Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Bekendmaking definitief onteigeningsbesluit Gentstraat 72 - Berten De Kimpestraat 1

Habitare+ cvba keurde op 13 februari 2020 de definitieve vaststelling van het onteigeningsbesluit met al haar bijlagen (het onteigeningsplan, de projectnota en het verslag van openbaar onderzoek) voor de onteigening van onroerende goederen gelegen Gentstraat 72 en Berten De Kimpestraat 1 te 9800 Deinze goed.

Het definitief onteigeningsbesluit vind je onderaan deze pagina als bijlage terug.

Beroep tegen dit definitief onteigeningsbesluit dient ingesteld te worden conform de artikelen 43 en 44 van het onteigeningsdecreet van 24 februari 2017.


Artikel 43. Het definitieve onteigeningsbesluit kan door de belanghebbenden bestreden worden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, opgericht bij artikel 4.8.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, met toepassing van de regels die met betrekking tot de geschillenbeslechting door dat rechtscollege zijn bepaald bij of krachtens het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges.


Artikel 44. Beroepen tegen de definitieve onteigeningsbesluiten worden ingesteld binnen een termijn van vijfenveertig dagen, die ingaat als volgt :
a) hetzij de dag na de kennisgeving van de vaststelling van het definitieve onteigeningsbesluit als de kennisgeving aan belanghebbenden wordt voorzien;
b) hetzij de dag na de bekendmaking van het definitieve onteigeningsbesluit in het Belgisch Staatsblad in alle andere gevallen.