Gemeente Stad Deinze

Mobiliteitsplan Deinze

De gemeenteraad heeft op 28 juni 2018 het mobiliteitsplan goedgekeurd. In het mobiliteitsplan wordt een toekomstvisie ontwikkeld voor de mobiliteit in de gemeente. Het is een dynamisch beleidsinstrument.

Het opstellen van het mobiliteitsplan verliep in drie fasen:

  • Oriëntatiefase: de verschillende problemen en knelpunten inzake mobiliteit worden in kaart gebracht.
  • Planopbouw: mogelijke scenario’s of oplossingen komen op tafel.
  • Mobiliteitsplan: er wordt een scenario gekozen en verder uitgewerkt in het mobiliteitsplan. Op basis van het mobiliteitsplan formuleert men doelen en concrete acties.

De stad werd bij de opmaak van het mobiliteitsplan begeleid door studiebureau Vectris cvba uit Leuven.

Definitieve vaststelling mobiliteitsplan - 28 juni 2018

Op 28 juni 2018 heeft de gemeenteraad het mobiliteitsplan definitief vastgesteld. 

Infomoment ontwerp mobiliteitsplan - 16 april 2018

Het ontwerp mobiliteitsplan werd op maandag 16 april om 20 u. in de Brielpoort voorgesteld tijdens een infomoment. 

Ontwerp mobiliteitsplan - maart 2018

In de derde fase wordt het nieuwe beleidsplan uitgewerkt. De GBC (gemeentelijke begeleidingscommissie) van 9 maart 2018 keurde het ontwerp mobiliteitsplan van stad Deinze bij consensus goed. Op 29 maart 2018 werd het ontwerp mobiliteitsplan vastgesteld op de gemeenteraad.

De volgende stappen zijn voorlegging aan de RMC (Regionale Mobiliteitscommissie) en advies van de kwaliteitsadviseur, de definitieve vaststelling op de gemeenteraad en ten slotte het vaststellingsbesluit bij uittreksel bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Synthesenota - augustus 2017

In de tweede fase werd het onderzoek uitgevoerd dat naar voren werd geschoven in de oriëntatiefase. De onderzoeksresultaten werden beschreven in de synthesenota. Op basis van de resultaten werden verschillende scenario's uitgewerkt die een oplossen kunnen bieden aan (een deel van) de knelpunten. 

Infomoment - 3 juni 2015

Stad Deinze nodigde in juni 2014 iedereen uit op twee druk bijgewoonde participatiemomenten om van ideeën te wisselen: ideeën die aan de basis liggen van het nieuwe mobiliteitsplan voor groot Deinze. Ondertussen werden knelpunten in kaart gebracht, telgegevens geanalyseerd en scenario's uitgewerkt.

Op woensdag 3 juni 2015 was er om 20 u. in de Brielpoort een infomoment met een stand van zaken over het mobiliteitsplan. 

Ideeënavonden voor een vernieuwende mobiliteit - 16 en 18 juni 2014

Op maandag 16 en woensdag 18 juni 2014 werd iedereen uitgenodigd in buurtcentrum De Rekkelinge om van ideeën te wisselen. 

Het werden zeer constructieve avonden, waarbij er gestart werd met een presentatie van studiebureau Vectris. Nadien werd er gediscussieerd in kleine groepen. De verslagen van de discussiegroepen vind je onderaan op deze pagina.

Hieronder zie je het resultaat van de 'visual harvesting', op 16 juni werd de avond namelijk visueel samengevat en voorgesteld. 

Oriëntatienota - augustus 2013

In een eerste fase werd de oriëntatienota opgemaakt, waarin een analyse werd gemaakt van ruimtelijke en verkeersstructuren de planningscontext beschreven. Voor de verschillende modi werden de knelpunten en kansen in beeld gebracht. Op basis hiervan werd een eerste oriëntatie van het nieuwe mobiliteitsplan geformuleerd en werden een aantal concrete doelstellingen geformuleerd op lokaal vlak voor de verschillende modi. Als laatste onderdeel werd het onderzoeksopzet bepaald in deze fase.