Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Reclameborden, belasting - tot 30 april 2019

Deinze en Nevele vormen vanaf 1 januari 2019 de fusiestad Deinze. Belastingreglementen worden op elkaar afgestemd. Zo lang de fusiestad de oude reglementen niet opheft, blijven deze geldig op het grondgebied waarvoor ze gestemd waren. Hierdoor zijn er in 2019 verschillen tussen tarieven voor het grondgebied van "Deinze voor de fusie" en "Nevele voor de fusie" mogelijk. 

Het belastingreglement op deze pagina is geldig op het grondgebied van Deinze voor de fusie.

Belasting op reclameborden

Voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 wordt een belasting gevestigd op de reclameborden, geplaatst op het grondgebied van de stad, langs de openbare weg of een plaats in de openlucht, die zichtbaar is vanaf de openbare weg.

De belastingplichtigen moeten uiterlijk op 1 april van het aanslagjaar aangifte doen bij het gemeentebestuur. Voor elk belastbaar voorwerp dient vermeld te worden: de ligging of plaatsing, elke verplaatsing, wijziging, vergroting of verkleining en de nauwkeurige oppervlakte of de nieuwe oppervlakte. De reclameborden, geplaatst, aangewend of in gebruik genomen in de loop van het jaar, moeten binnen de 14 dagen na plaatsing, aanwending of ingebruikneming aangegeven worden.

Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, kan de belasting ambtshalve worden ingekohierd. Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting. De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen van de derde werkdag die volgt op de verzending van die betekening om zijn opmerkingen schriftelijk over te dragen.

De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 25 %. Het bedrag van deze verhoging wordt ook ingekohierd.

Bekendmaking reglement

Het reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 19 december 2013 en werd op 24 december 2013 bekendgemaakt op de website.

Op 19 juni 2014 werd een wijziging aan dit reglement goedgekeurd door de gemeenteraad. Deze wijziging werd bekendgemaakt op de website op 26 juni 2014.