Gemeente Stad Deinze

Openbaar onderzoek ontwerp ‘Algemene bouwverordening’ en bekendmaking beslissing plan-MER-screening

Het college van burgemeester en schepenen heeft een nieuwe algemene bouwverordening opgemaakt voor het grondgebied. Deze verordening vormt een samensmelting tussen de verordening van het voormalige Nevele en Deinze.

De algemene bouwverordening is een afwegingskader voor aanvragen met betrekking tot het oprichten (bouwen en verbouwen) of wijzigen van eengezinswoningen en meergezinswoningen. Daarnaast worden er normen vastgelegd rond parkeervoorzieningen, groen- en onthardingsprincipes, bescherming van bouwkundig erfgoed en de integratie van land- en tuinbouwbedrijven.

Openbaar onderzoek

Over deze verordening wordt een openbaar onderzoek georganiseerd conform art. 2.3.2.§2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Het openbaar onderzoek loopt gedurende 30 dagen van 25 april 2022 tot en met 24 mei 2022.

Het ontwerp ‘algemene bouwverordening’ ligt gedurende deze periode ter inzage op het dienstencentrum Leiespiegel (Brielstraat 2, 9800 Deinze) – dienst omgeving – 3e verdieping (tijdens de kantooruren).

De documenten kunnen ook geraadpleegd worden op de gemeentelijke website: zie bijlagen onderaan deze pagina.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over het ontwerp van de algemene bouwverordening worden ingediend. Die kunnen per brief, e-mail (omgeving@deinze.be) of tegen ontvangstbewijs worden bezorgd aan het college van burgemeester en schepenen, Brielstraat 2, 9800 Deinze.

Beslissing MER-screeningsnota

De stedenbouwkundige verordening komt in aanmerking voor een onderzoek tot milieueffectrapportage. Gekoppeld aan de bouwverordening werd een plan-MER-screening opgemaakt. Er werd door Team MER geconcludeerd dat de stedenbouwkundige verordening geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is.

De screeningsnota en deze beslissing zijn voor het publiek raadpleegbaar tussen 25 april en 24 mei onderaan deze pagina of via de website van het departement Omgeving – Milieueffectrapportage (www.omgeving.vlaanderen.be/mer-dossierdatabank - nr.SCRSV20018). Het integrale dossier ligt ook ter inzage in dienstencentrum Leiespiegel.