Gemeente Stad Deinze

Gedeeltelijke terugbetaling schoolzwemmen basisscholen

Deinse scholen die niet in Palaestra terechtkunnen voor het schoolzwemmen, krijgen de meerprijs van het toegangsgeld van andere zwembaden terugbetaald.

Voor wie

Basisscholen in Deinze die niet in Palaestra kunnen gaan zwemmen.

Hoe aanvragen

Aanvragen kunnen enkel per schooljaar via dit formulier. Deadline is 15 september.

Reglement

Periode

Artikel 1
Er wordt voor een termijn aanvangend op 1 september 2023 en eindigend op 31 december 2025 een subsidiereglement gevestigd voor het toekennen van een gedeeltelijke terugbetaling van zwembeurten in het basisonderwijs.

Begunstigden

Artikel 2
De basisscholen van Deinze die met leerlingen gaan zwemmen buiten Deinze kunnen een gedeeltelijke terugbetaling ontvangen.

Bedrag van de subsidie

Artikel 3
Het bedrag van de subsidie is gelijk aan het verschil tussen de prijs van een schoolzwembeurt in Palaestra met de prijs van een schoolzwembeurt in het zwembad waar de betrokken school gaat zwemmen, vermenigvuldigd met het aantal zwembeurten van het betreffende schooljaar.

Artikel 4
Wanneer een school zwembeurten organiseert in een eigen zwembad, bedraagt het subsidiebedrag € 0,15 per zwembeurt.

Artikel 5
De zwembeurten die vanuit het departement onderwijs (1 jaar gratis zwemmen) bekostigd worden, komen niet in aanmerking voor subsidiëring en mogen dus niet ingediend worden bij de aanvraag.

Procedure (aanvraag, beslissing, staving)

Aanvraag van de subsidie

Artikel 6
De subsidie kan per schooljaar aangevraagd worden. Deadline voor het indienen van de aanvraag is 15 september, voor het volledige voorbije schooljaar. De subsidie wordt voor 31 december van dat jaar uitbetaald.

Artikel 7
Aanvragen kunnen enkel via het daartoe bestemde online formulier dat te vinden is op www.deinze.be/onderwijs.

Artikel 8
De facturen van het zwembad gelden als bewijsstukken. De school dient deze voor te leggen wanneer het college van burgemeester en schepenen daarom verzoekt.

Betwistingen

Artikel 9
Alle betwistingen over de toepassing van onderhavig reglement worden beslecht door het college van burgemeester en schepenen.