Gemeente Stad Deinze

Dorpskernvernieuwing Landegem

Deelgemeente Landegem is net als alle dorpen in Vlaanderen in volle transformatie. In het centrum verrezen de laatste jaren veel nieuwe woonprojecten waardoor het dorp aan authenticiteit moest inboeten. Om de ruimtelijke kwaliteit zo veel mogelijk te behouden gaf het stadsbestuur aan de intercommunale Veneco opdracht om een masterplan op te maken.

Het stadsbestuur wil de inwoners betrekken bij de herinrichting van hun dorp. Daarom werden er vorig jaar reeds twee participatieavonden en een plenair infomoment georganiseerd waar inwoners voorstellen en aandachtspunten konden formuleren.

Tijdens het startmoment op donderdag 22 maart 2018 werd er een eerste analyse voorgesteld en werd er gepolst naar de dromen, bezorgdheden en toekomstperspectieven van de inwoners en andere betrokkenen. 

Bij een volgend moment werd er aan¬†werktafels nagedacht over de thema’s wonen, beeldkwaliteit, erfgoed, ondernemen, voorzieningen, ruimtelijke kwaliteit en mobiliteit.

Uit deze werktafels kwam heel wat interessante informatie voor de ontwerpers en werden zowel bestaande mogelijkheden als knelpunten naar voren gebracht. Zo blijkt het drukke verkeer in de Stationsstraat een bedreiging te vormen voor de leefkwaliteit van de straat. In de Kerkstraat is er dan weer een sterke vorm van appartementisering, waardoor de leefbaarheid en de draagkracht in het gedrang komen. Ook het ontbreken van een echte ontmoetingsplaats in het centrum kwam aan bod, net als de onaantrekkelijke inrichting en verblijfsruimte rond de stationsomgeving.

De aanwezigheid van voldoende voorzieningen en openbare functies wordt dan weer als heel positief ervaren voor het dorp. Op vlak van lokale handel en vooral horeca is er wel een geleidelijke achteruitgang, hetgeen mogelijks een bedreiging vormt voor de toekomst. De goede bereikbaarheid en de nabijheid van een openbare vervoersvoorziening (station) vormen dan weer een sterke troef, net als het aanwezige groen van de Kalevallei en de nabijheid van de open ruimte.

Daarnaast wenst de stad dat er voor de strategische site centraal in de dorpskern (tussen Dennendreef en Poeldendries), die ook als een centrale groene long wordt gezien door de dorpsbewoners, een ontwerpend onderzoek wordt uitgevoerd. Dat kan zorgen voor een gestuurde kwalitatieve ontwikkeling, die verder gaat dan de traditionele Vlaamse verkaveling, en met voldoende aandacht voor publieke meerwaarden binnen het dorpsweefsel.

Veneco maakte gebruik van de input uit deze participatiemomenten om enkele basisprincipes uit te werken voor de toekomstige ontwikkeling en kernverdichting, die nadien verder moet worden verfijnd in deelplannen en concrete realisaties. Het masterplan beperkt zich tot een totaalbeeld van het dorp met een aantal zeer actuele thema’s en analyses, die de nodige aandacht verdienen bij verdere detailuitwerking en realisaties op het terrein. Met de diepgaande analyses en voorstellen is er alvast voldoende materiaal om op korte termijn verder aan de slag te gaan.

Een volgende terugkoppeling vond plaats op dinsdag 25 juni 2019 om 20 u. in de benedenzaal van de sporthal in Landegem: