Gemeente Stad Deinze

Subsidie voor mestanalyse, grondontleding en groenbemesting

De stad Deinze engageerde zich door de ondertekening van het burgemeestersconvenant om de CO2-emissie op het grondgebied van Deinze terug te dringen. Het uitvoeren van een doelgroepbeleid is hiervoor van groot belang. Eén van de doelstellingen uit het burgemeestersconvenant is meer duurzaam of ecologisch beheer van gronden.
Daarnaast engageerde de stad Deinze zich om de Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties in het beleid te implementeren. Dit zijn duurzaamheidsdoelstellingen. De thema’s ‘verantwoorde consumptie en productie’, ‘klimaatactie’ en ‘leven op het land’ zijn voor deze nieuwe subsidie van toepassing.

Door groenbemesting wordt de nog aanwezige stikstof in de bodem na het oogsten van de hoofdteelt gefixeerd door opname in de groenbedekker. Hierdoor wordt uitspoeling van stikstof naar grond- en oppervlaktewater vermeden. Bovendien zijn de akkers dan ook in de wintermaanden begroeid, wordt de onkruidgroei onderdrukt en is er minder kans op erosie. Ook de humustoestand wordt door het gebruik van groenbedekkers verbeterd.

Mestanalyse zorgt ervoor dat de land- of tuinbouwer kennis heeft van de hoeveelheid stikstof en fosfor in de mest. Kennis van de bemestingswaarde zorgt voor een efficiëntere bemesting in functie van bodem en tijdstip van toediening. Er kan hierdoor ook bespaard worden op minerale bemesting.

Grondontleding is de basis voor een optimale bodemvruchtbaarheid van een perceel. Inzicht in de voedingstoestand en -reserves laat in functie van het teeltschema een teeltspecifieke bekalking en bemesting toe. Dit zorgt voor een milieuvriendelijker productieproces en een duurzamere land- en tuinbouw.

Daarom wil de stad land- of tuinbouwers uit Deinze stimuleren om de duurzame maatregelen te nemen.

Voor wie

Deze subsidie is bestemd voor land- of tuinbouwers in hoofdberoep, zowel natuurlijke personen als rechtspersonen, die op het grondgebied van Deinze een vestiging gebruiken om een land- of tuinbouwbedrijf te exploiteren. Ze moeten onderworpen zijn aan de verzamelaanvraag.

De landbouwgrond waarvoor subsidie wordt aangevraagd moet op het grondgebied van Deinze gelegen zijn.

Het bewijs van hoofdberoep kan aangetoond worden met een bewijs van het sociaal secretariaat.

Voorwaarden

Hoe aanvragen

De subsidieaanvraag gebeurt aan de hand van het daartoe bestemde aanvraagformulier (zie bijlagen).