Gemeente Stad Deinze

Bestuurderspassen voor een dienst individueel bezoldigd personenvervoer

Elke bestuurder die een dienst individueel bezoldigd personenvervoer uitvoert op het grondgebied van het Vlaams Gewest dient in het bezit te zijn van een bestuurderspas.

De bestuurderspas wordt aangevraagd in de gemeente van domicilie.

Voorwaarden

Als je een bestuurderspas voor het uitvoeren van een dienst individueel bezoldigd personenvervoer wil verkrijgen, moet je aan onderstaande voorwaarden voldoen.

  • Bewijs van goed zedelijk gedrag, dat hoogstens drie maanden oud is.
  • Bewijs van minimale kennis van het Nederlands, gelijk aan niveau B1 (of niveau A2 indien B1 nog niet werd behaald) van het Europees Referentiekader voor Talen.
  • Rijbewijs medische keuring

Een bestuurderspas is persoonlijk en onoverdraagbaar. Deze is geldig voor 5 jaar en hernieuwbaar.

Jaarlijks, binnen de 3 maanden na verjaring van de bestuurderspas, bezorgt elke bestuurder uit eigen beweging een uittreksel uit het strafregister aan de gemeente. De bestuurder brengt de gemeente ook spontaan op de hoogte van een adreswijziging en gerechtelijke vonnissen.

Hoe aanvragen

Bestuurders of kandidaat-bestuurders moeten hun bestuurderspas zelf elektronisch aanvragen via de Centaurus 2020 databank van de Vlaamse overheid. Bij de aanvraag moeten volgende documenten gevoegd worden:

  • een kopie van de identiteitskaart van de bestuurder
  • een bewijs van goed zedelijk gedrag van de exploitant, dat hoogstens drie maanden oud is.
  • een bewijs dat de exploitant beschikt over een minimale kennis van het Nederlands op het niveau B1 van het Europees Referentiekader voor Talen.
  • een kopie rijbewijs medische keuring.
  • Als je een buitenlandse staatsburger bent, een bewijs dat je toelating hebt om arbeidsprestaties te verrichten in België.

Schriftelijk aanvragen is ook mogelijk via het aanvraagformulier.

De bestuurderspas wordt afgeleverd binnen een termijn van 20 dagen na de volledigverklaring van het aanvraagdossier. Weigeringsbeslissingen worden gemotiveerd.

De bestuurder dient de bestuurderspas op te halen ten laatste drie maanden na de toekenning ervan, op straffe van verval van de bestuurderspas.

Bedrag

20 euro

Reglement

  • Decreet van 29 maart 2019 betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer.
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2019 betreffende de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer.