Gemeente Stad Deinze

Managementteam

Het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat er in elke gemeente een managementteam is.

Samenstelling

Voor Deinze (dit is de Stad en het OCMW samen) bestaat het managementteam (MAT) uit de algemeen directeur, de financieel directeur, de adjunct-financieel directeur, het diensthoofd HRM, de clustercoördinatoren en de burgemeester.

Taken

Het managementteam

  • zorgt voor de coördinatie tussen de diensten bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie.
  • bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit, de organisatie van de gemeentelijke diensten en de interne communicatie.
  • adviseert het bestuur over belangrijke dienstoverschrijdende dossiers op het vlak van personeelsbeleid, financieel beheer en organisatie.

Een afsprakennota tussen het college van burgemeester en schepenen en het managementteam beschrijft op welke manier de samenwerking verloopt.