Gemeente Stad Deinze

Bezwaar indienen

Als je niet akkoord gaat met een ontvangen aanslag, dan kan je daartegen bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen, Brielstraat 2, 9800 Deinze. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend en gemotiveerd. Het bezwaarschrift moet ook gedagtekend en ondertekend zijn. De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.

In je bezwaarschrift vermeld je:

  • je naam, hoedanigheid, adres of zetel;
  • de aanslag waartegen je bezwaar aantekent;
  • de motieven en argumenten waarop je je bezwaar baseert.

Indien je wenst gehoord te worden, moet je dit uitdrukkelijk vermelden in je bezwaarschrift.

Het college van burgemeester en schepenen beslist of je bezwaar gegrond is. Je verneemt per aangetekende brief de beslissing van het college van burgemeester en schepenen. In die brief staan de contactgegevens van de instantie waarbij je hoger beroep kunt instellen en de geldende termijnen en vormen.