Gemeente Stad Deinze

Masten en pylonen, belasting

Voor de aanslagjaren 2019 tot en met 2025 wordt een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd op masten en pylonen met een hoogte van minimaal 20 meter boven het maaiveld die zich op het grondgebied van de stad Deinze bevinden.

De belastingplichtige ontvangt vanwege het stadsbestuur een aangifteformulier dat door hem, behoorlijk ingevuld en ondertekend, vóór de erin vermelde vervaldatum moet worden teruggestuurd.

De belastingplichtige, die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden uiterlijk op 30 juni van het aanslagjaar, aan het gemeentebestuur de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen.

Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, kan de belasting ambtshalve worden ingekohierd. Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting. De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen van de derde werkdag die volgt op de verzending van die betekening om zijn opmerkingen schriftelijk over te dragen.

De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 25 %. Het bedrag van deze verhoging wordt ook ingekohierd.

Bekendmaking reglement

Het reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 januari 2019 en werd op 31 januari 2019 bekendgemaakt op de website.

Op 23 mei 2019 keurde de gemeenteraad een aanpassing goed. Dit werd bekendgemaakt op de website op 28 mei 2019.