Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Jeugdsubsidies Nevele

Deinze en Nevele vormen vanaf 1 januari 2019 de fusiestad Deinze. Subsidiereglementen worden op elkaar afgestemd. Zo lang de fusiestad de oude reglementen niet opheft, blijven deze geldig op het grondgebied waarvoor ze gestemd waren. Hierdoor zijn er in 2019 verschillen tussen tarieven voor het grondgebied van 'Deinze voor de fusie' en 'Nevele voor de fusie' mogelijk.

Het subsidiereglement op deze pagina is geldig op het grondgebied van Nevele voor de fusie. 

 

Er bestaan twee gemeentelijke subsidiereglementen voor jeugdorganisaties:

  • reglement subsidiëring jeugdwerkinitiatieven in het kader van het jeugdwerkbeleid;
  • reglement subsidiëring ter ondersteuning van infrastructuurwerken jeugdlokalen.

Subsidiëring jeugdwerkinitiatieven

Dit reglement is opgesteld voor jeugdbewegingen, jeugdhuis en andere organisaties die onder het decreet voor jeugdbeleid vallen. Het reglement verdeelt subsidies voor de basiswerking van de organisatie, de oprichting (start) van nieuwe organisaties, kadervorming, kampen en kleine infrastructuurwerken. 

Elke subsidie heeft zijn specifiek aanvraagformulier (zie onderaan deze pagina). Aanvragen voor een basissubsidie, een subsidie voor kadervorming en de kampsubsidie dienen elk jaar voor 30 september ingediend te worden.

Subsidiëring ter ondersteuning van infrastructuurwerken aan jeugdlokalen

Dit reglement biedt jeugdwerkinitiatieven de kans om (verbeterings)werken uit te voeren die op een duurzame wijze de omvang, de waarde of de instandhouding van hun jeugdlokalen verhogen. Deze lokalen moeten eigendom zijn van het jeugdwerkinitiatief of het jeugdwerkinitiatief dient over een gebruiks- of huurovereenkomst te beschikken voor deze lokalen die nog meer dan twee jaar doorloopt na de subsidieaanvraag. Normale onderhoudswerken komen niet in aanmerking voor subsidiëring volgens dit reglement.

Als men aanspraak wil maken op deze subsidie dient men voorafgaand aan het jaar waarin men de infrastructuurwerken wenst uit te voeren een aanvraagformulier in te vullen. Het college van burgemeester en schepenen beslist, rekeninghoudend met het advies van de jeugdraad, of de werken in aanmerking komen voor subsidiëring. Als dit zo is, wordt het benodigde bedrag vastgelegd in het budget van het werkjaar en ontvangt de subsidieaanvrager ook al een voorschot. Na uitvoering van de werken dient de vereniging een verantwoordingsformulier in te dienen voor de resterende subsidie.