Gemeente Stad Deinze

Beleidsplan ruimte

Als we in de toekomst voldoende ruimte willen voor iedereen, dan moeten we daar nu al over nadenken. Daarom heeft de stad eind 2019 besloten een nieuw beleidsplan ruimte op te maken, dat de langetermijnambities op het gebied van ruimtelijke ordening vastlegt.

Dit plan zal een antwoord bieden op uitdagingen zoals verdichting in woonkernen, leefbaarheid in dorpen, mobiliteit, multifunctioneel ruimtegebruik, plaats voor industrie, vergroening en omgaan met de klimaatverandering. Het zal de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen van Nevele en Deinze vervangen.

De fusie van Deinze en Nevele vraagt immers een vernieuwde aanpak op het vlak van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de stad en de dorpskernen.

Onderweg naar morgen

Het ruimtelijk beleidsplan legt de lange termijnambities van de stad vast. Dit wordt geformuleerd in de visienota Deinze 2040. De titel is gebaseerd op de visie van de fusiestad: ‘onderweg naar morgen durft Deinze te verbinden. #DEINZE2040’.

Bureau OMGEVING levert expertise

Op 8 oktober 2019 organiseerde het stadsbestuur een inspiratiesessie met voormalig Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck. Dit gold als de officieuze opstart van het nieuwe beleidsplan ruimte. Aansluitend werden brainstormsessies gehouden met de aanwezigen. Deze input werd meegenomen voor de opmaak van de opdrachtomschrijving voor het ontwerpbureau. Als ontwerpbureau werd in mei 2021 bureau OMGEVING aangesteld, na een wedstrijd en selectie door een onafhankelijk expertenteam.

Inwonersparticipatie

De opmaak van het beleidsplan is een intensief proces in stappen, dat begint met voorbereidend onderzoek en overleg. Inspraak en participatie van alle belanghebbenden zijn essentieel om tot een breed gedragen visie te komen. Als inwoner heb je ook in het verder procesverloop een belangrijke stem bij de opmaak van dit plan. Je krijgt de kans om input te geven en te reageren.

Alle info over het participatieve luik en de timing vind je op goedgezegd.deinze.be.

Publieke raadpleging conceptnota

Stad Deinze heeft een conceptnota 'Deinze 2040' opgemaakt. In de conceptnota ontdek je welke ambities Deinze heeft op ruimtelijk vlak. Hoe willen we dat onze open ruimte, de dorpskernen, de stadskern en de ruimte voor bedrijvigheid er in de toekomst uit zullen zien en hoe willen we dat bereiken?

Tussen 15 juni 2022 en 14 juli 2022 konden Deinzenaars reageren en opmerkingen of suggesties doorgeven over de conceptnota.

Onderaan deze pagina, bij de bijlage, vind je de conceptnota en een visuele weergave ervan in posters. 

Inspraakperiode kennisgeving plan-MER beleidsplan ruimte Deinze

Parallel aan de opmaak van het beleidsplan ruimte Deinze wordt een milieueffectenrapport (MER) opgesteld. Het plan-MER omvat een beoordeling van de milieueffecten van het beleidsplan ruimte Deinze. Een eerste stap in het proces om te komen tot een plan-MER is een formele kennisgeving. De kennisgeving wil de administraties en bredere bevolking informeren over de onderzoeksmethodologie die zal gebruikt worden om het milieueffectenonderzoek voor het beleidsplan ruimte Deinze te voeren.

De inspraakperiode (terinzagelegging) van deze formele kennisgeving loopt van 6 november 2023 tot en met 5 december 2023.

De nota kan je onderaan deze pagina downloaden.

De nota kan ook geraadpleegd worden bij de dienst Omgeving (dienstencentrum Leiespiegel, Brielstraat 2, 9800 Deinze) na afspraak (via afspraken.deinze.be) of bij het Team Omgevingseffecten in Brussel.

Tot en met 5 december 2023 kun je jouw opmerkingen bezorgen via mail aan mer@vlaanderen.be of via het digitaal inspraakformulier (www.omgeving.vlaanderen.be/digitaal-inspreken-op-een-kennisgevingsnota). Je kan je reactie ook ter plekke afgeven aan het Team Omgevingseffecten in Brussel of ze met de post versturen naar volgend adres:

Departement Omgeving
Team Omgevingseffecten
Milieueffectrapportage
Plan-MER Beleidsplan Ruimte Deinze (PLMER307)
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 BRUSSEL

mer@vlaanderen.be

Relevante producten