Gemeente Stad Deinze

Beleidsplan ruimte

Als we in de toekomst voldoende ruimte willen voor iedereen, dan moeten we daar nu al over nadenken. Daarom heeft de stad eind 2019 besloten een nieuw beleidsplan ruimte op te maken, dat de langetermijnambities op het gebied van ruimtelijke ordening vastlegt.

Dit plan zal een antwoord bieden op uitdagingen zoals verdichting in woonkernen, leefbaarheid in dorpen, mobiliteit, multifunctioneel ruimtegebruik, plaats voor industrie, vergroening en omgaan met de klimaatverandering. Het zal de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen van Nevele en Deinze vervangen.

De fusie van Deinze en Nevele vraagt immers een vernieuwde aanpak op het vlak van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de stad en de dorpskernen.

Onderweg naar morgen

Het ruimtelijk beleidsplan legt de lange termijnambities van de stad vast. Dit wordt geformuleerd in de visienota Deinze 2040. De titel is gebaseerd op de visie van de fusiestad: ‘onderweg naar morgen durft Deinze te verbinden. #DEINZE2040’.

Bureau OMGEVING levert expertise

Op 8 oktober 2019 organiseerde het stadsbestuur een inspiratiesessie met voormalig Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck. Dit gold als de officieuze opstart van het nieuwe beleidsplan ruimte. Aansluitend werden brainstormsessies gehouden met de aanwezigen. Deze input werd meegenomen voor de opmaak van de opdrachtomschrijving voor het ontwerpbureau. Als ontwerpbureau werd in mei 2021 bureau OMGEVING aangesteld, na een wedstrijd en selectie door een onafhankelijk expertenteam.

Inwonersparticipatie

De opmaak van het beleidsplan is een intensief proces in stappen, dat begint met voorbereidend onderzoek en overleg. Inspraak en participatie van alle belanghebbenden zijn essentieel om tot een breed gedragen visie te komen. Als inwoner heb je ook in het verder procesverloop een belangrijke stem bij de opmaak van dit plan. Je krijgt de kans om input te geven en te reageren.

We willen dit minstens vier keer tijdens het proces mogelijk maken: bij de visieformulering, de ambities voor alle thema's en wat de acties op het terrein zullen betekenen. Afsluitend is er een inspraakmoment over het definitieve ontwerp.

Daarnaast hechten we veel belang aan de mening van kinderen en jongeren, want zij zijn de toekomst van de stad. In het voorjaar van 2021 konden alle kinderen uit de lagere scholen en jongeren uit het middelbaar hun droomstad ontwerpen. We ontvingen heel wat creatieve inzendingen die als inspiratiebron worden gebruikt bij de opmaak van het plan. Je kan de inzendingen bekijken op het participatieplatform goedgezegd.deinze.be.

Timing

Bij de opmaak van het plan zijn er verschillende mijlpalen. Hieronder vind je de richttiming:

 • Opmaak conceptnota: juli 2021 – februari 2022
  • Publieke inspraak
 • Voorontwerp beleidsplan ruimte: december 2022 – februari 2023
  • Op basis van opmerkingen wordt het plan herwerkt tot het ontwerp beleidsplan
 • Ontwerp beleidsplan ruimte: juni – september 2023
  • Wordt ter voorlopige goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Na deze goedkeuring volgt een openbaar onderzoek waarbij iedereen opmerkingen kan formuleren
 • Definitief vastgesteld beleidsplan ruimte: 2024
  • Wordt ter definitieve goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad