Gemeente Stad Deinze

Duurzaam onderweg naar morgen: SDG's

De Verenigde Naties lanceerden 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) om tegen 2030 van de wereld een betere plek te maken. Ook het stadsbestuur van Deinze heeft zich geëngageerd om die SDG’s te halen en heeft een SDG-actieplan uitgewerkt. Je kan dit onderaan deze pagina of door hier te klikken downloaden.


De focus van deze doelstellingen is ‘leaving no one behind' (‘niemand achterlaten’).
De uitdaging is de globale agenda te vertalen naar eigen doelstellingen en beleid. Voor de lokale overheden werd een specifieke en belangrijke rol toegekend in SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen. De actieve betrokkenheid van lokale overheden zorgt voor
65% realisatie van de Agenda 2030. De sleutel voor succes bij het behalen van de 17 doelstellingen ligt in de samenwerking tussen alle actoren wereldwijd.

SDG-actieplan Route 2022-2026


Met het SDG-actieplan wil stad Deinze hieraan haar steentje bijdragen. Het is een uitdaging om zowel de sociale, economische als ecologische dimensies van de SDG’s te realiseren en daar zetten we graag onze schouders onder.
A.d.h.v. zes kerndoelen gaan we voor het implementeren van de SDG’s in onze reguliere werking. Elk jaar zetten we drie SDG’s extra in de kijker.

6 Kerndoelen


1. Implementeren in organisatie
Het implementeren in de organisatie realiseren we door een tweejaarlijkse terugkoppeling van de stand van zaken van de SDG’s te agenderen op zowel het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad als het managementteam. Daarnaast zullen we met het college en de gemeenteraad een participatieve oefening doen rond de SDG’s.
Er is een stuurgroep Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen die regelmatig zal informeren over de SDG’s d.m.v. zowel interne communicatiekanalen naar het personeel als via externe communicatiekanalen naar de bevolking via D17, website, facebook, twitter en persmomenten.
In het meerjarenplan zijn SDG’s gekoppeld aan actieplannen en opgenomen in een inventaris.

2. Vooropstellen duurzame beleidskeuzes
Duurzame beleidskeuzes vooropstellen doen we door de SDG’s op te nemen in projectfiches en procesefficiëntie te bevorderen door middel van verantwoordelijkheden met name door eigenaarschap van specifieke SDG’s per dienst, elke dienst neemt hierbij zijn rol op.
Daarnaast integreren we een strategische aanpak a.d.h.v. de stuurgroep Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, het SDG-actieplan, een dashboard en de integratie van SDG’s in het meerjarenplan.
Door deelname aan intervisiemomenten via netwerken worden kansen onderzocht waarmee SDG’s kunnen bijdragen aan maatschappelijk welzijn en kwaliteitsvolle dienstverlening.


3. Verankeren in diensten
We gaan de SDG’s verankeren in de stedelijke diensten door interne communicatie, workshops, sensibiliserende acties en het stimuleren van duurzame reguliere werking via het ontwikkelen van een SDG-toolkit, tips and tricks en het aanstellen van een SDG-ambassadeur per dienst.
Verhogen betrokkenheid bevolking
De bevolking betrekken bij de realisatie van de SDG’s willen we bereiken door externe communicatie, sensibiliserende acties en het stimuleren van actieve betrokkenheid van de bevolking via info- en participatieve acties en het aanstellen van SDG-ambassadeurs.

4. Verhogen betrokkenheid bevolking
De bevolking betrekken bij de realisatie van de SDG’s willen we bereiken door externe communicatie, sensibiliserende acties en het stimuleren van actieve betrokkenheid van de bevolking via info- en participatieve acties en het aanstellen van SDG-ambassadeurs.


5. Doorbreken silo’s
Elke dienst heeft haar deskundigheid. De SDG’s vormen een gemeenschappelijk kader en een zelfde taal waarmee de verschillende diensten met elkaar kunnen verbonden worden en transversaal kunnen werken. Dit streven we na door het stimuleren van dienstoverschrijdende samenwerking via workshops, werkgroepen en SDG-ambassadeurs. Daarbij optimaliseren we het doorbreken van de silo’s ook door kennisdeling en advisering op maat van cluster en organisatie.


6. Monitoren
Door te monitoren kunnen we evalueren en bijsturen waar nodig. Daarvoor gebruiken we individuele aanpasbare indicatoren en passen we de Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus toe, een managementproces van continue verbetering.