Gemeente Stad Deinze

Vergunning voor het exploiteren van een dienst individueel bezoldigd personenvervoer

Vraag de vergunning online aan

Maak een afspraak

Voor het uitbaten van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer heb je een vergunning nodig.

De vergunningsaanvraag van kandidaat-uitbaters verloopt via de gemeente van de exploitatiezetel van de onderneming. Een vergunning wordt afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen.

Een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer is een bezoldigde vervoerdienst van personen door middel van voertuigen met bestuurder. De bestemming wordt door de klant of door de vervoerde personen bepaald.

Het voertuig wordt ter beschikking gesteld van het publiek, hetzij op een bepaalde standplaats op de openbare weg in de zin van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, hetzij op eender welke andere plaats die niet voor het openbaar verkeer is opengesteld, en waarover de exploitant beschikt.

 • Straattaxi: het voertuig wordt ter beschikking gesteld van het publiek op de openbare weg, vermeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg of op elke andere niet voor het openbaar verkeer opengestelde plaats waarover de exploitant beschikt;
 • Standplaatstaxi: het voertuig wordt ter beschikking gesteld van het publiek op een standplaats op de openbare weg die voorbehouden is voor diensten voor individueel bezoldigd personenvervoer. Hiervoor dient men een bijkomende machtiging per gemeente aan te vragen;
 • Ceremonieel vervoer: het voertuig wordt ter beschikking gesteld van het publiek voor ceremonies op basis van een schriftelijke overeenkomst;
 • OV-taxi: het voertuig wordt ter beschikking gesteld van het publiek via de Mobiliteitscentale in het kader van collectief aangeboden openbaar personenvervoer waarbij wordt ingespeeld op specifieke individuele mobiliteitsvragen van personen.

Oude vergunning?

Exploitanten (VVB en/of taxi) die voor 1 januari 2020 reeds een vergunning hadden voor het exploiteren van een taxi- en/of VVB-dienst, kunnen:

 • de vergunning behouden tot het einde van de looptijd van de vergunning, volgens de oude exploitatievoorwaarden. Indien de exploitant na afloop van de looptijd verder wenst te exploiteren, moet een nieuwe vergunning individueel bezoldigd personenvervoer aangevraagd worden.
 • ofwel kiezen om meteen een nieuwe vergunning individueel bezoldigd personenvervoer aan te vragen.

Voor wijzigingen in de oude vergunning neem je contact op met de dienst omgeving.

Voorwaarden

Als je een vergunning voor het exploiteren van een dienst individueel bezoldigd personenvervoer wilt verkrijgen, moet je aan onderstaande voorwaarden voldoen.

 • Het voertuig moet periodiek gecontroleerd worden om na te gaan of het nog voldoet aan alle exploitatievoorwaarden.
 • Het voertuig is, naar constructie en uitrusting, geschikt voor het vervoer van ten hoogste negen personen, de bestuurder inbegrepen, en is daartoe bestemd.
 • De voertuigen zijn voorzien van een herkenningsteken. Dit herkenningsteken wordt afgeleverd door de gemeente.
 • Het voertuig is voorzien van specifieke nummerplaten.
 • Het voertuig voldoet aan de wettelijk bepaalde minimale eco-scores.
 • De exploitant is beroepsbekwaam: activiteit is opgenomen in het KBO.
 • De exploitant beschikt over een minimale kennis van het Nederlands op het niveau B1 van het Europees Referentiekader voor Talen.

De vergunning wordt slechts afgegeven aan een natuurlijke persoon of rechtspersoon die hetzij eigenaar is van het voertuig of de voertuigen, hetzij er de beschikking over heeft door een contract van aankoop op afbetaling, hetzij door een leasingovereenkomst. De vergunning is persoonlijk en onoverdraagbaar.

Hoe aanvragen

Exploitanten en kandidaat-exploitanten moeten hun vergunning elektronisch aanvragen en wijzigingen elektronisch melden via de Centaurus 2020 databank van de Vlaamse overheid. Bij de aanvraag moeten volgende documenten gevoegd worden:

 • een kopie van de identiteitskaart van de exploitant;
 • een bewijs van goed zedelijk gedrag van de exploitant, dat hoogstens drie maanden oud is;
 • een bewijs dat de exploitant beschikt over een minimale kennis van het Nederlands op het niveau B1 van het Europees Referentiekader voor Talen;
 • een document waaruit blijkt dat de exploitant in orde is met de sociale lasten (zelfstandige en/of RSZ);
 • een attest waaruit blijkt dat de exploitant over de voertuigen mag beschikken (aankoop-, huurkoop-, huurfinanciering- of bestelbonnen);
 • een attest waaruit blijkt dat de exploitant in orde is met de fiscale lasten;
 • kopieën van de verzekeringsbewijzen (groene kaarten) van elk voertuig;
 • kopieën van de verzekeringspolissen van elk voertuig;
 • kopieën van de technische keuring, het eenvormigheidsattest, het inschrijvingsbewijs (roze kaart) van elk voertuig;
 • de originele exemplaren van de dienststaat en het vervoerbewijs van een testrit van elk voertuig wanneer het ingezet wordt als standplaatstaxi.

Schriftelijk aanvragen is ook mogelijk via het aanvraagformulier (zie onderaan deze pagina).

Het college van burgemeester en schepenen controleert of aan de voorwaarden is voldaan. De vergunning wordt afgeleverd binnen een termijn van 45 dagen na de volledige verklaring van het aanvraagdossier. Weigeringsbeslissingen worden gemotiveerd.

De vergunning is geldig op het grondgebied van het Vlaamse Gewest en wordt in principe afgeleverd voor 5 jaar. Een bestaande vergunning kan gewijzigd worden en is hernieuwbaar.

Bedrag

Uitgereikte vergunningen geven aanleiding tot een jaarlijkse retributie ten laste van de natuurlijke persoon of rechtspersoon die houder is van de vergunning. Het basisbedrag bedraagt 350 euro per jaar per in de vergunning vermeld voertuig. De Vlaamse regering heeft dit bedrag naar beneden gedifferentieerd tot minimaal 250 euro voor zero-emissie voertuigen. Het bedrag wordt aangepast volgens de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen.

De vergunninghouder is de eerste jaarlijkse retributie verschuldigd op het ogenblik van de afgifte van de vergunning en nadien telkens op 1 januari van het kalenderjaar onafhankelijk van het moment waarop de vergunning werd afgegeven. De vermindering van het aantal voertuigen of de opschorting van de exploitatie met een of meer voertuigen geeft geen aanleiding tot een retributieteruggave.

Reglement

 • Decreet van 29 maart 2019 betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer.
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2019 betreffende de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer.