Gemeente Stad Deinze

RUP Bachte - Bosbegraafplaats en woonuitbreidingsgebied

Stad Deinze en Veneco maken een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 'Bosbegraafplaats Bachte’ op. Het projectgebied beslaat een zone tussen de Schipdonkstraat en de Groenstraat. 

Het doel van het RUP is tweeërlei. Enerzijds wordt de inrichting van een nieuwe bosbegraafplaats mogelijk gemaakt in een zone momenteel bestemd als agrarisch gebied. Anderzijds wordt woonuitbreidingsgebied herbestemd naar agrarisch gebied.