Gemeente Stad Deinze

Inzetten van security en bewakingsdiensten

Wanneer je beslist om voor jouw evenement medewerkers in te zetten voor toezicht en bewaking, dan moet je voldoen aan de regels over evenementen in de wet private veiligheid.

Je kan een professioneel team inschakelen of werken met eigen vrijwilligers. Ook een combinatie van beide is mogelijk.

Je huurt een professioneel team veiligheidspersoneel in

Bij het inzetten van een professioneel team volstaat het invullen van de gegevens van het team bij de online melding.

Een erkende veiligheidsfirma is verplicht om zelf te melden aan het stadsbestuur wanneer zij aanwezig zullen zijn op een evenement.

Je zet eigen medewerkers van de organisatie in als veiligheidspersoneel

Als er eigen medewerkers van de organisatie als veiligheidspersoneel worden ingezet, kan dit enkel onder volgende voorwaarden:

 1. De organiserende vereniging beoogt geen winstoogmerk en streeft een ander doel na dan de organisatie of het faciliteren van evenementen.
 2. Het gaat om een evenement of een occasionele dansgelegenheid.
 3. De personen die voor bewakingsactiviteiten worden ingezet zijn leden van de organiserende vereniging (of hebben een effectieve en aanwijsbare band), die als het ware onder de vorm van interne bewakingsdienst (m.a.w. ten eigen behoeve) optreden.
 4. Het gaat uitsluitend om de uitoefening van activiteiten van statische bewaking van roerende of onroerende goederen en toezicht op en controle van het publiek opdat het evenement of de occasionele dansgelegenheid veilig veilig en vlot verloopt.
 5. De personen die bewakingsactiviteiten uitoefenen mogen dit slechts sporadisch (max. 4 keer per jaar) doen. Daarom kunnen professionele bewakingsagenten hiervoor niet in aanmerking komen.
 6. Ze mogen dit enkel onbezoldigd doen, ze kunnen ook geen vergoeding in natura of fooien ontvangen.
 7. Een toestemming van de burgemeester werd, na advies van de korpschef van de lokale politie, verkregen.

De medewerkers van de organisatie die als veiligheidspersoneel worden ingezet, moeten voldoen aan de volgende persoonsvoorwaarden:

 1. niet veroordeeld geweest zijn tot een correctionele of criminele straf (behoudens inbreuken wegverkeer), beantwoorden aan het gewenste profiel en voldoen aan de veiligheidsvoorwaarden, nodig voor het uitoefenen van deze functie;
 2. in de afgelopen drie jaar niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een beslissing waarbij werd vastgesteld dat zij niet voldeden aan de veiligheidsvoorwaarden (deze voorwaarde kan bij onze diensten worden gecontroleerd);
 3. onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat, behalve wanneer zij reeds gedurende ten minste drie jaar hun wettige hoofdverblijfplaats in België hebben;
 4. bepaalde beroepen niet uitoefenen (lid van politiedienst of inlichtingendienst, functie in penitentiaire instellingen, privédetective, wapen- of munitiefabrikant of -handelaar) of activiteiten die doordat ze door een dergelijk lid van een vereniging worden uitgeoefend een gevaar kunnen uitmaken voor de openbare orde;
 5. niet geschrapt zijn uit het Rijksregister van natuurlijke personen zonder nieuw adres achter te laten;
 6. de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben;
 7. sinds drie jaar geen lid geweest zijn van de inlichtingendiensten of politiediensten waarbij het onmiddellijk erna uitoefenen van een functie in de private veiligheid een gevaar oplevert voor de Staat of voor de openbare orde.

Om de goedkeuring te krijgen voor het inzetten van eigen vrijwilligers geef je dit ten eerste door via de online melding. Je vult bovendien het aanvraagformulier hieronder correct in en bezorgt het origineel aan de burgemeester via de dienst Cultuur en Leietheater. Een kopie dient gelijktijdig overgemaakt te worden aan de FOD Binnenlandse Zaken via spvcontrole@ibz.fgov.be. Je ontvangt vervolgens, na advies van de lokale politie, de beslissing van de burgemeester.

Relevante producten