 kunnen beroep aantekenen bij de Vlaamse Regering.
  • Bedrijven van klasse 2 kunnen beroep aantekenen bij de deputatie van de provincie.

Bedrag

Er wordt een belasting geheven op de aanvragen van omgevingsvergunningen en meldingen van omgevingsdossiers. Lees meer in het belastingreglement op omgevingsdossiers onder de bijlagen.

Afhandeling

De beslissingstermijn bedraagt:

  • 105 dagen zonder omgevingsvergunningscommissie
  • 120 met omgevingsvergunningscommissie
  • In bepaalde gevallen is er van rechtswege een verlenging van 60 dagen

Reglement

Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM 2).

Omgevingsvergunningsbesluit.

Omgevingsvergunningsdecreet.