Gemeente Stad Deinze

Gemeenteraadscommissie

De gemeenteraad kan gemeenteraadscommissies samenstellen. Het is de taak van deze commissies om de dossiers die ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd, vooraf dieper te bestuderen en (eventueel) aan te vullen of verbeteringen aan te brengen.

Tijdens de bijeenkomsten van de commissies krijgen de raadsleden van de bevoegde schepen en ambtenaren toelichting bij de punten die op de agenda van de eerstvolgende raadszitting staan en kan daar vrij over gediscussieerd worden.

Deze commissies kunnen geen beslissingen nemen, maar brengen alleen advies uit of verlenen aanbevelingen. Een commissie kan zich laten bijstaan door externe deskundigen (vb. een architect, een stedenbouwkundige, een wegenontwerper).

De commissiezittingen zijn openbaar. 

Volgende gemeenteraadscommissies:

  • Maandag 19 september om 18.30 u. in de raadzaal van dienstencentrum Leiespiegel (Brielstraat 2): alle agendapunten + stand van zaken dossier KMSK Deinze.

Relevante producten